Dostawy produktu leczniczego do programu lekowego: INCLISIRANUM

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy produktu leczniczego do programu lekowego: INCLISIRANUM
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-02-27
 • ZamawiającyDOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00209578
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy produktu leczniczego do programu lekowego: INCLISIRANUM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital im. Marciniaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006320384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-049

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy produktu leczniczego do programu lekowego: INCLISIRANUM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9ce807c-cf24-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140909/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.16 Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych wraz z dzierżawą pomp

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną .
Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej
zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 i 730).
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „OpenNexus” . Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej. Środkiem komunikacji
elektronicznej służącym do złożenia oferty wraz z załącznikami jest Platforma zakupowa. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę
jest bezpłatne. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu Platformy zakupowej.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, oświadczenia pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentów po opatrzeniu ww. podpisem może
skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania, wyjaśnienia SWZ oraz wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiający, a
Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wszelkie dokumenty sporządza się w ogólnie dostępnych
formatach danych, Zamawiający rekomenduje formaty: .pdf, .doc, .docx, .odt., .txt, .rtf. ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
*administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19;
* inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Jakub Betka, tel. 71 306 44 79, iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl;
*Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie EZ/127/201/24 na dostawy produktu leczniczego do programu
lekowego: INCLISIRANUM prowadzonym w trybie podstawowym poniżej 221 000 euro;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/127/201/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 367129,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktu leczniczego do programu lekowego: INCLISIRANUM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3) stanowiących integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33622800-4 - Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczanego wyspecyfikowanego asortymentu wykazanego w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w „Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w tym w szczególności we wzorach umów, stanowiących jej integralną część. Zgodnie z powyższym wartością prawa opcji będzie iloczyn ilości objętych prawem opcji wskazanych w „Formularzu cenowym” i cen. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze umowy, stanowiącej integralną część SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny
ofert: Kryterium Cena (C) Ranga (Rc) 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - tj. decyzji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na
wytwarzanie produktów leczniczych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2020r. poz. 1076
i 1086), o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2B SWZ o
których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ o których
mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie z załącznikiem
nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: decyzje,
zezwolenia lub licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o produkcie leczniczym potwierdzające, że oferowany produkt leczniczy,
w rozumieniu Ustawy Prawo farmaceutyczne jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z
załącznikiem nr 5a do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o produkcie leczniczym potwierdzające, że oferowany produkt leczniczy,
w rozumieniu Ustawy Prawo farmaceutyczne jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z
załącznikiem nr 5a do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
a) wypełnioną i podpisaną „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
b) wypełniony i podpisany „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy,
c) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale VII pkt. 2 SWZ oraz w sekcji 5.8) niniejszego ogłoszenia,
d) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdz. IX SWZ (jeżeli dotyczy),
f) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp do ww. dokumentów
w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych),
g) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie ze wzorem
Zamawiającego (Załącznik nr 4 do SWZ) stanowiące oświadczenie wstępne,
h) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 4a do SWZ) (dotyczy
jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ) stanowiące oświadczenie wstępne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć
do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII
pkt 1 i pkt 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie osobno.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp) - (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
PARAGRAF 8: 2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres 6 miesięcy obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku 1 do
umowy,
z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany
stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.
PARAGRAF 13: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie
strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
2) zmiany konta bankowego;
3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy, § 11 ust. 4 umowy, § 12 ust. 1 i 2 umowy;
4) zmiana danych § 4 ust. 1 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem
w przypadku:
1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;
2) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy;
3) wycofania starego i wprowadzenie nowego produktu stanowiącego przedmiot umowy;
4) obiektywnej niemożności dostarczenia Zamawiającemu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy,
spowodowanej tymczasową niedostępnością oferowanego produktu w obrocie, w szczególności w wyniku przerwy w
produkcji lub braku dostępności na rynku.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik produktu: będzie spełniał
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych
parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych
samych wskazaniach, co produkt stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena produktu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą ponadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania produktu. Zamawiający dopuszcza
możliwość dostawy produktów w innej wielkości opakowania, stężeniu jednostkowym, dawce niż podane w załączniku nr 1
do umowy, pod warunkiem zachowania ceny za dawkę zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (proporcjonalnie). Możliwość
taka istnieje tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wyłącznie produktów wymienionych w części B załącznika
do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z zachowaniem warunków
przetargowych, czyli w przypadku ewentualnego usunięcia zaoferowanego produktu z w/w obwieszczenia. Wykonawca ma
prawo do dostawy innego, równoważnego produktu ujętego w w/w obwieszczeniu - z zachowaniem warunków
przetargowych.
7. W przypadku nie wykorzystania ilości produktów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może
przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy zakupowej "OpenNexus" https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marcinia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. sekcja VII 7.4)
8. W przypadku zmian stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4.10.2018r. o
Pracowniczych Planach Kapitałowych w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony
ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar
udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w
zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz
szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.
9. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego
waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy.
10. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, wynagrodzenie Wykonawcy, określone
w § 8 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry
kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6
miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co
najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie
każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o
co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż
waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego
powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem,
iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:
a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o
waloryzację realizuje Przedmiot umowy,
b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań
Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki.
3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.
11. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji,
będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
12. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
13 (...), 14 (...), 15 (...) - zgodnie ze wzorem umowy w SWZ
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę aparatów USG - Piła
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę aparatów USG. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI