Dostawa produktów leczniczych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa produktów leczniczych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBolesławiec
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-08-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-12
 • Numer ogłoszenia585157-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585157-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu: Dostawa produktów leczniczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, krajowy numer identyfikacyjny 29419000000000, ul. al. Tysiąclecia  30 , 59-700  Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 616 26 48 wew .317(sekretar, e-mail j.kochan@szpitalpsychiatryczny.pl, faks 75 616 26 83.
Adres strony internetowej (URL): http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SP ZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.szpitalpsychiatryczny.bip.org.pl/?tree=przetarg

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.szpitalpsychiatryczny.bip.org.pl/?tree=przetarg

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, Sekretariat Szpitala, pok. 101 (pawilon administracji)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych
Numer referencyjny: LA/2/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych z podziałem na pakiety, pakiet 1. Neuroleptyki, pakiet 2. Leki przeciwbólowe, pakiet 3. Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego, pakiet 4. Antybiotyki, pakiet 5. Leki pozostałe (Natrii valproas). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Siwz. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Siwz. Oferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Transport towaru oraz wniesienie go na miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego realizowany będzie przez wykonawcę na jego własny koszt i ryzyko. Odbiór towaru następować będzie w budynku apteki (parter) na terenie szpitala, przy Alei Tysiąclecia nr 30 w Bolesławcu. Zamawiający przewiduje zwiększenie procentowe dostaw w każdym pakiecie, szczegóły w załącznikach nr 2 i nr 4 do Siwz. Z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego, które będzie wynikać z bieżącej działalności, zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu w każdym pakiecie, szczegóły w załącznikach nr 2 i nr 4 do Siwz.

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli na wezwanie zamawiającego wykaże się posiadaniem ważnej koncesji lub zezwolenia w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub wytwarzania (producenci) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 499) oraz w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowe właściwe aktualne zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 852).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
(Numeracja zgodnie z SIWZ, rozdział VII) 5.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 Pzp: 1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1170); 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dotyczy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) .  W przypadku oferty wspólnej, o której mowa w rozdz. II pkt. 14 Siwz, dokumenty wymienione powyżej w ppkt. 1) – 6) składa każdy z wykonawców oddzielnie.  W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych powyżej w ppkt. 1) – 6) dotyczących podwykonawcy. 5.1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.1 niniejszego rozdziału: pkt. 4) – 6): składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że wykonawca:  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.1.1. niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminu wystawienia stosownych dokumentów stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: ważnej koncesji , zezwolenia na obrót środkami farmaceutycznymi w zakresie objętym zamówieniem publicznym (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach Prawa farmaceutycznego: ważna koncesja ministra właściwego do spraw zdrowia lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla hurtowni farmaceutycznej, zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą, a także zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (w przypadku oferowania wymienionych środków). Jeżeli na prowadzenie określonej działalności lub czynności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie wykonawca przedstawia stosowne oświadczenie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie przedłożyć na wezwanie zamawiającego oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i do używania na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, oraz posiada stosowne dokumenty potwierdzające jakość. Wykonawca oświadczy także, że wszystkie te dokumenty zostaną przez niego udostępnione na każde żądanie zamawiającego. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Siwz.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Siwz; 2) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Siwz, 3) Pełnomocnictwo, składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wg wzoru – załącznik nr 5 do Siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy, załącznik nr 4 do Siwz (§ 6). 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy w przypadku: 1.1. Zmiany danych stron umowy (np. nazwy, siedziby, osób reprezentujących, formy prawnej, a także zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy); 1.2. Zmian podwykonawcy (ów) lub powierzenia w trakcie wykonywania umowy części zamówienia podwykonawcy (om) mimo niewskazania w ofercie takiej części. Wykonawca pisemnie i niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcy (om). 1.3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a. w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt. 7.a) umowy : – zmniejszenia ilości towaru w ramach zamówienia podstawowego wskazanego w załączniku nr ….. do niniejszej umowy, co uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącej działalności. Odpowiednie zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu ilości niezamówionych towarów z poszczególnych pozycji asortymentowych i ich wartości - bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do obowiązującej umowy, – zakupu w granicy oznaczonego prawa opcji dodatkowych ilości po cenach podanych w ofercie. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za faktycznie zrealizowane dostawy wzrośnie proporcjonalnie do procentowego rozszerzenia zamówienia podstawowego - bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do obowiązującej umowy, b. w przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto pozostanie bez zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego - bez konieczności sporządzania aneksu do obowiązującej umowy, c. w wyniku obniżenia ceny na dany asortyment - w przypadku okresowych promocji cenowych towaru stosowanych przez producentów i dostawy w tym okresie produktów w cenach niższych, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o czasie trwania takiej promocji - bez konieczności sporządzania aneksu do obowiązującej umowy, d. w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej – jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego /dotyczy części wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano/, 1.4. zmian, które niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e. ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.5. innych sytuacji: a. zmiany wielkości opakowania przy założeniu, że cena jednostkowa opakowania zostanie ustalona z zachowaniem zasady proporcjonalności, b. braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i zastąpienia go produktem o innej nazwie handlowej, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy /w zakresie nazwy międzynarodowej, składu/ z produktem zaoferowanym pierwotnie w ofercie i w cenie nie wyższej od przedstawionej w ofercie - powyższa zmiana może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania; c. zmiany asortymentu zaoferowanego w ofercie na asortyment o lepszych parametrach technicznych, jakościowych - przy zachowaniu ceny ofertowej, d. wykreślenia danego produktu z formularza cenowego w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku danego asortymentu i możliwości zastąpienia go nowym produktem na zasadach opisanych w pkt. 1.5. b), dopuszczonym do obrotu - w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej - dokonanie powyższej zmiany może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu dokumentów źródłowych, z których jednoznacznie wynikać będzie konieczność wycofania z rynku określonego asortymentu. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych niniejszą umową, mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksów pod rygorem nieważności. 3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 winien zawierać w szczególności opis i uzasadnienie proponowanej zmian, jej wpływ na wykonanie przedmiotu umowy oraz termin jej wprowadzenia. 5. Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów opisanych w pkt. 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO . Dane te mogą dotyczyć samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), a także informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, NIP 612-15-42-513; Regon 000294190; Adres (siedziba): Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 075 616 26 48, fax. 075 616 26 83.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jest Pani Anna Dekarz ; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rodo@szpitalpsychiatryczny.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa produktów leczniczych oznaczenie sprawy LA/2/PN/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp ;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Neuroleptyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawy produktów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Siwz, pakiet 1. Liczba pozycji: 82.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33661500-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Leki przeciwbólowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawy produktów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Siwz, pakiet 2. Liczba pozycji: 48.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33661200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawy produktów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Siwz, pakiet 3. Liczba pozycji: 116.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33622000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawy produktów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Siwz, pakiet 4. Liczba pozycji: 26.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Leki pozostałe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawy produktów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Siwz, pakiet 5. Liczba pozycji: 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33660000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie rezonansu magnetycznego - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania12-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie rezonansu magnetycznego odcinka kr. lędźwiowego. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI