(DFP.271.45.2024.KSK) Dostawa produktów leczniczych.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
(DFP.271.45.2024.KSK) Dostawa produktów leczniczych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-04-04
 • ZamawiającySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-22
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00256426
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
(DFP.271.45.2024.KSK) Dostawa produktów leczniczych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288685

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 36

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kstrojniak@su.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.su.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(DFP.271.45.2024.KSK) Dostawa produktów leczniczych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8d08e66-e5dc-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00256426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00007586/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.21 Produkty dla Apteki: produkty lecznicze, surowce recepturowe, wyroby medyczne, dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty biobójcze, kosmetyki, suplementy diety (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/903712

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania, zmiany i wycofania ofert, oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”.
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w
komunikacji elektronicznej znajdują się w pkt. 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawiera załącznik do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawiera załącznik do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DFP.271.45.2024.KSK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 754275000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 369200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Asciminibum - 10 opakowań
2. Asciminibum - 20 opakowań

4.2.5.) Wartość części: 365000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Jedna fiolka zawiera 300 mg erytromycyny (Erythromycinum) w postaci laktobionianu - 120 sztuk

4.2.5.) Wartość części: 4200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są
uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo
farmaceutyczne. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2211 z późniejszymi zmianami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu z punktu 6.1.1. SWZ o ile Wykonawca wskaże w
oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.2.3. SWZ, dane umożliwiające
dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do sprzedaży
produktów leczniczych Zamawiającemu (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze):
1.Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) - Kopia ważnego
aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego
do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego
przez właściwe organy państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające -
odpowiednio wymagane zezwolenie.
2. Podmioty określone w art. 23 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.
3. Podmioty określone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytwórcy) - Kopia ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
roduktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierającego w wykazie
wytwórców, u których następuje zwolnienie serii, nazwę i adres Wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty przekazywanej w postaci elektronicznej należy dołączyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej,
opatrzonej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod
rygorem nieważności:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, w postaci
elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności, lub jako cyfrowe odwzorowanie
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
4.1. dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy
prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.2. dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z
odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności
podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły zostały zawarte w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły zawarte zostały we wzorze umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow w sposób określony w pkt. 11 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-02

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję makijażystki i fryzjerki na 02.06.2024 - Jurków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję makijażystki i fryzjerki na 02.06.2024. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI