DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2021-01-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-31
 • Numer ogłoszenia775411-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 775411-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego: DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, krajowy numer identyfikacyjny 43099240200000, ul. ul. Biernackiego  9 , 20-089  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 740 86 14, e-mail zamowienia@spszw.lublin.pl, faks 81 740 39 34.
Adres strony internetowej (URL): www.janbozy.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://janbozy.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://janbozy.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
www.miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI
Numer referencyjny: DZP.3311-35/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji spełniających parametry jakościowe dla środków myjących i dezynfekcyjnych, określone normami krajowymi i europejskimi, do Apteki Szpitalnej/ Magazynu Medycznego, przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie. Zakres zamówienia obejmuje 27 nw. zadań:Zadanie nr 1 - dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie otwartym,Zadanie nr 2 - dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym,Zadanie nr 3 - dostawa preparatu do mycia rąk, ciała i włosów,Zadanie nr 4 - dostawa preparatu barwionego do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego,Zadanie nr 5 - dostawa preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry,Zadanie nr 6 - dostawa preparatu do odkażania błon śluzowych,Zadanie nr 7 - dostawa preparatu do odkażania ran na bazie chloru,Zadanie nr 8 - dostawa preparatu do leczenia ran przewlekłych,Zadanie nr 9 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych,Zadanie nr 10 - dostawa preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych,Zadanie nr 11 - dostawa preparatu chlorowego do dezynfekcji sprzętu medycznego,Zadanie nr 12 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji inkubatorów, głowic i powierzchni delikatnych, wrażliwych na działanie alkoholi,Zadanie nr 13 - dostawa preparatu do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do endoskopów i inkubatorów,Zadanie nr 14 - dostawa preparatu o szybkim działaniu sporobójczym do dezynfekcji wyrobów z tworzyw sztucznych,Zadanie nr 15 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do inkubatorów,Zadanie nr 16 - dostawa preparatu do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych,Zadanie nr 17 - dostawa preparatu do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi, instrumentariów,Zadanie nr 18 - dostawa preparatu do dezynfekcji jaj przeznaczonych do spożycia,Zadanie nr 19 - dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach typu KEN,Zadanie nr 20 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach GETINGE,Zadanie nr 21 - dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach DEKO 190,Zadanie nr 22 - dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach ERLEN 1.45,Zadanie nr 23 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach BHT INNOVA E 3.Zadanie nr 24 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach ETD,Zadanie nr 25 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji sprzętu medycznego oraz obuwia w myjniach- dezynfektorach GETINGE,Zadanie nr 26 - dostawa preparatu myjącego do gruntownego usuwania resztek cementu, kleju z wyposażenia i narzędzi,Zadanie nr 27 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów o działaniu sporobójczym.3.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i zakres w minimalnej konfiguracji, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.3.1.4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.3.2. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:3.2.1. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), Ustawy o produktach biobójczych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. U. z 2020 r. poz. 322) lub Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, ze zm.), z etykietą w każdym opakowaniu, w języku polskim. 3.2.2. Przedmiot zamówienia musi być pakowany w opakowania, z terminem ważności oferowanych produktów minimum 1 rok, liczony od daty dostawy do Zamawiającego. 3.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.3.3. Zamawiający informuje, iż posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001.

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Termin wykonania:4.1.1. Dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, według przekazywanych na bieżąco potrzeb staraniem i na koszt Wykonawcy. 4.1.2. Zagwarantowanie dostaw cząstkowych (sukcesywnych), w terminie nie później niż w ciągu 7 dni, na koszt Wykonawcy, licząc od dnia otrzymania zamówienia.4.2. Miejsce dostawy: SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie – loco ul. Biernackiego 9.Wykonawca dostarczał będzie przedmiot umowy, do Apteki Szpitalnej (zad. nr 1-18), Magazynu Medycznego (zad. nr 19-27) w godzinach od 8.00 do 14.30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 4.3. Warunki realizacji zamówienia:4.3.1. Podana w załączniku ilość asortymentu ma charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości zapotrzebowanego, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.4.3.2. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie zadania 1, 2 ,5, 9, 10, 15, 20, 23-25, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości zadania.4.3.3. Przedmiot zamówienia, dostarczany będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w formie pisemnej, elektronicznej, w terminie określonym w pkt. 4.1.2. SIWZ.4.3.4. Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.4.3.5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę, na której umieszczane będą w miarę możliwości, informacje: nazwa przedmiotu dostawy, ilość, cena netto i brutto, podatek VAT, data dostawy, seria, termin ważności, kod EAN.4.4. Warunki płatności:4.4.1. Forma i termin płatności: przelew 60 dni.4.4.2. Zamawiający nie dopuszcza się formy przedpłat.4.4.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania wymaganej prawem aktualnej koncesji/ zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego na prowadzenie obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia/ zezwolenia na wytwarzanie surowców farmaceutycznych stanowiących przedmiot oferty (dotyczy preparatów kwalifikowanych jako produkty lecznicze/ środki farmaceutyczne).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, w związku z art. 25 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentu, tj.:- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku nie dołączenia dokumentu Zamawiający dokona sprawdzenia w oparciu o dostępne rejestry;8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.Dot. § 7, ust. 1-4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).8.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.8.2.2. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 8.2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.8.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.8.2.5. Podmioty występujące wspólnie składają dokument określony w pkt. 8.1. na każdy z podmiotów z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 5.1.1.:7.1.1. koncesja/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego na prowadzenie obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia/ zezwolenia na wytwarzanie surowców farmaceutycznych stanowiących przedmiot oferty – dot. preparatów kwalifikowanych jako produkty lecznicze i środki farmaceutyczne, aktualne na dzień złożenia.7.1.2. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy w/w decyzja (zezwolenie) utraci ważność – jest on zobowiązany do przedłożenia nowego zezwolenia w terminie do ostatniego dnia obowiązywania przedmiotowej decyzji administracyjnej. 7.1.3. Podmioty występujące wspólnie: składają dokument wskazany w pkt 7.1.1. na każdy z podmiotów z osobna.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
11.1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych poniżej: 11.1.1. Dla potwierdzenia warunku określonego w pkt. 5.1.5.:a) dla środków kwalifikowanych jako produkty lecznicze - charakterystyki produktu leczniczego, b) dla środków zakwalifikowanych jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy - aktualny tekst etykiet wraz z instrukcją użytkowania,c) dla środków zakwalifikowanych jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy - aktualne materiały informacyjne potwierdzające spełnianie parametrów granicznych - wystawione przez producenta oferowanego środka lub bezpośredniego dystrybutora, zawierające charakterystykę techniczną i użytkową każdego z wymagań, wystawione przez producenta lub dystrybutora nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia.Oferta nie spełniająca wszystkich parametrów granicznych zostanie odrzucona. Odrzucenie oferty spowoduje również złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów sprzecznych z opisem i informacjami podanymi w tabeli parametrów granicznych, po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.d) dla środków zakwalifikowanych jako substancje niebezpieczne - aktualne karty charakterystyki zgodne ze stanem prawnym na dzień składania ofert i dzień zgłoszenia substancji niebezpiecznej - załącznik II (po dniu 01.06.2015 r.) do Rozporządzenia nr 453/2010/WE.Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej należy dołączyć w formie papierowej, a w formie elektronicznej najpóźniej w momencie realizacji pierwszej dostawy. e) dla preparatu nie klasyfikowanego jako niebezpieczny, należy złożyć stosowne oświadczenie (nie dotyczy środków zakwalifikowanych jako produkt leczniczy), wskazującego jednoznacznie jakich pozycji ono dotyczy.f) potwierdzenie producenta wydajności preparatu, wskazanej przez Wykonawcę w Zad. nr 9. g) zalecenie/ opinia producenta sprzętu potwierdzające możliwość zastosowania zaoferowanego preparatu:- do mycia i dezynfekcji inkubatorów oraz głowic, w Zad. nr 12,- do mycia w myjniach-dezynfektorach KEN, w zad. nr 19,- do mycia w myjniach-dezynfektorach Getinge, w zad. nr 20,- do mycia w myjniach-dezynfektorach DEKO, w zad. nr 21,- do mycia w myjniach-dezynfektorach ERLEN, w Zad. nr 22,- do dezynfekcji w myjniach-dezynfektorach BHT INNOVA E 3, w Zad. nr 23. - do dezynfekcji w myjniach-dezynfektorach ETD, w Zad. nr 24. 11.1.2. Dla potwierdzenia warunku określonego w pkt. 5.1.6.:świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym, dla przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:a) dla środków kwalifikowanych jako produkt leczniczy – pozwolenie/ zezwolenie, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, ze zm.),b) dla produktów kwalifikowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie, o którym mowa w Ustawie o produktach biobójczych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. U. z 2020 r. poz. 322),c) dla środków zakwalifikowanych przez producenta jako wyrób medyczny – Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (z aktualną datą ważności, identyfikacją producenta i typ wyrobu) lub stosowana deklaracja zgodności wyrobu medycznego z określonymi dla niego wymaganiami zasadniczymi - wystawiona przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzający oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), na potwierdzenie spełniania wymagań Dyrektywy 93/42/EEC, dla oferowanego produktu, dla danej klasy wyrobu medycznego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 8.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj.:9.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 10.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 12-22, ustawy. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 10.3. Zgodnie z art. 141 ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.10.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.10.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 81. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji obniżenia ceny (§ 2 ust.4).2. Strony ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp. 3. Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, w przypadku:a) zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania) - nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań oraz sztuk w opakowaniu.b) zmiany nr katalogowego, nazwy produktu, nazwy producenta, wielkości opakowania – przy niezmienionym produkcie,c) jeśli na skutek zaprzestania produkcji lub wstrzymania produkcji nie jest możliwe dostarczenie asortymentu o nr katalogowym określonym w ofercie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy istnieje możliwość zastąpienia produktem równoważnym, o tym samym zastosowaniu pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry porównywalne z określonym dotychczas, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie.d) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć).Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania powyższych okoliczności.Zmiana umowy w okolicznościach j.w. nie może skutkować podwyższeniem cen jednostkowych przedmiotu umowy.4. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy, przy czym nowa stawka podatku VAT obowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie otwartym,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparaty do mycia i dezynfekcji rąk w systemie otwartym - 3 pozycje asortymentowe,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparaty do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym - 2 pozycje asortymentowe,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - dostawa preparatu do mycia rąk, ciała i włosów,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do mycia rąk, ciała i włosów - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - dostawa preparatu barwionego do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat barwiony do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 - dostawa preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 - dostawa preparatu do odkażania błon śluzowych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do odkażania błon śluzowych - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 - dostawa preparatu do odkażania ran na bazie chloru,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa preparatu do odkażania ran na bazie chloru - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 - dostawa preparatu do leczenia ran przewlekłych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do leczenia ran przewlekłych - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10 - dostawa preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych - 1 pozycja asoertymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11 - dostawa preparatu chlorowego do dezynfekcji sprzętu medycznego,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat chlorowy do dezynfekcji sprzętu medycznego - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji inkubatorów, głowic i powierzchni delikatnych, wrażliwych na działanie alkoholi,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do mycia i dezynfekcji inkubatorów, głowic i powierzchni delikatnych, wrażliwych na działanie alkoholi - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13 - dostawa preparatu do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do endoskopów i inkubatorów,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do endoskopów i inkubatorów - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14 - dostawa preparatu o szybkim działaniu sporobójczym do dezynfekcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat o szybkim działaniu sporobójczym do dezynfekcji wyrobów z tworzyw sztucznych - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do inkubatorów,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do inkubatorów - 2 pozycje asortymentowe,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16 - dostawa preparatu do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Zadanie nr 17 - dostawa preparatu do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi, instrumentariów,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi, instrumentariów - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: Zadanie nr 18 - dostawa preparatu do dezynfekcji jaj przeznaczonych do spożycia,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do dezynfekcji jaj przeznaczonych do spożycia - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Zadanie nr 19 - dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach typu KEN,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparatdo maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach typu KEN - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: Zadanie nr 20 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach GETINGE,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach GETINGE - 2 pozycje asortymentowe,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: Zadanie nr 21 - dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach DEKO 190,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach DEKO 190 - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22 - dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach ERLEN 1.45,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach ERLEN 1.45 - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: Zadanie nr 23 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach BHT INNOVA E 3.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparaty do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach BHT INNOVA E 3 - 2 pozycje asortymentowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: Zadanie nr 24 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach ETD,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparaty do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach ETD - 2 pozycje asortymentowe,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: Zadanie nr 25 - dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji sprzętu medycznego oraz obuwia w myjniach- dezynfektorach GETINGE,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparaty do maszynowej dekontaminacji sprzętu medycznego oraz obuwia w myjniach- dezynfektorach GETINGE - 4 pozycje asortymentowe,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26 - dostawa preparatu myjącego do gruntownego usuwania resztek cementu, kleju z wyposażenia i narzędzi,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat myjącego do gruntownego usuwania resztek cementu, kleju z wyposażenia i narzędzi - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: Zadanie nr 27 - dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów o działaniu sporobójczym.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów o działaniu sporobójczym - 1 pozycja asortymentowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie konsultacji logopedycznych w Lublinie
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie konsultacji logopedycznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.