Dostawa mammografu cyfrowego dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mammografu cyfrowego dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-06-11
 • ZamawiającyCENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA "CEPELEK" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-27
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00066876
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mammografu cyfrowego dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA "CEPELEK" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010137895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszykowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 224291020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mlawrynowicz@cepelek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cepelek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mammografu cyfrowego dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1417483c-beda-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009388/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa mamografu cyfrowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0
Uwaga - korzystanie z operacyjnych przeglądarek lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
g) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png, .svg, .zip, .7z, PAdES, XAdES.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8;
2) możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez system po upływie terminu składania ofert.
Pozostałe wymagania zostały umieszczone w SWZ opublikowanej na Platformie zakupowej pod adresem: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78;
b) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78 lub pocztą elektroniczną na adres: iod@cepelek.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
Pozostałe wymagania zostały umieszczone w SWZ opublikowanej na Platformie zakupowej pod adresem: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa wart. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/CWPL/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografu cyfrowego dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ oraz z Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. Maksymalna liczba punktówjaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny ofert wg ustalonych kryteriów oceny wynosi 100punktów. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
1. Cena 60 %
2. Parametry techniczne, o którym mowa w OPZ - zadeklarowane przez Wykonawcę 40 %

Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny ofert wg ustalonych kryteriów oceny wynosi 100 punktów.

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Cena oferty z najniższą ceną / Cena oferty badanej x 100 x 60% = liczba punktów

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
Zamawiający będzie liczył punkty w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

B. Punkty za kryterium „parametry techniczne”

1. Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający po przyznaniu punktów wg powyższych zasad dokona przeliczenia punktów z uwzględnieniem wagi kryterium zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów w ofercie badanej w danym kryterium/Najwyższą liczba punktów w danym kryterium spośród ofert złożonych w postępowaniu x 100 x 40% = liczba punktów

Zamawiający będzie liczył punkty w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.
Na podstawie art. 112 Ustawy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na dostawie sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdz. 4 pkt II SWZ:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający zażąda (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia – art. 126 ust. 2 ustawy Pzp.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia - art. 126 ust. 3 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych:
1) Oświadczenie, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
2) Oświadczenie o dostępności części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 10 lat od daty dostawy aparatu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
3) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
4) Certyfikat CE lub deklaracje zgodności dla aparatu oraz stacji diagnostycznej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
2) Oświadczenie o dostępności części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 10 lat od daty dostawy aparatu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
3) Certyfikat CE lub deklaracje zgodności dla aparatu oraz stacji diagnostycznej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX – Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ
oraz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX – Wzór stanowi Załącznik nr 3a do niniejszej SWZ.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Zasady składania oświadczeń:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (podmiot trzeci, na potencjał którego powołuje się Wykonawca) Wykonawca wraz z oświadczeniem, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Pełnomocnictwo, odpowiednio:
1) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. „Samooczyszczenie” – oświadczenie złożone zgodnie z Rozdziałem IX pkt II ust. 6 (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ust. 8 (jeżeli dotyczy)
5. Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ)
6. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale II ust. 10 (jeśli dotyczy).
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w Rozdziale VIII pkt. 1 ust. 3 (jeżeli dotyczy).
8. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)
9. Oświadczenie o zastrzeżenie określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja lub inne).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają wraz ofertą Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający może żądać, aby umowa ta określała, wg. wyboru Zamawiającego: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac realizowanych przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
5) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
6) Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IX pkt I ust. 2 (prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej), jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (jeżeli dotyczy).
7) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
8) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia następujących zmian do Umowy:
a) zmiana terminu realizacji Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
b) zmiana miejsca dostawy i montażu Sprzętu;
c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy;
d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy;
e) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.
2. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, lub zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. Podstawą i warunkiem dokonania przez Strony zmiany umowy jest złożenie dokumentów potwierdzających ww. okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-09

2021-05-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych - Wola Pasikońska
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Remont Urzędu Gminy
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Adaptacja posadzek żywicznych w pomieszczeniach czystych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Usługa koordynacji pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Wolsztynie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI