Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOsięciny
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Osięciny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528565-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528565-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Osięciny: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa drogi nr 180300 C, ZIELIŃSK - BEŁSZEWO współfinansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osięciny, krajowy numer identyfikacyjny 91086665000000, ul. Wojska Polskiego  14 , 88-220  Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 2650030, 2650034, , e-mail ug@osieciny.pl, , faks 542 650 185.
Adres strony internetowej (URL): www. osieciny.pl; http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Osięciny, ul. Wojska polskiego 14, 88-220 Osięciny, sekretariat II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
Numer referencyjny: 271.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny 2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 0,700 km. 1) Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C, BILNO - PILICHOWO, na odcinku o długości 0,700 km, od km 1+620 do km 2+320 Przebudowa odcinka drogi od km 1+620 do km 2+320 ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów, kolein i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50-4,00 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi oraz montaż barier sprężystych w poboczach drogi na wysokości przepustu poprzecznego na rowie melioracyjnym w km 2+230 2.2. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,625 km. 1) Przebudowa drogi gminnej nr 180268 C, KROTOSZYN - KROTOSZYN, na odcinku o długości 0,560km, od km 1+540 do km 2+100 Przebudowa odcinka drogi od km 1+540 do km 2+100 zaplanowana ma polegać na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 na istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/63 grubości średnio 15cm. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,00 m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi. 2) Przebudowa drogi gminnej nr 180230 C, LEKARZEWICE - OSŁONKI, na odcinku o długości 0,480km, od km 0+270 do km 0+750 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180222C Zagajewice - Konary na końcu przebudowywanego odcinka. Sposób oznakowania pionowego skrzyżowania z drogą gminna nr 180222C jest tematem odrębnego opracowania. 3) Przebudowa drogi gminnej nr 180293C, SZALONKI - PILICHOWO, na odcinku o długości 0,340km, od km 0+000 do km 0+340 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jaj mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/63, grubości średnio 10cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi A-6b, A-6c i A-7 skrzyżowania z drogą powiatową w km 0+000. 4) Przebudowa drogi gminnej nr 180302 C, OSIĘCINY - JARANTOWICE, na odcinku o długości 0,300 km, od km 1+080 do km 1+380 Droga gminna nr 180302 C Osięciny - Jarantowice, której odcinek od km 1+080 do km 1+380 zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 246 położonej w zachodniej części miejscowości Osięciny łączy kilka gospodarstw rolnych przy nie położonych z drogą wojewódzką o nawierzchni bitumicznej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski i z drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej nr 2815C Jarantowice - Osięciny. Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa końcowego odcinka drogi stanowiącego dojazd do drogi powiatowej. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 246 na odcinku przebudowy to przebiegający w kierunku północ - południe pas gruntu szerokości 4,5-5,0 m z jezdnią o nawierzchni wykonanej z tłucznia wapiennego, szerokości 3,00 – 3,20 m i obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 0,50m. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa jest mocno zniszczona, posiada liczne wyboje i koleiny, wymaga wyrównania i wzmocnienia. 5) Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej w m. LATKOWO, na odcinku o długości 0,110 km, od km 0+000 do km 0+110. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 grubości średnio 4 cm. Uzupełnieniem robót będzie ścięcie, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych szerokości 0,50m oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi A-6b, A-6c i A-7 skrzyżowania z drogą powiatową w km 0+000. 6) Przebudowa drogi gminnej nr 180325C, BILNO - BILNO, na odcinku o długości 0,150km, od km 0+000 do km 0+150 Przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 0+150 ma polegać na wykonaniu podwójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie istniejącej podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/40 grubości średnio 6c m wraz z zagęszczeniem.. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi. oraz oznakowanie pionowe znakami ostrzegawczymi A-6b, A-6c i A-7 skrzyżowania z drogą powiatową nr 2801C, wg odrębnego projektu oznakowania. 7) Przebudowa dróg gminnych: nr 180276C WOLA SKARBKOWA - WOLA SKARBKOWA, od km 0+665 do km 0+870 i nr 180277C BARTŁOMIEJOWICE - WOLA SKARBKOWA, od km 0+830 do km 1+130, o łącznej długości 0,505 km. Przebudowa dróg gminnych nr 180277C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa i nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa na odcinkach o łącznej długości 0,505km polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejących, odpowiednio przygotowanych podbudowach tłuczniowych.. Przygotowanie podbudów polegać będzie na ich mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości 4cm (droga nr 180276C) lub warstwą tłucznia 0/63 grubości 10cm (droga nr 180277C). Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,00m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg szerokości 2x0,50m oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania drogi nr 180277C z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej nr 180209C Bartłomiejowice – Zagajewice w km 0+830. 8) Przebudowa drogi gminnej nr 180310 C, OSŁONKI - OSŁONKI, na odcinku o długości 0,965km, od km 0+000 do km 0+965 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/40, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowań z drogami gminnymi nr 180230C i nr 180231C na początku i końcu przebudowywanego odcinka. Sposób oznakowania pionowego skrzyżowań z drogami gminnymi nr 180230C i nr 180231Cjest tematem odrębnego opracowania. 9) Przebudowa drogi gminnej nr 180300 C, ZIELIŃSK - BEŁSZEWO, na odcinku o długości 1,215 km, od km 0+282 do km 1+497 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/40, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowań z drogami gminnymi nr 180301C i nr 180220C oraz drogą powiatową nr 2810C na końcu przebudowywanego odcinka. Sposób oznakowania pionowego skrzyżowań z drogami gminnymi jest tematem odrębnych opracowań uzgodnionych z instytucjami odpowiadającymi na organizację ruchu drogowego. Przebudowa drogi nr 180300 C, ZIELIŃSK - BEŁSZEWO współfinansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. 2.3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Osięciny jednowarstwową nawierzchnią z mieszanki mineralno – asfaltowej. 1) Przebudowa drogi gminnej nr 180314C, SAMSZYCE - BORUCIN, na odcinku o długości 0,400 km, od km 2+770 do km 3+170 Przebudowa odcinka drogi nr 180314C Samszyce - Borucin od km 2+770 do km 3+170 zaplanowana na 2019 r. ma polegać na wykonaniu jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na oczyszczonej i skropionej emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej lub oczyszczonej, wyrównanej tłuczniem i skropionej emulsją asfaltową podbudowie tłuczniowej odcinka jezdni i placu przed świetlicą. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi. Oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową nr 2813C w km 2+770 jest prawidłowe i kompletne, nie wymaga zmian. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa b) przedmiary robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 4. Przedstawione w/w dokumentacji projektowej, siwz, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, siwz i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, ze oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dróg, na łączną kwotę nie mniejszą niż 700.000,00 zł brutto, przy czym wartość jednej z robót musi wynosić co najmniej 350.000,00 zł brutto. b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami, zgodnie z art. 12ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane: - 1 osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ); 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny KDBS O/Osięciny 87 9550 0003 2002 0000 0101 0023 z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy załączyć do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopię załączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1.1. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: klęski żywiołowe, akty terroryzmu, wojny, strajki, akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej 1.2. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie. 1.3. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. 1.4. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1. 1.5. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia strony umowy. 1.6. Konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, , a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 1.7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22 a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1.8. Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 1.9. Konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy. 2. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont łazienki - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kompleksowy remont łazienki w bloku, termin: początek 2020 r. Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI