Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrespol
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoAndrespol
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-11-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Andrespol
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-19
 • Numer ogłoszenia612871-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 612871-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Gmina Andrespol: Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrespol
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Andrespol, krajowy numer identyfikacyjny 47205774400000, ul. ul. Rokicińska  126 , 95-020  Andrespol, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 132 440, e-mail ug@andrespol.pl, faks 422 132 434.
Adres strony internetowej (URL): www.andrespol.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.andrespol.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.andrespol.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.
Adres:
Urząd Gminy w Andrespolu, 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrespol
Numer referencyjny: ZP.271.6140.42.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odłapywania bezdomnych zwierząt na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, hotelowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrespol. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia w opiekę zwierząt w ilości 53 sztuk - 43 psy, 10 kotów (wg. stanu na dzień 31.10.2020r.) będących własnością Gminy Andrespol, a przebywających obecnie w: Schronisku i Hotelu dla zwierząt JASIONKA pod adresem: Jasionka, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie. Odbiór zwierząt ze schroniska, w którym znajdują się aktualnie i przetransportowanie ich do miejsca pobytu dokonane będzie na koszt Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, w celu ich dalszego odpłatnego hotelowania. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przyjęcia ze Schroniska i Hotelu dla zwierząt JASIONKA pod adresem: Jasionka, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz, woj. Łódzkie, może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w hotelu na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Za przejęcie i transport zwierząt z dotychczasowego schroniska, Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat.2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 2.1. W zakresie hotelowania zwierząt zapewnienie zwierzętom właściwej opieki w miejscu docelowym poprzez:2.1.1. schronienie,2.1.2. wyżywienie,2.1.3. opiekę nad zwierzętami przyjętymi do schroniska, 2.1.4. opiekę weterynaryjną, w tym w szczególności:a) 15 dniową kwarantannę zwierząt,b) odrobaczenie,c) szczepienie spełniające wymagania określone przepisami szczególnymi,d) leczenie,e) sterylizację lub kastrację,f) w szczególnych przypadkach, nierokujących wyleczeniem z medycznego punktu widzenia, eutanazja zwierzęcia i utylizacja jego zwłok, dokonana po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza weterynarii,2.1.5. zapewnienie pomieszczeń (boksów) do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:a) zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca,b) zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, poprzez dostęp do światła dziennego,c) oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cechy.2.1.6. spisywanie umów z osobami lub instytucjami adoptującymi zwierzęta i niezwłoczne przekazywanie ich zanonimizowanych kopii Zamawiającemu,2.1.7. prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w placówce wraz z dokumentacją zdjęciową i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych zestawień zawierających informacje: nr chip, gatunek, płeć, maść zwierzęcia, datę przyjęcia do schroniska oraz informację o dacie opuszczenia placówki wraz z podaniem przyczyny i umieszczeniem danych zwierzęcia wraz z datą opuszczenia schroniska w ogólnodostępnej, krajowej bazie danych.2.1.8. oznaczanie numerem identyfikacyjnym (chip) przebywających w placówce zwierząt oraz tych, których chip jest niemożliwy do zidentyfikowania,2.1.9. umieszczanie informacji z opisem zwierzęcia, zdjęciem oraz nr chip na stronie internetowej schroniska oraz przekazywanie danych Zamawiającemu w celu umieszczenia takiej samej informacji na stronie Urzędu Gminy,2.1.10. umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zamówienia,2.1.11. koty wolnożyjące (dzikie) po przeprowadzonym zabiegu sterylizacji, kastracji lub wyleczeniu wypuszczane będą na wolność w miejscu ich dotychczasowego bytowania.2.2. W zakresie odłapywania bezdomnych zwierząt Wykonawca zapewnia:2.2.1. w czasie odłapywania i transportu zwierząt korzystanie z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt.2.2.2. prowadzenie dokumentacji odłapanych zwierząt, jak również przejętych zwierząt z podaniem ich numeru chip, daty i godziny realizacji odłapania. 2.2.3. przybycie w jak najszybszym czasie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (gdzie znajduje się bezpańskie zwierzę), nie dłuższym niż 1,5 godziny od powiadomienia, w celu odłapania zwierzęcia i przetransportowania go do schroniska.2.2.4. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia dotyczące odłapywania zwierząt z terenu gminy Andrespol od koordynatora Zleceniodawcy lub innej osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Andrespol oraz od policji. Po godzinach pracy Urzędu Gminy w Andrespolu, zlecenia odłapania zwierzęcia może dokonać policja.2.2.5. Przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt w ciągu 48 godzin od wyłapania w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Gminy Andrespol. Wykonawca podczas interwencji zobowiązany jest obligatoryjnie do zrobienia fotografii zwierzęciu złapanemu (zdjęciu przed transportem, zdjęciu w schronisku, które zachęca do adopcji lub zdjęcie z miejsca w którym miało znajdować się zwierzę do wyłapania, ale jednak zwierzęcia tam nie było). Fotografie należy wykonać z dokładną datą interwencji umieszczoną na fotografii oraz z opisem psa (z datownikiem).3. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia dotyczące odłapywania zwierząt z terenu gminy Andrespol, od koordynatora Zleceniodawcy lub innej osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Andrespol oraz od Policji. Po godzinach pracy Urzędu Gminy w Andrespolu, zlecenia odłapania zwierzęcia może dokonać Policja.4. Wykonawca jest zobowiązany do odłapywania wszystkich zwierząt zgłoszonych przez koordynatora Zamawiającego bądź Policję. 5. Szacunkowa ilość odłapywanych zwierząt – 25 sztuk w ciągu roku. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość odłapywanych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb i zgłoszeń na odłapanie bezpańskich zwierząt.6. W przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.7. W celu sprawdzenia warunków, w jakich przetrzymywane są zwierzęta Zamawiający w całym okresie realizacji umowy, jest upoważniony do przeprowadzania kontroli miejsca ich pobytu oraz do odczytu nr chip zwierzęcia, bez uprzedniego informowania Wykonawcy o zamierzonej kontroli.Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu i stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia odczytu nr chip zwierzęcia celem bezpiecznego, skutecznego i rzetelnego wykonania wskazanych czynności przez Zamawiającego przy udziale pracownika Wykonawcy.8. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe w związku z realizacją umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca.9. Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada tak, jak za działania lub zaniechania własne.10. Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia zwierząt aktualnie przebywających w schronisku JASIONKA, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi hotelowania zwierząt. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do chipowania nowoprzybyłych zwierząt do placówki w terminie 14 dni od dnia ich przyjęcia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do: 12.1. Przestrzegania przepisów prawa zawartych w:a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz.638 t.j.), b) ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421 t.j.),c) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 t.j.),d) we właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw,12.2. zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy,12.3. powierzenia wykonywania obowiązków i zadań objętych przedmiotem umowy osobom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt,12.4. zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy,13. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania schroniskiem dla zwierząt, znajdującym się od siedziby Urzędu Gminy Andrespol w odległości umożliwiającej przybycie w celu odłapania zwierzęcia i przetransportowania go do schroniska w czasie nie dłuższym niż określony w pkt. 2.2.3. i nie większa niż 150 km. od siedziby Zamawiającego.14. Informacje związane z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a: 14.1. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP - aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (określone w załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.14.2. Szczegółowe wymagania oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.14.3. Realizacja powyższego obowiązku nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób, które nie były dotychczas przez niego zatrudniane na podstawie umowy o pracę (nie były pracownikami Wykonawcy).14.4. Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę osobami aktualnie zatrudnionymi u Wykonawcy na umowę o pracę (dotychczasowi pracownicy Wykonawcy).

II.5) Główny kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85200000-1
85210000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 2. Zamawiający w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada:2.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 t.j.)2.2. Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, w zakresie gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421 t.j.) 2.3. Tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt.Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 PZP), warunek musi zostać spełniony w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował: 4.1. co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do świadczenia usług w zakresie przewozu zwierząt, wyposażonym w klatkę do transportu zwierząt,4.2. urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie stwarzającymi zagrożenia dla ich życia i zdrowia tj.: co najmniej po jednym: chwytaku, aplikatorze, transporterze dla zwierząt, klatce. Uwaga: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 PZP), spełnianie warunków określonych w pkt. 4 oceniane będzie łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.3.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.8. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.3.1.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.1. składa wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:9.1. dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.9.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio w terminie określonym w punktach 9.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.1.1. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 t.j.)7.1.2. Zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, w zakresie gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421 t.j.) 7.1.3. Tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt.7.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.2.1. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
12. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Liczba zwierząt oddanych do adopcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek: 1.1. Wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;1.2. Zmiany stanu prawnego w zakresie mającej wpływ na realizację niniejszej Umowy,1.3. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że kwota brutto wynikająca z § 8 ust. 3 lit. c, nie ulegnie zmianie W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje wniosek wykonawcy zmiana zostanie uwzględniona od dnia, w którym miała ona wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia to ogólnego charakteru umowy i nie zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 2.1. Zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby, lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,2.2. Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie.2.3. Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.2.4. Polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.3. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby wskazanej w § 3 ust. 6 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, dokumenty wymienione poniżej.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.2.1. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków powołuje się na zasoby innych podmiotów to jest zobowiązany do umieszczenia stosownych informacji w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 o tych podmiotach w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie który go dotyczy.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.3.1. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 stosowną informację o tych pomiotach.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wówczas do oferty powinien dołączyć również oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć dokumenty, które określają w szczególności:5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,5.4. czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu6. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podstawie art. 24aa Ustawy Zamawiający zastosuje tzw. odwróconą procedurę oceny ofert. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo:6.1. Etap I - Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta odbędzie się na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.6.2. Etap II - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający informuje, że pełnomocnictwo powinno:3.1. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,3.2. precyzować zakres umocowania,3.3. wskazywać pełnomocnika,3.4. wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,3.5. być podpisane przez każdego z tych wykonawców.4. W przypadku złożenia oferty wspólnej w treści oferty należy wskazać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może polegać wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w dziale VI SIWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z działem V SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Sprzedam długie włosy - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, mam długie włosy i chcę je sprzedać. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI