Sukcesywna dostawa leku do terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa leku do terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programu lekowego finansowanego ze środków NFZ na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ – II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-09-15
 • ZamawiającyWROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-06
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa leku do terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programu lekowego finansowanego ze środków NFZ na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ – II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podróżnicza 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-208

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: amlynczak@spzoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa leku do terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programu lekowego finansowanego ze środków NFZ na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ – II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae5d76ac-0f4a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)
b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
c) poczty elektronicznej amlynczak@spzoz.wroc.pl (korespondencja oprócz Ofert)
Zamawiający wyznacza jako uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami Panią Agnieszkę
Młyńczak e-mail: amlynczak@spzoz.wroc.pl
d) strony internetowej postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu,
dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-ePUAP
dostępnym pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf; Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym ( art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCZ/P/D -3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienie obejmuje dostawę 30 opakowań preparatu zawierający w składzie 400 mg subosbuwir i 100 mg welpataswir wskazany w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów w wieku 6 lat i starszych oraz o masie ciała co najmniej 17kg (zgodnie z Charaktersytyką Produktu Leczniczego), stosowany w ramach programu lekowego NFZ B.71 - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienie obejmuje dostawę 3 opakowań po 140 kapsułek preparatu zawierający w składzie 200 mg rybawirynę wskazany w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) w ramach programu lekowego NFZ B.71 - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 poz. 974, 981 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 oraz nr 5 do IDW)
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 Pzp. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IDW)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ważne zezwolenie na obrót hurtowy lekami - w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zmawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie:
1) wielkości opakowania i ceny jednostkowej z tą zmianą związanej, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
2) obniżenia ceny jednostkowej towaru objętego umową spowodowanego zmniejszeniem cen urzędowych leków, tudzież wpisaniem danego preparatu z wykazu leków objętych cenami urzędowymi, wprowadzeniem nowych zasad refundacji leków - zmiana następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów;
3) obniżenia ceny netto i brutto w wypadku zastosowania przez Wykonawcę promocji lub upustów;
4) osób upoważnionych, o których mowa w § 5 umowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy, a także zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy;
5) nazwy lub producenta oferowanego preparatu pod warunkiem zachowania tej samej postaci, dawki i drogi podania w zakresie tej samej substancji czynnej w przypadku braku dostępności danego towa-ru;
6) obniżenie ceny netto i brutto, w szczególności wskutek zmiany zasad refundacji leków i limitu re-fundacji leku określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie warunków zawie-rania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C;
7) zamiany produktu objętego umową na odpowiednik o niższej cenie.
2. strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych leków objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
 Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny preparat o identycznej nazwie międzynarodowej i dawce, o opisanym w SWZ takim samym miejscu wchłaniania, rodzaju uwalniania i drogi podania (tzw. zamiennik, odpowiednik), mogący różnić się postacią, przy czym cena zamiennika/odpowiednika nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Zamawiający dopuszcza, by zamienniki/odpowiedniki dostarczane były innych opakowaniach handlowych o innej ilości tabletek/ampułek/kapsułek/fiolek itp., jednakże z zachowaniem zasady proporcjonalności ceny w stosunku do ceny objętej umową.
 W przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poniżej ceny zawartej w umowie, cena określona w umowie ulega obniżeniu z mocy prawa do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany – powyższa zmiana nie wymaga dokonania zmiany umowy.
 Cena leku objętego umową, który jest ujęty Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części dotyczącej programów lekowych nie może być wyższa od wysokości limitu finansowania określonego dla tego leku w aktualnie obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia i obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. W przypadku, gdy Obwieszczeniem Ministra Zdrowia wysokość limitu finansowania danego produktu leczniczego ulega obniżeniu poniżej ceny określonej umową, cena określona w umowie ulega obniżeniu z mocy prawa do wysokości limitu finansowania a zmiana taka nie wymaga dokonania zmiany umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o 3 miesiące w przypadku niewykorzystania przez Zamawiający w terminie umownym całości przedmiotu zam.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pielęgniarki - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Mam chorobę krwi zwaną hemochromatozą, potrzebna mi pielęgniarka do upustu krwi. Do szpitala nie mogę się dostać bo są przepełnione. Sam upust krwi trwa 20 minut. Potrzebuje pielęgniarki do domu żeby mi upuściła krwi. Czekam na oferty. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w Prusicach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego w pakietach 1-2
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa środków do dezynfekcji
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI