Dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2021-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-29
 • Numer ogłoszenia771981-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 771981-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO1.Nazwa: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, zwany dalej „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działa Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwany dalej „Pełnomocnikiem”.2.Adres Zamawiającego:Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 63.Adres Pełnomocnika:Uniwersytet Medyczny w Lublinie20-059 Lublin, Al. Racławickie 1REGON 000288716, NIP 712-010-69-11 tel. (81) 448 52 00, faks (81) 448 52 01Dział Zamówień Publicznychtel. (81) 448 52 70, faks (81) 448 52 71http://www.umlub.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 28871600000000, ul. Al. Racławickie  1 , 20-059  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 448 52 72, e-mail katarzyna.wojtowicz@umlub.pl, faks 81 448 52 71.
Adres strony internetowej (URL): www.umlub.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://umlub.eb2b.com.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami na zasadach opisanych w pkt. 1, Zamawiający dopuszcza ich złożenie w sposób tradycyjny tzn. w formie pisemnej (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem), za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Pełnomocnika Zamawiającego – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna), w zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem: "Oferta – dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, nr postępowania: UM-ZP-262-75/20 - nie otwierać przed 11.01.2021 r. przed godz. 11:00", z zachowaniem terminu składania ofert. Przy zachowaniu formy pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, Wykonawca na co najmniej 1 dzień przed upływem terminu składania ofert powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie/komentarz” o zamiarze złożenia oferty w sposób pisemny.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”
Numer referencyjny: UM-ZP-262-75/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, (zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”, „produktem” lub „urządzeniem”). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza Oferty.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:4.1. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia. Niespełnienie chociaż jednego z wymaganych parametrów technicznych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 4.2. Zamawiający wymaga dostawy produktów fabrycznie nowych, niebędących próbkami, nieuszkodzonych, nieregenerowanych, niemodyfikowanych, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnych i gotowych do użycia po zainstalowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), produktów, które pochodzą z bieżącej produkcji, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.4.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść wszystkie elementy wyposażenia do wskazanych pomieszczeń w miejscu dostawy, rozpakować, zainstalować, sprawdzić wszystkie elementy wyposażenia, ustawić, wypoziomować, podłączyć do istniejącej w pomieszczeniu instalacji, o ile takiego podłączenia wymagają i przekazać do użytku odbiorcy końcowego.4.4. Gwarancja:4.4.1 okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XVII SIWZ,4.4.2 w okresie gwarancji wykonywane będą przeglądy – przeprowadzone u Użytkownika (w miejscu użytkowania danego urządzenia), co 12 miesięcy i na koniec zadeklarowanego okresu gwarancji wraz z potwierdzonym wpisem w Paszporcie Technicznym urządzeń.5. Rozwiązania równoważne:5.1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy i jakości urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.5.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.5.3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).5.4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, których standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1a do Formularza Oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia5.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym nr Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33120000-7
33131000-7
48180000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej Pełnomocnika (dalej jako „Platforma", „System”) pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania UM-ZP-262-75/20.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje" w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu. W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w rozdziale III pkt 6 SIWZ.4. Oferty, oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według instrukcji opisanej w pkt 6, przy czym ofertę (zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 rozdz. XIV SIWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://umlub.eb2b.com.pl, pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions, oraz uznaje go za wiążący.6. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu:6.1. Na Platformie w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera (zaznacza) niniejsze postępowania (wszystkie kolumny posiadają filtry wyszukiwania), oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio:6.1.1.w przypadku, gdy Wyk onawca nie posiada konta na Platformie - do Formularza rejestracyjnego (po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy);6.1.2. w przypadku, gdy Wykonawca posiada konto na Platformie - do panelu logowania użytkowania do Systemu.6.2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj.: adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System;6.3. Na Platformie w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentów następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.6.4. Ofertę (zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 rozdz. XIV SIWZ), Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie w zakładce „Załączniki” poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i następnie wczytanie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca opisuje załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapis”. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty i oświadczenia jest komunikat systemowy „Plik został wczytany”. Po zapisaniu, plik jest widoczny jako zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”.6.4.1. Ofertę Wykonawca składa (wczytuje) w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest ona widoczna do momentu jej odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert. Z treścią odszyfrowanego pliku Zamawiający może się zapoznać po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert.6.5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje", opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub składa (wczytuje) elektroniczne kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.6.6. Inne niż wymienione w pkt 6.5 dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, w tym wyjaśnienia treści oferty, uzupełnienia Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje", opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w sytuacji tego wymagającej elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.6.7. Wykonawca może zwrócić o Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie/komentarz”.6.7.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.6.7.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.6.7.3. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy. 6.7.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.6.7.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 7. Wszystkie zmiany i wyjaśnienia dokumentacji na etapie od ogłoszenia postępowania do otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy oraz umieści w zakładce „Załączniki”.8. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego następująco (§4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych – dalej rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej):8.1. Zaleca się aby dokumenty w formacie pliku "pdf" były podpisywane formatem PAdES8.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w innych niż "pdf" formatach plików, wówczas należy użyć formatu XAdES oraz dołączyć plik źródłowy.9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie następująco (§3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej):9.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;9.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje;9.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;9.4. Włączona obsługa JavaScript;9.5. Zainstalowany program Acrobat Reader.10. Zamawiający, na podstawie §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych następująco: pliki o wielkości do 25 MB w formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx (lub inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).11. Zamawiający, na podstawie §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych następująco:11.1 Plik zawierający ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w pkt 1 rozdz. XIV SIWZ, załączony przez Wykonawcę na Platformie jest zaszyfrowany; plik widoczny jest dopiero po odszyfrowaniu go przez Zamawiającego, co następuje po terminie wyznaczanym na składanie ofert. Z treścią odszyfrowanych plików Zamawiający może się zapoznać po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert, 11.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) odnośnie warunku zdolności technicznej:Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: - minimum jedną dostawę skanera wewnątrzustnego do wycisków cyfrowych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN brutto).Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych dostaw w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.b) odnośnie warunku zdolności zawodowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku określonego w rozdz. IX SIWZ pkt 1,ppkt 1.2.3. lit. a) Wykonawca złoży:7.1.1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 7.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.4. stosuje się odpowiednio.7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.7.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).7.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. XI SIWZ część C) ppkt. 7.2. A. Oświadczenia składane wraz z ofertą:1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie Wykonawca wypełnia, a następnie składa za pośrednictwem Platformy, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III pkt 6 ppkt 6.4 SIWZ).2. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale IX pkt 5.1, Wykonawca złoży:- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie Wykonawca wypełnia, a następnie składa za pośrednictwem Platformy, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III pkt 6 ppkt 6.4 SIWZ).3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza również w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1 informacje dotyczące tych podmiotów.B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium. Za przyjmowanie, przechowywanie, zatrzymywanie oraz zwracanie wadium odpowiedzialny jest Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Uniwersytet Medyczny w Lublinie.2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości:5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 PLN)3. Wadium może być wniesione w następujących formach:3.1. pieniądzu;3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3.3. gwarancjach bankowych;3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jednego z współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik UM w Lublinie), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,4.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,4.3. kwotę gwarancji,4.4. termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,4.5. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie w sytuacjach, gdy:4.5.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.4.5.2. Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)”.5. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 3 ppkt 3.2. i 3.5.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika:68 1130 1206 0028 9097 3890 0004w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie7. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł:„Wadium do przetargu nr UM-ZP-262-75/20”8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy - Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu w formie elektronicznej, dokument wadialny winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie uważane za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Pełnomocnika potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę;10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp ).11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:16.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,16.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,16.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach:1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie których był dokonany wybór Wykonawcy,2) wprowadzenia nowej technologii, lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca może ją odpowiednio obniżyć,3) wprowadzenia nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, wówczas Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, o cenie nie wyższej niż w umowie,4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,5) zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT,6) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.) których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,7) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,8) wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy,9) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w szczególności będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia),10) braku pełnej gotowości pomieszczeń przeznaczanych do dostawy przedmiotu umowy,11) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy,12) dopuszcza się inne zmiany umowy, w okolicznościach określonych w art. 144 ust.1 ustawy Pzp.2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:19.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie (zwany dalej „Centrum”), adres: ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin, telefon 81 528 79 00, e-mail: sekretariat@sck.lublin.pl, które do celów realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołało pełnomocnika – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, tel. : +48 81 448 50 00, adres e-mail: biuro.rektora@umlub.pl. 19.2 Centrum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących Wykonawcy na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail: ochrona.danych@sck.lublin.pl,19.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,19.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,19.5 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,19.6 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,19.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,19.8 posiada Wykonawca:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO,19.9 nie przysługuje Wykonawcy:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.19.10 w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym w Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.19.11 Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.19.12 W zakresie wynikającym z potrzeb związanych z wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane przez Pełnomocnika Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, tel. : +48 81 448 50 00, adres e-mail: biuro.rektora@umlub.pl zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.19.13 W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie konsultacji logopedycznych w Lublinie
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie konsultacji logopedycznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.