Dostawa igieł iniekcyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa igieł iniekcyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-06-07
 • ZamawiającySpecjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-27
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00066923
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa igieł iniekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa igieł iniekcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28644f29-bee6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018821/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.110 Dostawa igieł iniekcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.med.torun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.KomunikacjapomiędzyZamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,wniosków,zawiadomień orazprzekazywanie informacji odbywa się elektronicznie zapośrednictwemminiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuapa.gov.pl/wps/portal.2.Zamawiający możerównieżkomunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:dzp@med.torun.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przyużyciu systemówminiPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystaniaz miniPortau orazRegulaminie ePUAP.Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, wjakim określajązasady oraz wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniaelektronicznych dokumentówi informacjiprzekazywanych przy ich użyciu.2.Maksymalny rozmiar plikówprzesyłanych zapośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku oraz doformularzkomunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB. 3.ZainteresowanyzłożeniemofertyWykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymiwprzywołanychRegulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne zakceptacjąwarunków korzystaniaz miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.4.Szczegółoweinstrukcje użytkowaniaminiPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd ZamówieńPublicznych,MinisterstwoPrzedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne sąnastronie:https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawieochronyosóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnegoprzepływutakichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochroniedanych) (Dz. Urz.UE L119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:administratoremPani/Pana danychosobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika wToruniu, ul.Batorego 17/19, 87-100Toruń; inspektorem ochrony danych osobowych w SpecjalistycznymSzpitaluMiejskim im. M.Kopernika w Toruniu jest Pani/Pani Ewa Kacprzak, iod@med.torun.pl;Pani/Pana daneosoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zpostępowaniemoudzielenie zamówienia publicznego nr sprawy SSM.DZP.200.45.2021 prowadzonymwtrybiepodstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty,którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust.3 ustawyzdnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579i2018),dalej„ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczastrwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącychjestwymogiemstawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem wpostępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawyPzp; wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− napodstawieart.15RODOprawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawieart.16RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODOprawożądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniemprzypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi doPrezesaUrzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowychPani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku zart. 17 ust. 3lit. b, d lube RODO prawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszeniadanychosobowych, o którym mowa wart.20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobecprzetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowychjest art. 6 ust.1 lit c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSM.DZP.200.52.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa igieł iniekcyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141320-9 - Igły medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniuzzastrzeżeniemjednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30%.Wprzypadkuniewykorzystania przez Odbiorcę w całości przedmiotu umowy Dostawcynieprzysługuje żadneroszczenie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: -art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,-art.108ust.1pkt4uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkakarnego,sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, b) oświadczenia wykonawcy,wzakresieart. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wrozumieniuustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r.poz.1076 i1086), z innymwykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek odopuszczeniedo udziału wpostępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samejOgłoszenie nr 2021/BZP00050441 zdnia 2021-05-102021-05-10 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu -Zamówienieudzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275pkt 1 ustawy - Dostawy grupykapitałowejwraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, ofertyczęściowej lubwniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego wykonawcynależącego dotej samej grupy kapitałowej, według wzorustanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,c)odpisu lub informacjiz Krajowego Rejestru Sądowego lub zCentralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp,sporządzonych nie wcześniejniż3miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji;d)oświadczenia wykonawcy oaktualności informacji zawartych woświadczeniu, o którym mowa wart.125ust. 1 uPzp, w zakresiepodstaw wykluczenia z postępowaniawskazanych przez zamawiającego,o których mowa w:-art.108ust. 1 pkt 3 uPzp,-art. 108 ust. 1 pkt 4uPzp, dotyczących orzeczenia zakazuubiegania się ozamówienie publiczne tytułem środkazapobiegawczego,-art. 108 ust. 1 pkt5uPzp,dotyczącychzawarciaz innymi wykonawcamiporozumienia mającego na celu zakłóceniekonkurencji,-art. 108 ust. 1pkt 6uPzp,-art. 109 ust. 1 pkt. 6uPzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: -art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,-art. 108 ust. 1pkt4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkakarnego,sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,b) oświadczenia wykonawcy,w zakresieart. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wrozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.poz. 1076 i 1086), zinnym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek odopuszczenie doudziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku odopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcynależącego do tej samejgrupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,c)odpisu lub informacji zKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;d) oświadczenia wykonawcy oaktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp, w zakresiepodstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,o których mowa w:-art. 108ust. 1 pkt 3 uPzp,-art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczeniazakazu ubiegania się ozamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,-art. 108 ust. 1 pkt 5uPzp, dotyczącychzawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłóceniekonkurencji,-art. 108 ust. 1pkt 6 uPzp,-art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania został określony wzałącznikunr2 do SWZ w paragrafie 5 oraz w paragrafie 12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

2021-05-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wykonanie dreadów
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Ile kosztuje wykonanie fałszywych/nad głową dredów? Dredy zmieszane z warkoczami afro i francuskimi. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI