Dzierżawa/użyczenie pulsoksymetrów w technologii Masimo wraz z dostawą czujników

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dzierżawa/użyczenie pulsoksymetrów w technologii Masimo wraz z dostawą czujników i kabli kompatybilnych z zaproponowanymi pulsoksymetrami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-02-28
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00209320
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa/użyczenie pulsoksymetrów w technologii Masimo wraz z dostawą czujników i kabli kompatybilnych z zaproponowanymi pulsoksymetrami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSK 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. K. Jaczewskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-954

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk4.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa/użyczenie pulsoksymetrów w technologii Masimo wraz z dostawą czujników i kabli kompatybilnych z zaproponowanymi pulsoksymetrami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12cc6a40-cf25-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024880/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa pulsoksymetrów w technologii Masimo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/426996

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się znakiem postępowania: FDZ.242-23/24
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą Platformy
Zakupowej Zamawiającego w zakładce „Pytania/Informacje” dla prowadzonego postępowania tj:
https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/426996
Korespondencja do indywidualnych Wykonawców odbywać się będzie na na e-maila wskazanego w profilu Wykonawcy na jego
koncie w Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Złożenie oferty i innych dokumentów
wymaganych na dzień i godzinę upływu terminu składania ofert odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia jej za pośrednictwem zakładki „Złóż ofertę” na stronie internetowej prowadzonego
postępowania Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem
kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi
odpowiadać treści SWZ.
17. Zamawiający wymaga, aby przesyłane poprzez Platformę Zakupową dokumenty były sporządzane w wybranych przez Wykonawcę formatach danych spośród: .txt, .rtf,..pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx , .pptx, .cvs, .jpg, ..tif.
Do kompresji danych Zamawiający dopuszcza format: .zip, .7zip, .rar
Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów we wszystkich formatach wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu tj.: TSL, XMLsing, XAdeS, PAdES, CAdES, XMLenc.
W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
• Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
18. Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:`
18.1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
18.2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB Ram, procesor co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania nie gorszej niż 2,4GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os, Linux, lub ich nowsze wersje z aktualnym wsparciem technicznym producenta;
18.3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa- sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
18.4) włączona obsługa JavaScript;
18.5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
18.6) Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
19. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdz. 5 lit. C) pkt. 16 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdz. 5 lit. C) pkt. 16 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FDZ.242-23/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa czujników i kabli kompatybilnych z zaproponowanymi pulsoksymetrami przekazanymi w czasowe użytkowanie Zamawiającemu
Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia, jego standardy jakościowe i zakres zamówienia zawiera „Specyfikacja warunków zamówienia”, załącznik nr 1.1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).

UWAGA: Wskazane w pkt. 1.1) oraz w innych miejscach w SWZ podstawy wykluczenia są określone bezpośrednio w ustawie Pzp i określają one, iż z postępowania wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2) potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
4) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. występującymi jako spółki cywilne czy konsorcja):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
2) Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawców:
1) którzy podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2),
3) którzy nie złożyli w przewidzianym terminie m.in. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp) lub przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów i oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem *);

*) Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 1) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych - o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020r. poz. 2452).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B. 2.1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4) - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży / nie prześle na Platformę Zakupową formularza oświadczenia o którym mowa w Rozdz. 5 pkt. A.1) pkt. 1), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy - Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawcy muszą do oferty dołączyć i przesłać na stronę internetową prowadzonego postępowania Platformy Zakupowej Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania (załącznik nr 3 i nr 3a do SWZ)
a) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) stanowią wstępne potwierdzenie, że w stosunku do Wykonawcy brak podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (m.in. konsorcja, spółki cywilne) - oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów:
2.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ)
UWAGA: Zamawiający w postępowaniu nie będzie żądał złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących braku podstaw wykluczenia dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby
2.2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wytycznych wskazanych w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt. 3);
3) wypełniony i podpisany formularz oferty*) (załącznik nr 2 do SWZ);
4) kosztorys ofertowy wyrażony w PLN - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1.1
5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3.

*) wzór kosztorysu ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść tego kosztorysu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. występującymi jako spółki cywilne czy konsorcja):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
2) Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

UMOWA DOSTAWY:
4. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:
a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;
b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego –
b.1) w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;
b.2) po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
c) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie;
d) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie;
e) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego, o nie niższych parametrach i zastosowaniu oraz nie wyższej cenie niż cena produktu, którego dotyczy incydent;
f) w przypadku nie wyczerpania ilości asortymentu objętego umową w terminie jej obowiązywania - strony mogą przedłużyć niniejszą umowę do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy.
5. Strony umowy przewidują możliwość zmiany (odpowiednio: wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem łącznego zaistnienia następujących warunków:
ZGODNIE Z ZAPISAMI SWZ
5) maksymalna wartość zmiany cen materiałów lub kosztów, jaką dopuszcza Odbiorca w wyniku zastosowania niniejszego postanowienia umownego wynosi w przypadku każdej zmiany nie więcej niż 4% w stosunku do cen materiałów lub kosztów stosowanych w rozliczeniach pomiędzy Stronami, a łączna zmiana na tej podstawie w całym okresie obowiązywania umowy nie może być wyższa niż 8% w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie.
6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane.
7. W przypadku braku możliwości realizacji bieżących dostaw z powodu wycofania z obrotu produktu na podstawie decyzji Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie tego asortymentu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Dostawca dostarczy Odbiorcy odpowiednik (produkt równoważny) za cenę nie wyższą niż cena wskazana w umowie. Odbiorca oświadcza, iż zakres zamówienia w okresie wypowiedzenia nie będzie przekraczał 1/36 ilości wskazanej w umowie dla tej pozycji. Kara umowna wskazana w ust. 3 nie będzie w takich okolicznościach naliczana.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi nie więcej niż 40% wartości określonej w § 3 ust. 1.
10. Rozwiązanie łączącej Strony umowy dzierżawy/użyczenia pulsoksymetrów nr FDZ.245-…../24 stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/426996

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ZMIANA ZAPISÓW UMOWY:
UMOWA DZIERŻAWY -
4. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków.
a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wydzierżawiającego może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Dzierżawcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;
b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;
c) w przypadku niewyczerpania ilości dostawy materiałów zużywalnych objętych zawartą przez Strony odrębną umową FDZ.244-…./24 w terminie jej obowiązywania – Strony mogą przedłużyć niniejszą umowę na czas określony, nie dłuższy niż na okres 4 miesięcy;
5. Dzierżawca przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy Pzp zmianę (waloryzację) wysokości wynagrodzenia z zachowaniem poniższych zasad:
1) przez „zmiany wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia” rozumie się zarówno wzrost cen lub kosztów jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wydzierżawiającego zawartego w ofercie;
2) ceny materiałów lub kosztów, o których mowa powyżej, muszą wzrosnąć minimum o 20 % względem cen z dnia zawarcia umowy, aby zmiana mogła zostać wprowadzona (w przypadku kolejnych zmian liczone są ceny wg stanu na dzień poprzedniej zmiany wynagrodzenia);
3) przez materiały lub koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt 1), rozumie się ceny paliwa, koszty przeglądów technicznych pojazdów i koszty materiałów zużywalnych do bieżącej konserwacji pojazdów, którymi Wydzierżawiający przyjeżdża do siedziby Dzierżawcy;
4) zmiany cen materiałów lub kosztów w niższym niż wskazany w pkt 2) zakresie Wydzierżawiający winien uwzględnić w cenie oferty,
5) w przypadku zmiany ceny lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z których Wydzierżawiający korzysta w celu wykonania usługi należy odnosić się do cen pozwalających Dzierżawcy na dokonanie weryfikacji wskazanej przez Wydzierżawiający zmiany i jej wysokości (np. można odwołać się do wskaźnika zmiany ceny ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego);
6) Wydzierżawiający zobowiązany jest również do wykazania wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na cenę lub koszt realizacji zamówienia (na ceny jednostkowe), przy czym Wydzierżawiający zobowiązany jest również wykazać, że nie mógł zapobiec zmianie cen materiałów lub kosztów; zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie w zakresie zobowiązań, które nie zostały jeszcze wykonane przed dniem złożenia wniosku o zmianę cen;
7) za początkowy termin ustalenia zmiany ceny wynagrodzenia Wydzierżawiającego uznaje się upływ 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy a każda kolejna zmiana może być dokonana nie częściej niż po upływie 3 miesięcy od daty dokonania poprzedniej zmiany;
8) maksymalna wartość zmiany cen jednostkowych (wynagrodzenia Wydzierżawiającego), dokonana na podstawie zmian określonych w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 10 % cen jednostkowych (wynagrodzenia Wydzierżawiającego) określonych pierwotnie w umowie (w ofercie na podstawie której dokonano wyboru oferty Wydzierżawiającego) – w okresie realizacji umowy;
ZGODNIE Z ZAPISAMI SWZ
UMOWA UŻYCZENIA -
7. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:
b) w przypadku nie wyczerpania ilości jednorazowego sprzętu medycznego objętego odrębną umową sukcesywnej dostawy FDZ.244- …………………./……. w terminie jej obowiązywania - Strony mogą proporcjonalnie przedłużyć niniejszą umowę, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy;
9. Rozwiązanie niniejszej umowy stanowi jednocześnie rozwiązanie umowy na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wg umowy FDZ.244 -…………………/……….

POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI