Dostawa produktu leczniczego Infliximabum.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa produktu leczniczego Infliximabum.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-12-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-04
 • Numer ogłoszenia656976-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 656976-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie: Dostawa produktu leczniczego Infliximabum.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 69072411400000, ul. ul. Szopena  2 , 35055   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 17 8666 096, e-mail jozefber@poczta.onet.pl, faks +48 17 8666 097.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szpital.rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć w formie pisemnej na podany poniżej adres
Adres:
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów. Kancelaria Ogólna, budynek C, pokój nr 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktu leczniczego Infliximabum.
Numer referencyjny: ZP.261.32-A.2018, Postępowanie nr 103
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktu leczniczego Infliximabum proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg x 1 fiolka dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Wymagania Zamawiającego : Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości . Zakres objętych refundacją wskazań zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia.: zał. B.47. - LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0) oraz B. 35 - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym– Załączniku nr 1, będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który: 3.1 spełnia wymagania opisane w Formularzu cenowo – ofertowym, 3.2 spełnia wymagania opisane w punkcie VIC poniżej, 3.3 jest objęty Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. nr 122 z 2011r. poz. 696, z późn. zm.). Uwaga do punktu 3.3): W przypadku stwierdzenia, że substancja chemiczna w dawce i postaci wskazanej w SIWZ znajduje się w aktualnym na dzień składania ofert Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - Załącznik B, a zaoferowany produkt leczniczy nie jest ujęty w ww. Obwieszczeniu w Załączniku B , oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie również odrzucona, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od ceny urzędowej . 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę w ilości wyszczególnionej w Formularzu cenowo – ofertowym na okres do dnia 15.07.2019r. tj. 250 op. a 1 fiolka. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-15

II.9) Informacje dodatkowe: Sekcji II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie winno być: Planowana dostawa przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.07.2019r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 Pzp): 1. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (§ 5 pkt 4 Rozp.); 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 2 Rozp.); 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 3Rozp.); 4.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (§ 5 pkt 5 Rozp.). 5.Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) (§ 5 pkt 9 Rozp.). II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§7 Rozp.): 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1)W pkt. VI.A pkt 5.1 - 5.3 SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, z wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione w terminie jak wyżej. Przepis ust.2 stosuje się. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§8 ust. 1 Rozp.) – Jeżeli dotyczy · w postępowaniu: 1.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z tym przepisem – jeżeli dotyczy w tym postępowaniu. 2.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. IV. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy)na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający w oparciu o § 9 ust. 1 Rozporządzenia nie żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1.Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2.Sposób wykorzystania innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3.Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4.Czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. V.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIA . 5.1 - 5.5 SIWZ (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu). VI.Zamawiający w oparciu o § 9 ust. 3 Rozporządzenia nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt VIA. 5.1-5.5 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga przedstawienia: 1). dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I.Zamawiający wymaga by: 1.oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania zawarte w Formularzu cenowo – ofertowym; 2.oferowany przedmiot zamówienia był produktem leczniczym dopuszczonym do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. RP z 2017r., poz. 2211, z późn. zmian) z wyłączeniem art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej Ustawy. II. Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ (oryginał). Kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów, wymagań określonych powyżej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , dostarczy Kierownikowi Apteki Zamawiającego na każde żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie do 4 dni od daty otrzymania wezwania. Przedstawione dokumenty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Uwaga: 1.W przypadku braku prawidłowych wymaganych dokumentów zawarta umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy. Kary umowne będą zastosowane. 2.Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu w oparciu o przepisy art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. RP z 2017r., poz. 2211, z późn. zmian). 3.Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania i wyceny przedmiotu zamówienia w opakowaniach transportowych. 4.W przypadkach spornych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia dowodów i/lub oświadczeń potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w Formularzu cenowo – ofertowym.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Pzp: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Załącznika nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ (jeśli dotyczy). 3. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (jeżeli dotyczy). II. Oprócz wypełnionego dokumentu oświadczenia wg Załącznika nr 2 do SIWZ do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowo – ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca wygrywający postępowanie zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej Formularza cenowo – ofertowego z podaniem kodu EAN oferowanego przedmiotu zamówienia, który będzie umieszczany na fakturze VAT w celu wprowadzenia danych z umowy do systemu informatycznego, który posiada Apteka Zamawiającego. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). III. Zgodnie z art.22a Pzp informujemy (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu): 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. IV. UWAGA: Zgodnie z art.23 Pzp: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1 powyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać jakich Wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt.1 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z liderem (pełnomocnik, partner wiodący). 6. Rozliczenia dokonywane będą z liderem lub/i partnerem konsorcjum w zależności, który z członków konsorcjum realizować będzie zamówienie. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. V. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.24 ust.11 Pzp). Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (§ 5 pkt 10 Rozp.) - wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty zł: 60,00
Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach 20,00
Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia do 30% niż podana w Formularzu cenowo - ofertowym, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty umową . W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości pacjentów zakwalifikowanych do leczenia produktem leczniczym objętym zamówieniem i zastosowanych procedur. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. II. Zmiany ceny jednostkowej : 1.Cena jednostkowa umowna przedmiotu zamówienia objętego umową nie powinna być podwyższana przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 2 i 3 poniżej. Może ulec obniżeniu, po uprzednim powiadomieniu pisemnym Kierownika Apteki Zamawiającego o proponowanej zmianie i wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Kierownika Apteki (zmiana nie wymaga podpisania aneksu). 2.Zaoferowana cena jednostkowa umowna przedmiotu zamówienia może być podwyższona lub obniżona w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w górę lub w dół, w zależności od wysokości stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT, może się zmieniać zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tych sprawach, po przedstawieniu Kierownikowi Apteki informacji na temat dotychczasowej ceny i ceny po zmianie. Zmiana ceny, o której mowa może nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów. Cena jednostkowa netto nie może być podwyższana. Zmiana ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy. b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego. Zmiany opisane w pkt b i c mogą nastąpić po przeprowadzeniu negocjacji z Zamawiającym, podpisaniu aneksów oraz przedstawieniu stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dowodów załączonych do umów aneksów: kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. Przedmiotowa zmiana nie może być dokonywana automatycznie, gdyż powinna odzwierciedlać realny wpływ zmian, obciążeń na koszty wykonania zamówienia. Zamawiający będzie weryfikował zasadność i poprawność obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanych zmian wynagrodzenia. 3. Poza opisanymi w ust. 1, 2 możliwościami zmiany umowy Strony umowy dopuszczają zmianę ceny jednostkowej umownej i urzędowej w przypadku: 3.1.zmiany ceny urzędowej przedmiotu zamówienia objętego umową, na wyższe niż wynikające z umowy. Cena jednostkowa może zostać podwyższona najwyżej do wysokości nowych hurtowych cen urzędowych wykazanych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiana ceny może nastąpić od daty wejścia w życie Obwieszczeń Ministra Zdrowia, o których mowa powyżej, po uprzednim powiadomieniu pisemnym Kierownika Apteki Zamawiającego o proponowanej zmianie i wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Kierownika Apteki. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu. 3.2.zmiany ceny urzędowej przedmiotu zamówienia objętego umową, na niższe niż wynikające z umowy. Obniżenie ceny urzędowej skutkuje automatycznym obniżeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia objętego umową do wysokości nowych hurtowych cen urzędowych wykazanych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub niżej. Zmiana ceny następuje od daty wejścia w życie Obwieszczeń Ministra Zdrowia, o których mowa powyżej i nie wymaga powiadomienia pisemnego Kierownika Apteki oraz podpisania aneksu. III. Zmiana umowy 1. Poza już opisanymi możliwymi zmianami umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili jej zawarcia – dotyczy przedmiotów zamówienia objętych refundacją na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia: 1.1 Jeżeli w czasie realizacji umowy producent danego przedmiotu zamówienia zaprzestanie produkcji opakowań w zaoferowanej ilości sztuk/dawce/pojemności Zamawiający dopuszcza zmianę w ww. zakresie po wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Kierownika Apteki bez aneksu do umowy. W każdym przypadku zmiany ilości sztuk/dawki/pojemności w opakowaniu cena jednostkowa nie może być wyższa od ceny urzędowej wykazanej w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiana ilości sztuk w opakowaniu/dawki/pojemności może nastąpić od daty wejścia w życie nowej decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia, wykazania przedmiotu zamówienia w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków… 1.2 Jeżeli w czasie realizacji umowy: • producent przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie - w nazwie handlowej, zaprzestanie jego produkcji, lub • przedmiot zamówienia wskazany w umowie - w nazwie handlowej, będzie niedostępny na rynku polskim, • przedmiot zamówienia wskazany w umowie – w nazwie handlowej nie będzie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tolerowany u pacjentów, możliwe będzie jego zastąpienie odpowiednikiem chemicznym zgodnym z nazwą międzynarodową przedmiotu zamówienia wykazaną przez Zamawiającego w kol. nr 2 Formularza cenowo – ofertowego oraz wykazanym w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (jeśli taki istnieje), w cenie nie wyższej od ceny urzędowej wykazanej w Obwieszczeniach, o których mowa powyżej, po podpisaniu aneksu przez Strony umowy. 1.3 W przypadku odstąpienia w trakcie realizacji umowy od refundacji leku objętego umową, na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia wydanej w oparciu o Ustawę z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W takim przypadku Zamawiający wymaga zastąpienia leku odpowiednikiem chemicznym zgodnym z nazwą międzynarodową przedmiotu zamówienia wykazaną przez Zamawiającego w kol. nr 2 Formularza cenowo – ofertowego, objętym refundacją, zgodnie z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (jeśli taki istnieje), w cenie zgodnej z obowiązującymi Obwieszczeniami, o których mowa powyżej. Zmiana taka wymaga powiadomienia pisemnego Kierownika Apteki Zamawiającego, wyrażenia zgody i podpisania aneksu do umowy. 2. Strony umowy dopuszczają w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie . 3. Jeżeli w czasie realizacji umowy: 3.1. Zmianie ulegnie nazwa Wykonawcy jego stan prawny lub adres siedziby Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, podpisanym „za zgodność z oryginałem”. 3.2. Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Zamawiającego, jego stan prawny lub adres siedziby Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy. 4. Poza opisanymi w ust. 1, 2,3 możliwościami zmiany umowy Strony umowy dopuszczają: 4.1 Zmianę stosunków umowy w przypadku, gdy zmiana ma charakter nadzwyczajny, niebywały i niezwykły (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny). Zaistniała sytuacja będzie miała charakter obiektywny, niezależny od stron umowy. Do wykonawcy należy obowiązek udowodnienia wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej i przedstawienia dokumentów uzasadniających wysokość podwyżki cen jednostkowych. 4.2 Zmianę osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zamówienia, o których mowa w § 12 umowy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub innych zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Termin otwarcia ofert: 13.12.2018r. o godzinie 10:00. 2. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2, w Rzeszowie. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty , Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a). Cena brutto oferty zł: 60 %, b). Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach: 20%, Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie czasu dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia (w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy) wynoszącego nie mniej niż 24 godziny i nie więcej niż 72 godziny od złożenia zamówienia. c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %. Uwaga: Oceniany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 4 do SIWZ) winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, czasu dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach oraz terminu płatności za realizację przedmiotu zamówienia (suma punktów otrzymanych we wszystkich kryteriach). Ocena ofert dokonywana będzie zbiorowo, wg wzorów matematycznych, przez członków Komisji Przetargowej na kartach oceny ofert. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub w przypadku takiej potrzeby z ilością miejsc po przecinku wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu. 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ :: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, tel. 17 8 666 096 , fax: 17 8 666 097.  inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ *: Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wyznaczonym w dniu 31.07.2018r. jest Pan Tomasz Nalepa (Zarządzenie Dyrektora Szpitala 8/2018 z 31.07.2018r.) adres email daneosobowe@szpital.rzeszow.pl, nr telefonu +48178666001;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie/: na podstawie art. 39 ustawy Pzp, przetarg nieograniczony. Postępowanie nr 103 – dostawa produktu leczniczego Infliximabum dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opracowanie aplikacji informatycznej
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania12-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opracowanie aplikacji informatycznej do zarządzania usterkami budowlanymi z wykorzystaniem modeli BIM. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI