Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w okresie 11 m-cy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-03-26
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00019515
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w okresie 11 m-cy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Władysława Sikorskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-454

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.zielonagora@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w okresie 11 m-cy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85fe48fc-872b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.lubuskie.kas.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie Platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz w Rozdziale XVI SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w Rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie przez okres 11 m-cy usług medycznych z zakresu medycyny pracy i wykonywania profilaktycznych badań lekarskich w zakresie przewidzianym w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. 1175 z późn. zm.) dla pracowników, funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej oraz stażystów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej na terenie województwa lubuskiego, tj.:1) Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,2) Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, 3) Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, 4) Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, 5) Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Zielonej Górze,6) Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim.Miejsce wykonywanych usług: placówka medyczna (poradnia medycyny pracy, podmiot leczniczy) musi znajdować się na terenie miejscowości Zielona Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji– wartość nie przekroczy 20% ilości badań przewidzianych dla zamówienia podstawowego. Ilość osób skierowanych na kompleksowe badania profilaktyczne dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji - 120 osób.W okresie obowiązywania umowy, w przypadku wykorzystania środków objętych zamówieniem podstawowym lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji. Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu ilości wykonywanych usług do kwoty określonej w ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego. Wartość niniejszych zamówień będzie nie większa niż 20 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne); 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp: a) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności leczniczej, jeżeli Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania działalności leczniczej zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, wraz ze wskazaniem numeru księgi rejestrowej pod którym Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.b) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. c) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej, w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, co najmniej jeden Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunek w tym zakresie (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp).W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawcy ci składają oświadczenie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają następujące zmiany postanowień zawartej umowy:1) wydłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 niniejszej umowy, , gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, nie wynikające z zaniedbań którejś ze Stron, a wydłużenie terminu jest niezbędne do wykonania zamówienia;2) zmiana wartości umowy brutto, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, stawka VAT zastosowana do obliczenia ceny oferty zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa, przy czym wartość netto określona w fakturze, pozostanie niezmieniona;3) zmiana terminów realizacji umowy, gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji niniejszej umowy; podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej umowy;4) zmiana minimalnej ilości badań zleconych do przeprowadzenia w trakcie trwania umowy, określonej w § 4 ust. 7 umowy, gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej”, które będzie miało wpływ na wykonanie niniejszej umowy; podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę bądź Zamawiającego w terminie do 30 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej umowy2. Zmianę może zainicjować Zamawiający albo Wykonawca. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sprawie proponowanej zmiany do drugiej Strony.3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać w szczególności:1) opis zmiany;2) uzasadnienie zmiany;3) opis skutków zmiany;4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, rachunków bankowych, wykazu osób i danych kontaktowych stron, które stanowią jedynie pisemną informację drugiej Strony o tych zmianach.5. Jeżeli na skutek utrzymywania się w Polsce stanu epidemicznego w związku z wystąpieniem Covid-19 (stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego) i związanego z tym zawieszenia wykonywania obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników na podstawie art. 12a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm), na dzień 01 listopada 2021 r. brak będzie możliwości zlecenia i przeprowadzania badań profilaktycznych okresowych, to automatycznie zmniejszeniu ulegnie też minimalna wartość zleconych badań profilaktycznych, o której mowa w § 4 ust 7 umowy. Zmniejszenie ww. minimalnej wartości zleconych badań nastąpi do 10 % tej wartości.6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego - w terminie 7 dni o:1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawcy;5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-26

2021-03-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Łóżko rehabilitacyjne - wynajem - Nowogród Bobrzański
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania13-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, pilnie potrzebuję łóżka rehabilitacyjnego dla mojego męża (po udarze, rak nerki). Chodzi mi o takie, które będzie miało podnoszony zagłówek, nogi oraz element środkowy pozwalający na leżenie z nogami ugiętymi w kolanach. Mieszkamy w Nowogrodzie Bobrzańskim. Czy mogę liczyć na Państwa pomoc? Proszę o przesłanie oferty cenowej.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa produktu leczniczego-cytostatyku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zielona Góra: Remont budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie OSPWL Wędrzyn.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Poradnictwo psychologiczne - indywidualne
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa produktu leczniczego-cytostatyku