Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-29
 • ZamawiającyWOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00036027
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000898946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Karola Chodkiewicza 44

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-667

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3262104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub2@wsd.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsd.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-296640b9-a198-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008622/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.45 dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.wsd.org.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portalhttp://www.wsd.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wszczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywasię elektronicznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniemZamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 3 / 2021 / PN Komunikacja pomiędzyZamawiającym a Wykonawcami w zakresie określonym w pkt. 1 może odbywać się także za pomocąpoczty elektronicznej: adres poczty elektronicznej Zamawiającego email:przetargi@wsd.org.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i próbek.Próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia:Rękawice diagnostyczne – 1 opak., rozmiar M - dostarczone na adres wymieniony w punkcie I SWZ.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2021/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów, otrzyma maksymalną ilość punktów.Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wynikająca z wyliczenia według wzorów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - próbka oferowanego przedmiotu zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty jednostki notyfikowanej, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175) lub oświadczenie Wykonawcy, że dokument dla danego asortymentu nie jest wymagany.- potwierdzenie zgodności rękawic z normami: EN 455-1-2-3, EN 374, EN 420 lub normami równoważnymi i raport wystawiony przez Niezależne Laboratorium potwierdzający że oferowane rękawice spełniają normę ASTM F 1671- kartę techniczną lub raport z badań jednostki notyfikowanej (raport testowy) potwierdzający przenikalność substancji chemicznych, wirusów oraz minimum 6 leków cytostatycznych wymienionych w zał. nr 2- aktualny certyfikat w zakresie przydatności rękawic do kontaktu z żywnością.- Oryginalne ilustrowane foldery, katalogi, materiały techniczne producenta lub inne informacje o produktach potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w załączniku nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z wykazem przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pzp., z zastrzeżeniem art.110 ust. 2• Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.• Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.• Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.• Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym (załącznik nr 2) mogą ulec zmianie tylko w przypadku:a) wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. zmian cen u producenta, przy czym wzrost cen będzie następował o ten sam procent jaki wynika z podwyżek niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży,b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT- z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.- Wykonawca może udzielić rabatów cenowych na dostawy asortymentu wskazanego w zał. nr 2 do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Bezbolesne Przekłuwanie uszu , Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przekłucie uszu dziecku (4 lata). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI