Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeb imprez organizowanych na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeb imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-06-10
 • ZamawiającyPL.2012+ Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-27
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00067116
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeb imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PL.2012+ Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141171910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ks. J. Poniatowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 781699955

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.zacharewicz@2012plus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgenarodowy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomością

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeb imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-294f2e1f-bef2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.pgenarodowy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.pgenarodowy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Dokumenty w niniejszym postępowaniu przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 2, może dokonać również notariusz. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy :a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie PL.2012+ Sp. z o.o.; https://pl2012plus.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl; b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;- podaje adres e-mail, - ustanawia hasło, - powtarza hasło, - wpisuje kod z obrazka, - akceptuje regulamin, - klika polecenie „zarejestruj się” c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej; d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. 6. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES; 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 7. Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.pgenarodowy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana podanych danych osobowych jest PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa („Spółka”). 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w razie wyboru oferty – do zawarcia i wykonania umowy. 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: a) realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; b) jeżeli na umowie widnieją dane osobowe osób reprezentujących Strony lub kontaktowych, będą one przetwarzane w celach kontaktowych związanych z udziałem w postępowaniu przetargowym oraz zawarciem umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji oraz prawem zamówień publicznych; c) jeżeli natomiast na umowie widnieją dane osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będą one przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy dokonywanych w związku z udziałem przez nie w postępowaniu przetargowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 4. Dane będą przetwarzane również na powyższych podstawach w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanymi z zawartymi umowami. 5. Osobom reprezentującym oraz osobom kontaktowym przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 6. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa oraz ujawniane podmiotom świadczącym naszej Spółce usługi hostingu danych oraz dostarczającym oprogramowanie do zarządzania procesem przetargowym. 8. Dane będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Przetwarzanie danych może zostać tez wydłużone o okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych w szczególności w celach archiwalnych w interesie publicznym. 9. W przypadku przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: odo@pgenarodowy.pl lub adres pocztowy: PL.2012+ sp. z o.o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1; 03-901 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ/IV/6/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizowanie usług zapewnienia zabezpieczenia medycznego, które oznaczają ogół skoordynowanych przedsięwzięć uwzględniających w szczególności identyfikację zagrożeń, stałą i bieżącą analizę ryzyka ich wystąpienia, planowanie, przygotowywanie, organizowanie i realizowanie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na PGE Narodowym lub/i terenach zewnętrznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia na podobne usługi będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie techniczne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie, d) zdolności technicznej lub zawodowej wykazując: 1) zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – usługi zabezpieczenia medycznego, co najmniej 3 imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. Dz.U. z 2013, poz. 611 z późn. zm. 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie 2 osób, które będą pełnić obowiązki Koordynatorów Medycznych Imprez i posiadają doświadczenie w kierowaniu zabezpieczeniem medycznym minimum 3 imprez masowych (każda ze wskazanych osób) o liczbie widzów nie mniejszej niż 10.000 osób w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi są zostały wykonane lub są wykonywane należycie na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, jaki został określony w pkt. 12.1.1.2d.1 SWZ (wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą pełnić obowiązki Koordynatorów Medycznych Imprez i posiadają doświadczenie w kierowaniu zabezpieczeniem medycznym imprezy masowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem, jaki został określony w pkt. 12.1.1.2d.2 SWZ (wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 11.500,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 15.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać: a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia); b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji; c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia; d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego; e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości; f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań; g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia; h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian projektowanych postanowień Umowy w przypadku: a) zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, w związku, z czym Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Strony przewidują możliwość podwyższenia lub obniżenia Wynagrodzenia o wartość wynikającą ze zmiany odrębnych przepisów; b) istotnej zmiany stanu prawnego, której zaistnienie w chwili zawierania Umowy było niemożliwe do przewidzenia lub znacznie utrudnione. 3. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają wyżej wymienione zmiany, stawki, o których mowa w art. 5.1 Umowy, ulegną odpowiednim zmianom.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Subdomena PL.2012+ Sp. z o.o. https://pl2012plus.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych - Wola Pasikońska
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI