Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie przy wykorzystaniu urządzeń pralniczych i transportu wykonawcy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoAugustów
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wnioskównull
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00028378
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie przy wykorzystaniu urządzeń pralniczych i transportu wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790317038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 12

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzoz.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.augustow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Augustowie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie przy wykorzystaniu urządzeń pralniczych i transportu wykonawcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95bced83-9770-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.spzoz.augustow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.spzoz.augustow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Brak

4.2.6.) Główny kod CPV: 98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Brak

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.9.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2021-04-15 10:00

8.10.) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: epuap

8.11.) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2021-04-15 10:10

8.12. Zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych: Nie

8.18.) Zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

2021-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zatrudnię opiekunkę do starszej osoby leżącej - opieka całodobowa - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnię opiekunkę do starszej osoby leżącej - opieka całodobowa. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Budowa parku rekreacji w miejscowości Sułów
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Augustów: Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Augustów: Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa akcesoriów do shavera.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: DOSTARCZENIE AKCESORIÓW CHIRURGICZNYCH