Dostawa, uruchomienie aparatów ultrasonograficznych klasy premium przeznaczonego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa, uruchomienie aparatów ultrasonograficznych klasy premium przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego dla potrzeb oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOtwock
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-11-03
 • ZamawiającySAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00405498
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, uruchomienie aparatów ultrasonograficznych klasy premium przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego dla potrzeb oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, uruchomienie aparatów ultrasonograficznych klasy premium przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego dla potrzeb oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6491aac3-536a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00178347/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.54 Aparat USG

1.2.55 Aparat USG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane"
Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ‘’Korespondencja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.135.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, uruchomienie dwóch aparatów ultrasonograficznych klasy premium przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego dla potrzeb oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwierają załączniki nr 1a, 4,5, do SWZ tj. formularzu cenowym, tabeli wymagań ogólnych, tabeli parametrów technicznych
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, których charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, procesy określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał kryteria stosowane w celu oceny równoważności

4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: – gotowość do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w godzinach od 16 do 20 w dni robocze

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: - zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej 72 godziny

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena techniczna

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności technicznej

Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością dwa odrębne zamówienia (dwie odrębne umowy/realizacje ) obejmujące swym zakresem dostawę, instalację minimum jednego aparatu USG.

Zamówienia mogą być zrealizowane dla tego samego Zamawiającego.

UWAGA!!! W przypadku powołania się na doświadczenie zdobyte wspólnie z innymi wykonawcami, wykonawca może wykazać się tylko dostawą lub usługą , w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych , w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ
2) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)

Jeżeli elementy sprzętu nie posiadają odrębnej deklaracji z uwagi na fakt, że stanowią integralną część wyrobu medycznego należy załączyć do deklaracji oświadczenie Wykonawcy o integralności wyposażenia z oferowanym wyrobem medycznym

2) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)

3) Karty katalogowe producenta i/lub inne materiały źródłowe producenta (np. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu) potwierdzające wymagane parametry.
Dopuszczono dokumenty w języku angielskim.

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta sprzętu jako dokument potwierdzający wymagane parametry techniczne.
Dopuszczono dokument w języku angielskim.

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia wykonawcy posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu oraz dokumentów sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu, w celu potwierdzenia parametrów technicznych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)

Jeżeli elementy sprzętu nie posiadają odrębnej deklaracji z uwagi na fakt, że stanowią integralną część wyrobu medycznego należy załączyć do deklaracji oświadczenie Wykonawcy o integralności wyposażenia z oferowanym wyrobem medycznym

2) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)

3) Karty katalogowe producenta i/lub inne materiały źródłowe producenta (np. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu) potwierdzające wymagane parametry.
Dopuszczono dokumenty w języku angielskim.

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta sprzętu jako dokument potwierdzający wymagane parametry techniczne.
Dopuszczono dokument w języku angielskim.

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia wykonawcy posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu oraz dokumentów sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu, w celu potwierdzenia parametrów technicznych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
4) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
dot warunków udziału w postępowaniu

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.1)a) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
a) w zakresie zdolności technicznej odwołującej się do wiedzy i doświadczenia minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który wykazuje spełnienie warunków był podmiotem realizującym przedmiot zamówienia.
b) zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia, przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielnie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres zmiany przedstawia wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP
b) art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 6,7,8,9,10 ustawy PZP:
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zw. Ustawą sankcyjną

(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia)

________________________

Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI.1.1)a) niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. VI.4 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. art. 108 ust. 1 ustawy PZP art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 6,7,8,9,10 ustawy PZP art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej i/lub art. 5k Rozporządzenia UE, Zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy art. podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy PZP
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opiekę nad starszą osobą, niepełnosprawną - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opiekę nad starszą osobą niepełnosprawną - Płock Międzytorze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI