Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy dla 105.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2023-10-16
 • Zamawiający105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-05
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00429225
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@105szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb87f911-635b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00429225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077869/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywna dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb87f911-635b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, a w przypadku awarii Platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
przetargi@105szpital.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Język polski jest obowiązujący w toku
całego postępowania przetargowego i realizacji umowy.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie Poz. 2452 określa:
1) sposób sporządzania oraz sposób przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków,
o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, ofert,
prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zwanym dalej „postępowaniem”, lub w konkursie;
2) wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014,
str. 73), zwanych dalej „dokumentami elektronicznymi”, zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.
1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty,
przekazywane w postępowaniu lub w konkursie;
3) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów
elektronicznych, o których mowa w pkt 2.
Uwaga! Zaleca się Wykonawcą zapoznanie z ww. Rozporządzeniem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1), zwane dalej RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ jest możliwy pod adresem
pocztowym: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 68-200 Żary ul. Domańskiego 2 z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych Osobowych”, lub na adres e-mail: iodo@105szpital.pl.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a -czyli w celu wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, oraz na podstawie ustawa Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu
zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty mające w tym interes prawny w przypadku firm zgłaszających sprzeciw.
5. Ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią, z wyjątkiem danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. szczególne kategorie danych). Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę
w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów
przetargowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza przepisowy okres przechowywania dokumentacji przetargowej wówczas
dokumentacja będzie przechowywana przez czas trwania umowy.7. Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00355500/01 z dnia 2022-09-20
2022-09-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Zamówień Publicznych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ,
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO ,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-21/K/2023/DP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 1 - Jedno - i wielorazowe akcesoria do witrektomii kompatybilne z aparatem EVA firmy DORC.
Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa jedno - i wielorazowych akcesoriów do witrektomii kompatybilnych z aparatem EVA firmy DORC, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez
zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu
wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących
potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:
a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,
b) zmiany kontraktu z NFZ,
c) zwiększenia zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy,
niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny
jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego jeżeli zostały określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zadanie nr 2 – Jednorazowe i wielorazowe akcesoria okulistyczne do operacji zaćmy.
Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa jednorazowych i wielorazowych akcesoriów okulistycznych do operacji zaćmy w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33731110-7 - Soczewki śródoczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez
zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu
wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących
potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:
a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,
b) zmiany kontraktu z NFZ,
c) zwiększenia zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy,
niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny
jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego jeżeli zostały określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zadanie nr 3 - Akcesoria okulistyczne do operacji zaćmy, kompatybilne z aparatem EVA firmy DORC.
Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa akcesoriów okulistycznych do operacji zaćmy, kompatybilnych z aparatem EVA firmy DORC w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33122000-1 - Sprzęt oftalmologiczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez
zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu
wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących
potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:
a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,
b) zmiany kontraktu z NFZ,
c) zwiększenia zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy,
niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny
jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego jeżeli zostały określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zadanie nr 4 – Preparaty wiskoelastyczne do operacji zaćmy
Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa preparatów wiskoelastycznych do operacji zaćmy w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez
zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu
wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących
potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:
a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,
b) zmiany kontraktu z NFZ,
c) zwiększenia zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy,
niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny
jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego jeżeli zostały określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1.
ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: „Oświadczenie wstępne”). Wzór
Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie wstępne, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie wstępne, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca może wykorzystać Oświadczenie wstępne w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że
informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w OPZ,
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą:
a) dowodów równoważności, o których mowa w pkt III.6 SWZ jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dowody równoważności

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie
postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) formularz asortymentowo-cenowy właściwy dla części na którą zostaje złożona oferta przygotowany zgodnie z
załącznikiem nr 4-7 do SWZ;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
6) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile zastrzeżenie takie zostało złożone.
7) Równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego warunek dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt.
VI.2 SWZ oraz oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, o którym mowa w pkt. IV.4.3 SWZ, składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
8. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań.
9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa
taka winna zawierać co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
b) solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówieni

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
(dalej: „umowa”) zostały zawarte w: Załączniku nr 8 do SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów postępowania oraz danych
zawartych w ofercie Wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-11

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymodelowanie włosów w sobotę 11.05.24 r.- Skąpe
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania08-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymodelowanie włosów w sobotę 11.05.24 r. na komunię. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI