Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2021-04-27
 • ZamawiającyWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SPZOZ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00035851
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092354746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 19

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-826

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5dec2a2-a107-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Doposażenie Szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wniniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresemhttps://e-propublico.pl.2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną doreprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanegolub podpisu osobistego.3. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:a) podpisie zaufanym – należy przez torozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);b) podpisie osobistym – należyprzez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. odowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanegopodpisu elektronicznego:a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca siępodpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;b) dokumenty sporządzone iprzesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywaćkwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisuelektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).5. Zamawiający określanastępujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a) stałydostęp do sieci Internet;b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymiwersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge,Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies6. Zamawiającydopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf,.doc, .docx., .xlsx, .xml.7. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasuodbioru danych:a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz zzałącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy wformie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarciaofert;b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentuelektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie wkolumnie ”Data przesłania”;c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowaniatransakcji pliku na Platformie.8. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływuoświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy,Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013850/01 z dnia 2021-03-052021-03-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.9. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralnączęść załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postacielektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi sięw języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem najęzyk polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przezWykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2.Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jestWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ, Szpitalna 19 , 85-826Bydgoszcz.Tel.: 52 3709124, e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl2) w sprawach związanych zprzetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którymjest Jarosław Kwiatkowski, za pośrednictwem telefonu 52 370-91-33 lub adresu e-mail:iod@szpital.bydgoszcz.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy produktów do żywieniapozajelitowego – znak sprawy: DZP-270-7-2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tegopostępowania;4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okresobowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywaniaobejmuje cały okres obowiązywania umowy.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem wprzedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnychwymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzieleniezamówienia. Do obowiązków tych należą:1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODOwzględem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawcabezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych nażądanie Zamawiającego;2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osóbfizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawcaprzekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Zamawiający informuje, że:1) udostępnia dane osobowe,o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynówzabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dzialeIX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;2) udostępnianie protokołu i załączników doprotokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądypolityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych orazprzetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowaniaosoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czyprzetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym oodpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jegodanych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymaniaprzez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzieleniezamówienia;4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, októrym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), niemoże naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;5) w postępowaniu oudzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;6) wprzypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODOspowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lubzałącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówieniaZamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-270-13-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33195000-3 - System monitorowania pacjentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.2 Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.3 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.4 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 1 Formularz ofertyWzór oferty na dostawyZaświadczenie nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziałuAktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaZałącznik nr 2 Specyfikacja techniczna

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej tj. Oświadczenie Wykonawcy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek odopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej.2. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG tj.Odpis lubinformacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1 Certyfikat- certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy) lub deklaracja zgodności CE potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z dyrektywą 93/42/EWG (MDD) oraz - kopia zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych2 Karty katalogowe, ulotki producenta, karty techniczne, potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z SWZ.Karty katalogowe, ulotki producenta, karty techniczne, potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1 Certyfikat- certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy) lub deklaracja zgodności CE potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z dyrektywą 93/42/EWG (MDD) oraz - kopia zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych2 Karty katalogowe, ulotki producenta, karty techniczne, potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z SWZ.Karty katalogowe, ulotki producenta, karty techniczne, potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Bezbolesne Przekłuwanie uszu , Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przekłucie uszu dziecku (4 lata). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI