Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych i analizatora parametrów biochemicznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych i analizatora parametrów biochemicznych oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-07
 • Numer ogłoszenia522547-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522547-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.: Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych i analizatora parametrów biochemicznych oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 24129497000000, ul. ul. Waryńskiego  2 , 43-190  Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 257 639, e-mail sekretariat@szpital-mikolow.com.pl, faks 322 260 860.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-mikolow.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital-mikolow.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2,43 190 Mikołów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych i analizatora parametrów biochemicznych oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych
Numer referencyjny: ZP/5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatorów (głównego i zastępczego) parametrów krytycznych - zgodnie z opisem w załączniku nr 1a do SIWZ oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla planowanych oznaczeń, szczegółowo określonych w załączniku nr 2a do SIWZ. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów biochemicznych zgodnie z opisem w załączniku nr 1b do SIWZ oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla planowanych oznaczeń, szczegółowo określonych w załączniku nr 2b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej: Zadanie nr 1 - dwie realizacje umowy, z których każda obejmuje sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych, oddanego w dzierżawę do przyszpitalnego laboratorium analitycznego, wykonującego badania m.in. dla oddziałów noworodkowych. Zadanie nr 2 - dwie realizacje umowy, z których każda obejmuje sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów biochemicznych, oddanego w dzierżawę do przyszpitalnego laboratorium analitycznego, wykonującego badania m.in. dla oddziałów noworodkowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany analizator spełnia wymogi przewidziane w ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.157t.j.) oraz aktach wykonawczych, posiada wszelkie wymagane prawem dokumenty i dopuszczenia, wprowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wymagania zasadnicze, posiada oznaczenie CE, Deklarację Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, wraz z zapewnieniem, że na wezwanie Zamawiającego dokumenty te zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie 2.Oświadczenie Dostawcy, iż dostarczane wyroby medyczne spełniają wymogi przewidziane w ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.157t.j.) oraz aktach wykonawczych, posiadają wszelkie wymagane prawem dokumenty i dopuszczenia, wprowadzone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniają wymagania zasadnicze, posiadają oznaczenie CE, instrukcje, etykiety w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawanych kodów wraz z zapewnieniem, że na wezwanie Zamawiającego dokumenty te zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie 3.metodyki dla poszczególnych mierzonych parametrów w formie papierowej 4. instrukcja obsługi analizatora w języku polskim jeden egzemplarz w formie papierowej 5. oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie odczynniki posiadają karty charakterystyki substancji / preparatu z jednoczesnym oświadczeniem, że z pierwszą dostawą przedłożone zostaną aktualne karty charakterystyki, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 70,00
funkcjonalność 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenia z art. 25a ustawy, należy złożyć w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem - zgodnie z załącznikiem 4 i załącznikiem nr 5 2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w formie pisemnej 4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie pisemnej w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 5. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – załącznik nr 1a) i/lub załącznik nr 1b) 6. Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2a i/lub załącznik nr 2b 7. Kryterium oceny oferty – funkcjonalność – załącznik nr 3a i/lub załącznik nr 3b 8. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatorów (głównego i zastępczego) parametrów krytycznych - zgodnie z opisem w załączniku nr 1a do SIWZ oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla planowanych oznaczeń, szczegółowo określonych w załączniku nr 2a do SIWZ. 1. Wymagania dotyczące aparatu: • analizator główny fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2018 • analizator zastępczy, kompatybilny z analizatorem głównym - rok produkcji nie wcześniej niż 2015 • parametry graniczne analizatorów określono szczegółowo w załączniku nr 1a do SIWZ • instrukcja obsługi analizatorów w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej – jeden egzemplarz dołączony do oferty, drugi egzemplarz wraz z dostawą analizatorów • paszport techniczny analizatorów – wraz z dostawą analizatorów • Deklaracja Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikującą – wraz z dostawą analizatorów • pakiet startowy do każdego z analizatorów – wraz z dostawą analizatorów 2. Wymagania dotyczące sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych do planowanych oznaczeń określonych w załączniku nr 2a do SIWZ • Wykonawca zapewnia dostawę pełnego zakresu odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania wymienionych oznaczeń • zamówienia dokonywane będą faxem lub e-mailem • Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresu i ilości dostaw częściowych • czas realizacji zamówień do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, na koszt Wykonawcy • termin ważności dostarczanych odczynników – nie krótszy niż możliwość wykorzystania odczynnika przy założonych ilościach oznaczeń określonych w załączniku nr 2a do SIWZ • termin płatności za dostarczone odczynniki, materiały eksploatacyjne i czynsz dzierżawny – 30 dni od daty wystawienia faktury 3. Wymagania dotyczące serwisu • nieodpłatny autoryzowany serwis analizatora w całym okresie obowiązywania umowy • w ramach nieodpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy • w ramach nieodpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno - konserwacyjny przynajmniej 1 raz w roku na koszt Wykonawcy z wydaniem certyfikatu poprawności działania i wpisem do paszportu analizatora • Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu telefonicznie i/lub e-mailem • czas przybycia serwisu, podjęcie działań i usunięcia usterki/awarii - nie dłuższy niż 48 godziny od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia • w przypadku powtarzających się trzech kolejnych awarii w ciągu kwartału kalendarzowego, które uniemożliwiają wykonywanie badań (czas przestoju powyżej 72h), Wykonawca wymieni nieodpłatnie analizator na własny koszt w terminie do 5 dni od daty ostatniej awarii i pokryje koszty odczynników i innych materiałów potrzebnych do uruchomienia i skonfigurowania nowego analizatora 4. Cena ofertowa obejmuje koszt: • dostawy analizatorów, montażu, uruchomienia • podłączenia głównego aparatu do systemu informatycznego szpitala INFO MEDICA – komunikacja dwukierunkowa, tel. 32 776 10 19 Asseco Poland S.A. • uczestnictwa w programie kontroli jakości Standlab dla parametrów krytycznych na czas trwania umowy dla analizatora głównego • jednorazowego szkolenia wstępnego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu • szkolenia dla personelu medycznego (pracownicy laboratorium i/lub pielęgniarki) z prawidłowego pobierania materiału do badań, najczęstszych błędów przedlaboratoryjnych oraz interpretacji kontroli jakości wraz z wystawieniem certyfikatu –dwukrotne szkolenie podczas trwania umowy • jednorazowego szkolenia dla lekarzy po instalacji analizatora w celu zapoznania z możliwościami wykorzystania informacji diagnostycznej zawartej w uzyskanych wynikach badań oraz w razie konieczności szkolenie przypominające podczas trwania umowy • sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 70,00
funkcjonalność 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów biochemicznych zgodnie z opisem w załączniku nr 1b do SIWZ oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla planowanych oznaczeń, szczegółowo określonych w załączniku nr 2b do SIWZ. 1. Wymagania dotyczące aparatu: • analizator fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) wraz ze stołem • parametry graniczne analizatora określono w załączniku nr 1b do SIWZ • instrukcja obsługi analizatora w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej – jeden egzemplarz dołączony do oferty, drugi egzemplarz wraz z dostawą analizatora • paszport techniczny analizatora – wraz z dostawą • Deklaracja Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikującą – wraz z dostawą analizatorów • sprzęt dodatkowy: dzierżawa chłodni na odczynniki na okres trwania umowy. Dostawca zapewni Zamawiającemu możliwość pierwokupu dostarczonej chłodni po zakończeniu okresu umowy za kwotę równą jednomiesięcznej kwoty dzierżawy. 2. Wymagania dotyczące sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych do planowanych oznaczeń określonych w załączniku nr 2b do niniejszej SIWZ • Wykonawca zapewnia dostawę pełnego zakresu odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania wymienionych oznaczeń • zamówienia dokonywane będą faxem lub e-mailem • Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresu i ilości dostaw częściowych • czas realizacji zamówień do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, dostawa na koszt Wykonawcy • termin ważności dostarczanych odczynników – nie krótszy niż możliwość wykorzystania odczynnika przy założonych ilościach oznaczeń określonych w załączniku nr 2b do SIWZ • termin płatności za dostarczone odczynniki, materiały eksploatacyjne i czynsz dzierżawny – 30 dni od daty wystawienia faktury 3. Wymagania dotyczące serwisu • nieodpłatny autoryzowany serwis analizatora w całym okresie obowiązywania umowy • w ramach nieodpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy • w ramach nieodpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny przynajmniej 1 raz w roku na koszt Wykonawcy z wydaniem certyfikatu poprawności działania i wpisem do paszportu analizatora • Wykonawca zapewnia możliwość przyjęcia zgłoszenia awarii przez 7 dni w tygodniu telefonicznie i/lub e-mailem • czas przybycia serwisu, podjęcie działań i usunięcia usterki/awarii - nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia • w przypadku nie usunięcia awarii analizatora powyżej 24 godzin Wykonawca pokryje koszty badań wykonanych w najbliższym laboratorium na podstawie wystawionej refaktury w terminie określonym w dokumencie • w przypadku nie usunięcia awarii analizatora w czasie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawca zapewnia nieodpłatnie analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż naprawiany, w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia • w przypadku powtarzających się trzech kolejnych awarii w ciągu kwartału kalendarzowego, powodujących brak możliwości zachowania ciągłości badań (czas przestoju powyżej 48 godzin), Wykonawca wymieni nieodpłatnie analizator na własny koszt w terminie do 3 dni od daty ostatniej awarii i pokryje koszty odczynników i innych materiałów potrzebnych do uruchomienia i skonfigurowania nowego analizatora 4. Cena ofertowa obejmuje koszt: - dostawy analizatora wraz ze stołem, montażu, uruchomienia - podłączenia do systemu informatycznego szpitala INFO MEDICA – komunikacja dwukierunkowa, tel. 32 776 10 19 Asseco Poland S.A. - uczestnictwa w programie kontroli jakości Standlab dla parametrów biochemicznych, na czas trwania umowy – współpraca z systemem informatycznym - jednorazowego szkolenia wstępnego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu (minimum dla 5 osób) - aktualizacji szkoleń personelu laboratorium – poprzez udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez Wykonawcę (1-2 osób /rok) - sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 70,00
funkcjonalność 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do mojej mamy po udarze - Bytom
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam opiekunki do mojej mamy po udarze od zaraz osoba lezaca. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI