Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-10-13
 • Zamawiający15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00377684
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.fabisinska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca9255b3-447a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078225/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi wykonania świadczeń medycznych - na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=34649280

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=34649280

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcą zostały opisane w rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna RODO została zawarta w rozdziale 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 51-ZP-10-22-145

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej (dalej RON) 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON w miejscowości Szczecin
Usługa medyczna obejmuje:
1) profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne),
2) badania laboratoryjne, diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne,
3) badania sanitarno-epidemiologiczne,
4) badania kierowców i kandydatów na kierowców wynikające z odrębnych ustaw,
5) badanie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Szczegółowy opis, wymagania i sposób wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6A, w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 7A oraz w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 8A do SWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach. Wykonawca zobowiązany jest także do dysponowania osobami skierowanymi do realizacji usługi, posiadającymi przez cały okres jej świadczenia odpowiednie uprawnienia zawodowe wskazane w dokumentach postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny

85145000-7 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

85148000-8 - Usługi analizy medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji dla części 1 zamówienia, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Realizacja prawa opcji – w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu wartości wykonanych usług do 70% wartości zamówienia podstawowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach obowiązującej umowy. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na tych samych warunkach, co zamówienie podstawowe.
Rozliczenie w ramach opcji będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały szczegółowo opisane we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 8A do SWZ. Wykonawca składając ofertę obowiązany jest uwzględnić w niej także prawo opcji, wskazując cenę całkowitą opcji w formularzu ofertowym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyska najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej (dalej RON) 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON w miejscowości Stargard
Usługa medyczna obejmuje:
1) profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne),
2) badania laboratoryjne, diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne,
3) badania sanitarno-epidemiologiczne,
4) badania kierowców i kandydatów na kierowców wynikające z odrębnych ustaw,
5) badanie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Szczegółowy opis, wymagania i sposób wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6B, w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 7B oraz w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 8B do SWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach. Wykonawca zobowiązany jest także do dysponowania osobami skierowanymi do realizacji usługi, posiadającymi przez cały okres jej świadczenia odpowiednie uprawnienia zawodowe wskazane w dokumentach postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny

85145000-7 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

85148000-8 - Usługi analizy medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji dla części 2 zamówienia, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Realizacja prawa opcji – w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu wartości wykonanych usług do 70% wartości zamówienia podstawowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach obowiązującej umowy. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na tych samych warunkach, co zamówienie podstawowe.
Rozliczenie w ramach opcji będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały szczegółowo opisane we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 8B do SWZ. Wykonawca składając ofertę obowiązany jest uwzględnić w niej także prawo opcji, wskazując cenę całkowitą opcji w formularzu ofertowym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyska najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy pzp:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (dotyczy części 1 i 2):
 Wykonawca posiada uprawnienia dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych, które reguluje art. 100 i 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022, poz. 633 z późn.zm). Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku złoży oświadczenie wraz z podaniem numeru wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ( wg załącznika nr 5 do SWZ).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
a) W odniesieniu do zdolności technicznej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 4), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (tj. świadczenie usług w zakresie medycyny pracy):
 dla części 1 – o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;
 dla części 2 – o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
b) W odniesieniu do zdolności zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 3), że dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje/uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, zgodne z przedmiotem usługi:
 dla części 1: co najmniej 2 lekarzami orzecznikami specjalizującym się w zakresie medycyny pracy, co najmniej 2 osobowym personelem w rejestracji na potrzeby medycyny pracy;
 dla części 2: co najmniej 1 lekarzem orzecznikiem specjalizującym się w zakresie medycyny pracy, co najmniej 2 osobowym personelem w rejestracji na potrzeby medycyny pracy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający brak podstaw wykluczenia z postępowania oceni na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć (na wezwanie):
1) Oświadczenie Wykonawcy (dotyczy części 1 i 2) według załącznik nr 5 do SWZ, potwierdzające że Wykonawca posiada uprawnienia dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych, które reguluje art. 100 i 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022, poz. 633 z późn.zm) wraz z podaniem w oświadczeniu numeru wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2) Wykaz usług (dotyczy części 1 i 2) według załącznika nr 4 do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt.5.1 ppkt. 4) lit. a) tiret pierwszy-drugi SWZ (odpowiednio dla części).
3) Wykaz osób (dotyczy części 1 i 2) według załącznika nr 3 do SWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 4) lit. b) tiret pierwszy-drugi (odpowiednio dla części).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) Formularzy cenowy (odpowiednio dla części wg załącznika nr 7A-7B do SWZ);
3) Oświadczenia wstępne Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby (załączniki nr 2 do SWZ);
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku Wykonawcy powinni:
1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:
a) oświadczenie o braku podstaw do Wykluczenia,
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp,
c) odpis z właściwego rejestru,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym).
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje brak podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty, formularz cenowy) składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8A-8B do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na: https://portal.smartpzp.pl/15wog w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie dredów- Nowogard
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie dredów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI