Dostawa, montaż i uruchomienie komory laminarnej (2 szt.) w Pracowni Żywienia Pozajelitowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie komory laminarnej (2 szt.) w Pracowni Żywienia Pozajelitowego przy Aptece Szpitalnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-05-14
 • ZamawiającySAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00048510
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i uruchomienie komory laminarnej (2 szt.) w Pracowni Żywienia Pozajelitowego przy Aptece Szpitalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerniakowska 231

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-416

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 584 11 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-orlowskiego.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie komory laminarnej (2 szt.) w Pracowni Żywienia Pozajelitowego przy Aptece Szpitalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d9bf8c3-ae5d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa RegulaminPlatformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowymhttps://platforma.eb2b.com.pl/user/termslub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawcaprzystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lublogując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania zPlatformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Instrukcja korzystania z Platformy:1) wzakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejszepostępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodziodpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta naPlatformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta naPlatformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomośćelektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracjanowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).3)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danychużytkownika tj. adresu email oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;4)w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania(SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik iwciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybraćpolecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. Niezbędnewymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4 mb/s,2) komputer klasy PC lub lub Mac, onastępującej konfiguracji :pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemówoperacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowanadowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja11.0.4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program obsługujący stosowane przezwykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).Wszelkiedokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki naPlatformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników wzakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnymOgłoszenie nr 2021/BZP 00043438/01 z dnia 2021-04-292021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawyrozmiarze do 50 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentówlub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki„Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,że: 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital KlinicznyCMKP 00- 416 Warszawa, ul. Czerniakowska 2312. inspektorem ochrony danych osobowych w SPSKim. prof. W. Orłowskiego CMKP jest Pan Włodzimierz Jackowski / tel. 22 584 13 25 / emailinspektorOD@szpitalorlowskiego.plSzczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/8/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 32000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komora laminarna

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 90% okres gwarancji : 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji : 10%

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.108 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawyPzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie - dotyczy wyrobów medycznych - sporządzone według wzoru stanowiącegoZałącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia (jeżelinie dotyczy zamówienia, należy wpisać „NIE DOTYCZY” i podać uzasadnienie) wymieniony wofercie, dopuszczony jest do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, spełniawymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE, oraz posiada dokumentywystawione przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np.: znak CE,Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty), zgodnie z ustawą z dnia 20maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 186 z późn. zm.);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie - dotyczy wyrobów medycznych - sporządzone według wzoru stanowiącegoZałącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia (jeżelinie dotyczy zamówienia, należy wpisać „NIE DOTYCZY” i podać uzasadnienie) wymieniony wofercie, dopuszczony jest do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, spełniawymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE, oraz posiada dokumentywystawione przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np.: znak CE,Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty), zgodnie z ustawą z dnia 20maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 186 z późn. zm.);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych stronydopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie stosownegoaneksu podpisanego przez obie strony w następującym zakresie oraz w sytuacjach opisanychponiżej tj.: 1) W zakresie zmiany wielkości opakowania, a co za tym idzie ceny, tak aby zmiananie prowadziła do podwyższenia wartości przedmiotu niniejszej umowy;2) W zakresiezmiany numeru katalogowego produktu określonego w Formularzu asortymentowo - cenowympod warunkiem uprzedniego uzyskania od Wykonawcy pisemnego wniosku o dokonanietakiej zmiany wraz z jej uzasadnieniem oraz zaakceptowania jej przez Zamawiającego. 3) Wzakresie zmiany cen, w przypadku udokumentowanej przez Wykonawcę zmianę stawkipodatkowej;4) W zakresie przedłużenia okresu obowiązywania umowy w sytuacjiniewykorzystania kwot, o których mowa w § 2, jednakże nie dłużej niż do czasu ich wyczerpania,tak aby zmiana terminu obowiązywania umowy nie prowadziła do podwyższenia wartościprzedmiotu niniejszejumowy.5) W zakresie dokonywania zmian ilościowych przedmiotuzamówienia określonego w Załączniku do niniejszej umowy tj. formularzu asortymentowo –cenowym nie przekraczających wartości umowy. Zmiany te dotyczyć mogą przesunięćilościowych pomiędzy pozycjami w ramach jednego pakietu, a także pomiędzy wszystkimipakietami objętymi niniejszą umową.6) W zakresie zmian podmiotowych po stronie Wykonawcym.in. takich jak: zmiana nazwy, zmiana formy prawnej, zmiana siedziby – Wykonawcazobowiązany jest do niezwłocznego pisemne go powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniuoraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę. 2. Wszelkie zmiany iuzupełnienia warunków niniejszej umowy wprowadzane są w formie aneksu do umowy iwymagają zgody obydwu stron na piśmie – pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-13

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję optyka zajmującego się naprawą oprawek - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuję optyka zajmującego się naprawą oprawek(lutowanie). Czekam na kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI