OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRawa Mazowiecka
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2021-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Rawa Mazowiecka
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-30
 • Numer ogłoszenia775808-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 775808-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Rawa Mazowiecka: OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, krajowy numer identyfikacyjny 75014842000000, ul. Al. Konstytucji 3 Maja  32 , 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 144 241, e-mail anna.jakubiak@interia.pl, faks 468 144 241.
Adres strony internetowej (URL): www.rawam.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rawam.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rawam.ug.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie papierowej w zamknietej kopercie zaadresowanej na zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA
Numer referencyjny: OŚiO.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przyjęcie do schroniska bezdomnych psów będących obecnie na utrzymaniu Gminy, na skutek odławiania w latach poprzednich. Obecnie psy przebywają w Schronisku w Boguszycach Małych w liczbie około 35 sztuk. Podana liczba zwierząt objętych niniejszym przetargiem może ulec zmianie, w szczególności w związku z nowymi odłowieniami w bieżącym roku i adopcjami.2. Przyjęcie do schroniska i zaczipowanie wszystkich przyjętych do schroniska suk i szczeniąt, chyba że zaczipowanie ze względów zdrowotnych nie będzie możliwe. Średnia szacunkowa roczna ilość zwierząt odławianych z terenu gminy Rawa Mazowiecka to 50 szt. rocznie. 3. Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt w sposób umożliwiający ich identyfikację polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, płeć, maść, wielkość i nr czip) wraz z podaniem daty jego przyjęcia oraz sporządzenie, dokumentacji fotograficznej zwierzęcia w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała). 4. Na wezwanie Zamawiającego przesyłanie w wersji papierowej lub drogą elektroniczną co najmniej dwóch fotografii przedstawiających całe zwierzę, wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, maść oraz wielkość i nr czipa,5. Prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu gminy Rawa Mazowiecka poprzez poszukiwania chętnych do przyjęcia zwierząt i oddanie ich do adopcji. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia oddania do adopcji zwierząt odłowionych z terenu gminy Rawa Mazowiecka w ilości nie mniejszej niż 30% zwierząt przyjętych do schroniska w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. W przypadku wyadoptowania większej ilości psów od zadeklarowanej, nadwyżka zostanie rozliczona w następujących okresach rozliczeniowych. Do wyliczeń nie brane są pod uwagę psy ze stanu, z zastrzeżeniem że liczba też powinna w trakcie obowiązywania umowy zmaleć o co najmniej 15%.W przypadku nieosiągnięcia zadeklarowanego progu adopcji w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym, obliczonego zgodnie z niniejszym ustępem, Zamawiający dopuszcza przyjęcie do wyliczeń psów wyadoptowanych w przedmiotowym okresie, które pozostawały na stanie Zamawiającego ( nie tylko z tych przyjętych w rozliczanym okresie). 6. Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie.7. Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, schronienie, opieka weterynaryjna, sterylizacji bądź kastracji zwierząt przyjętych do schroniska. 8. Zapewnienie pomieszczeń boksów do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca, zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cechy;9. Sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na: a) 15 dniowej kwarantannie, b) odpchleniu i odrobaczeniu, c) szczepieniu, d) badaniach profilaktycznych f) leczeniu zwierząt od momentu przyjęcia ich do schroniska oraz w przypadku ich zachorowania, a także w uzasadnionych przypadkach poddanie zwierząt eutanazji. Leczenie zwierząt obejmuje: - wykonanie badań- przeprowadzenie niezbędnych zabiegów w tym operacji (z wyłączeniem psów powypadkowych, które zostaną poddane zabiegom/ operacjom w ramach oddzielnej umowy z podmiotem realizującym całodobową opiekę weterynaryjną)- poddanie rehabilitacji.

II.5) Główny kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli posiada: - zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i, lub- zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę w zakresie objętym zamówieniem o łącznej wartości 50 000,00zł tj. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i załączenie dowodu, że usługi te zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. - Wykonawca spełni warunek jeśli schronisko, do którego będzie przyjmował zwierzęta zlokalizowane jest w odległości do 150 km od siedziby Gminy Rawa Mazowiecka
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.- jeśli dotyczy .2) zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej oraz wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - jeśli dotyczy.3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, wraz z wykazem należy przedłożyć poświadczenie odbiorcy usługi, że usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena za dzień pobytu psa 30,00
Cena przyjęcia szczeniaka 20,00
Cena przyjęcia suki 10,00
Adopcja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art 144 ust 1ustawy PZP w sytuacjach i na warunkach określonych we wzorze umowy tj.: 1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie zwierząt, 2) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 3) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 4) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców,5) albo gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile pozostanie to w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp. 5. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem Civid-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późniejszymi zmianami), Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany umowy.7. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 na wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.8. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.9. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:1) zakres proponowanej zmiany,2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,3) podstawę prawna dokonania zmiany, wynikającą z przepisów prawa lub postanowień umowy,4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.10. Dowodami o których mowa w ust. 9 pkt. 4) są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany.11. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany umowy następujące zmiany:1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, na który ma zostać zrealizowana zapłata,2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,3) zmiana danych teleadresowych, 4) zmiana danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług pielęgniarskich - Piotrków Trybunalski
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania20-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług pielęgniarskich. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI