Dostawa rękawic medycznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa rękawic medycznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSulęcin
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-22
 • ZamawiającySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-14
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00033045
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa rękawic medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 7

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957552431

1.5.8.) Numer faksu: 957552157

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-sulecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-sulecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa rękawic medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a2274e3-9d18-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-sulecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-sulecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji orazprzekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane wustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,poz. 344). Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-sulecin. Wcelu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja międzyzamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość dozamawiającego”. Zadatę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacjiprzyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłanado zamawiającego.Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem pocztyelektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:przetargi@szpital-sulecin.plZamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje zapośrednictwem platformazakupowa.pl.Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmianyspecyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie wsekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jestkonkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnegowykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów iwiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż systempowiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodniez § 11 ust. 2ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawiesposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych zapośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanejprzepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługaJavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f.Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanieUTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GłównegoUrzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące wszczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innychczynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują sięw zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie2) administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:iodo@szpital-sulecin.pl3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąosoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy P.Z.P.5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przezokres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podaniaprzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje niebędą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (wprzypadku,gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierniedużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyRODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwymdla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/P/03/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa rękawic medycznych

4.2.5.) Wartość części: 35400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za przedmiot zamówienia (minimalnie 30 dni/ maksymalnie 60 dni)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa rękawic medycznych

4.2.5.) Wartość części: 237800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za przedmiot zamówienia (minimalnie 30 dni/ maksymalnie 60 dni)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa rękawic medycznych

4.2.5.) Wartość części: 288000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za przedmiot zamówienia (minimalnie 30 dni/ maksymalnie 60 dni)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa rękawic medycznych

4.2.5.) Wartość części: 169000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za przedmiot zamówienia (minimalnie 30 dni/ maksymalnie 60 dni)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie, że oferowany asortyment – towar posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianiewarunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami dodatku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-sulecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21

2021-04-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Łóżko rehabilitacyjne - wynajem - Nowogród Bobrzański
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania13-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, pilnie potrzebuję łóżka rehabilitacyjnego dla mojego męża (po udarze, rak nerki). Chodzi mi o takie, które będzie miało podnoszony zagłówek, nogi oraz element środkowy pozwalający na leżenie z nogami ugiętymi w kolanach. Mieszkamy w Nowogrodzie Bobrzańskim. Czy mogę liczyć na Państwa pomoc? Proszę o przesłanie oferty cenowej.