Sukcesywna dostawa preparatów biobojczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa preparatów biobojczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWałbrzych
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpecjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526568-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526568-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu: Sukcesywna dostawa preparatów biobojczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89004717900000, ul. ul. Paderewskiego  10 , 58-301  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 877 183, e-mail sadowska@szpital.walbrzych.pl, faks 748 877 103.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.walbrzych.pl/BIP/przetargi
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.walbrzych.pl?BIP/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.walbrzych.pl/BIP/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego, ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa preparatów biobojczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
Numer referencyjny: ZP/PN/3/PB/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Dostawa preparatów biobójczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, z podziałem na części: - część nr 1 – środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk - część nr 2 – środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, - część nr 3 – preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych oraz antyseptyki ran, - część nr 4 – preparaty do dezynfekcji powierzchni, - część nr 5 – preparat do mycia basenów, - część nr 6 – urządzenie do dezynfekcji poprzez zamgławianie wraz z preparatem 2. Dopuszcza się składania ofert częściowych jw. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1b do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać to w ofercie. IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 punkt 7 ustawy Pzp. V. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. VII. Umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VIII. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy dotyczące: 1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: . Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - dla części nr 1 – wykonali co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 2 – wykonali co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 38 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 3 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 95 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 4 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 68 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 5 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto każde, - dla części nr 6 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 21 000,00 zł brutto każde, Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełniani warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia oraz w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 5;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.1. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 oraz oświadczenia przekazanego Zamawiającemu w terminie 3 dni po opublikowaniu na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej jak również na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, do dostarczenia którego Zamawiający wezwie Wykonawcę na mocy art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda, w wyznaczonym przez siebie terminie, następujących dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wydania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ; Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - dla części nr 1 – wykonali co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 2 – wykonali co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 38 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 3 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 95 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 4 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 68 000,00 zł brutto każde. - dla części nr 5 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto każde, - dla części nr 6 – wykonali co najmniej 3 zamówienie polegającej na dostawie preparatów biobójczych o wartości nie mniejszej niż 21 000,00 zł brutto każde, Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełniani warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia oraz w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 5;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, w wyznaczonym przez siebie terminie, następujących dokumentów: - kopię Certyfikatu Rejestracyjnego oferowanych preparatów biobójczych i dezynfekcyjnych, - kopię kart charakterystyki oferowanych preparatów biobójczych i dezynfekcyjnych. - dla części nr 6 dodatkowo folder oferowanego urządzenia, opis – specyfikację techniczną, zdjęcia, foldery, certyfikat CE, świadectwo dopuszczenia do obrotu i inne prawem wymagane.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKONAWCY SPOZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. FORMA DOKUMENTÓW Powyższe oświadczenia (wymienione w rozdz. X) i zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia winny zostać dostarczona w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) oświadczenie Wykonawcy, że podmiot na którego zasoby się powołuje, nie podlega wykluczeniu z postępowania w określonym w SIWZ zakresie, b) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia korzysta z usług podwykonawcy, nie będącego podmiotem na którego zasoby się powołuje oświadczenie Wykonawcy, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w określonym w SIWZ zakresie. UWAGA ! 5. W przypadku, kiedy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej w ofercie musi być zamieszczone pełnomocnictwo z określeniem zakresu umocowania do reprezentowania wykonawców, ubiegających się wspólnie o zamówienie lub umowa, jeżeli takie pełnomocnictwo wynika z umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości: - część nr 1 – 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące 00/100 zł - część nr 2 – 700,00 zł, słownie: siedemset 00/100 zł - część nr 3 – 1 600,00 zł, słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100 zł - część nr 4 - 1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 zł - część nr 5 - 45,00 zł, słownie: czterdzieści pięć 00/100 zł - część nr 6 – 360,00 zł, słownie: trzysta sześćdziesiąt 00/100 zł 7. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego – w Banku PKO BP S.A. I / O Wałbrzych , Nr 65 1020 3668 0000 5302 0406 3244 z dopiskiem: „Wadium przetargowe – preparaty biobójcze” Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego, przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 359) 8. Sposób przekazania: 1) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty. 2) Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3) Gwarancje bankowe i poręczenia powinny być załączone do oferty w odrębnej kopercie i opisane, umożliwiając odesłanie ich, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zaleca aby kopia tych dokumentów była wpięta w ofercie. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona w myśl. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, - Wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 95,00
termin dostawy tzw pilnej 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ i która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz istotnych postanowień umowy. 4. Istotne postanowienia umowy: 4.1. Wynagrodzenie: 4.1.1. rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się wg faktycznie dostarczonego przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 4.1.2. ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia mają charakter ryczałtowy są stałe przez cały okres trwania umowy. 4.1.3. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 4.2 Postanowienia dodatkowe: Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej”. Przez „ siłę wyższą” rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: wojna, wewnętrzne rozruchy, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów jak i również generalne bądź branżowe strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe. Za wypadek wywołany siła wyższą będzie uznane tylko takie wydarzenie, na którego powstanie i przebieg strona nie miała i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić, i które czyni niemożliwym wywiązanie się stron z zobowiązań umownych. 4.3 Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie dotyczące: 4.3.1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach objętych niniejszą umową oraz ustawą Pzp. 4.3.2 Zmiany umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu, przy czym niedopuszczalne są zmiany oraz wprowadzanie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz zakres zmian nie został przewidziany w ogłoszeniu lub w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie, którego zawarto niniejszą umowę. 4.3.3 Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu trwania umowy w przypadku nie wykorzystania ilościowego przedmiotu umowy; 3) Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy. 4) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § … umowy, będzie podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 4.3.4 Zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy. 4.3.5 Zmiany rachunku bankowego i innych danych stron w tym: status prawny stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 11.7. Zamawiający nadmienia, że zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503) za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Reasumując, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 95,00
termin dostawy tzw. pilnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopow
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofert 95,00
termin dostawy tzw. pilnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych oraz antyseptyki ran
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 95,00
termin dostawy tzw. pilnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: preparaty do dezynfekcji powierzchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 95,00
termin dostawy tzw. pilnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: preparat do mycia basenów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 95,00
termin dostawy tzw. pilnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: urządzenie do dezynfekcji poprzez zamglawianie wraz z preparatem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 95,00
termin dostawy tzw. pilnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę masaż kręgosłupa okolica lędźwiowa, Karpacz
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę masaż kręgosłupa okolica lędźwiowa. Obecnie jestem w Karpaczu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI