Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-13
 • Numer ogłoszenia524934-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524934-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00029718700000, ul. Aleksandrowska  159 , 91-229  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 71 55 777, , e-mail dyrekcja@psychiatria-lodz.pl, sekretariat@babinski.home.pl, faks 42 652 80 30.
Adres strony internetowej (URL): http://www.babinski.home.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.babinski.home.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak, w oryginale w formie papierowej , pocztą ,kurierem lub osobiście
Adres:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, POLSKA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Numer referencyjny: ZPiZ/PN/D/03/03/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla pracowników Spec. Psych. ZOZ w Łodzi bonów towarowych ogólno-branżowych o łącznej nominalnej wartości 189 640,00 PLN brutto . Zakup bonów finansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych . Przez pojęcie bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 poz. 419 ze zm.). Minimalny zakres asortymentu dostępny w sklepach akceptujących bony towarowe to: artykuły spożywcze, chemiczne i kosmetyczne, odzieżowe, zabawki, artykuły papiernicze, dla domu, RTV. Zamawiający wymaga również możliwość realizacji bonów w mniejszych punktach handlowych . Wymagana minimalna liczba sklepów wielkopowierzchniowych akceptujących bony w woj. łódzkim na wynosi 15. Za sklep wielkopowierzchniowy zamawiający uznaje obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Wymagana minimalna liczba punktów handlowych innych niż sklepy wielkopowierzchniowe , usługowych i gastronomicznych akceptujących bony na terenie województwa łódzkiego wynosi 100. Wymagany minimalny okres ważności bonów od daty dostawy –do 31 grudnia 2019 r. ( tj. 9 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia 1 kwietnia 2019 r. )Zamawiający wymaga realizacji zamówienia poprzez dostarczenie przedmiotu zamówienia w formie bonów papierowych talonów do siedziby Spec. Psych. ZOZ w Łodzi w łącznej ilości: 828 sztuk bonów o nominale 100,00 PLN,; 2070 sztuk bonów o nominale 50,00 PLN, ; 334 sztuk bonów o nominale 10,00 PLN, wraz z 414 szt. kopert służących do ich opakowania. Bony towarowe w postaci papierowej muszą zawierać oznaczenie w zakresie wartości nominalnej oraz daty ich ważności.Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wskazanym i zaoferowanym w ofercie liczonym od dnia podpisania wiążącej umowy. W zakres dostawy wchodzą wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki , koszty, w tym transportu i opakowań, kopert - związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oferowana cena powinna uwzględnić wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki i powinna obejmować pełen przedmiot dostawy objętej przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia i jego dostawą do siedziby Zamawiającego pod wskazany adres oraz wykaz placówek w których można zrealizować bony. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zamawiającego. Koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego Wykonawca wlicza w cenę oferty.Oferowane bony oraz ewentualne dokumenty dotyczące ich użytkowania - muszą być w języku polskim. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia (tj. dostawy bonów do siedziby Zamawiającego) zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający wyznacza maksymalny termin dostawy do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni pracujące u Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót).

II.5) Główny kod CPV: 30199750-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 5
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin dostawy jest jednym z pozacenowych kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni pracujące u Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 .
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 .
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie wiedzy i doświadczenia uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca załączy oświadczenie , że posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) . W zakresie posiadania potencjału technicznego Zamawiający wymaga, aby oferowane bony towarowe były realizowane przez co najmniej 15 sklepów wielkopowierzchniowych na terenie woj. łódzkiego oraz 100 placówek handlowych na terenie woj. Łódzkiego niepokrywających się – tj. placówki wielkopowierzchniowe nie mogą być te same, co mniejsze placówki handlowe- umożliwiających realizację bonów towarowych będących przedmiotem zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę. Za sklep wielkopowierzchniowy zamawiający uznaje obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Pod uwagę - przy liczeniu ilości placówek - nie będą brane poszczególne stoiska w ramach danego punktu handlowego. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy punktów handlowych zlokalizowanych na terenie jednego Centrum Handlowego, z tym, że punkty handlowe należące do jednego podmiotu gospodarczego będą liczone jako jeden punkt handlowy. Również nie będą brane pod uwagę placówki o charakterze stoisk na placach targowych, kioski ruchu, punkty gastronomiczne oraz sklepy internetowe . W przypadku konsorcjum lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić przynajmniej jeden z członków konsorcjum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena warunku na zasadzie spełnia- nie spełnia na podstawie przedłożonego dokumentu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 2. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. art. 24 ust. 1 pkt. 13–23, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia wg. załącznika nr 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku spełnienia udziału w zakresie potencjału technicznego Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu placówek : -wielkopowierzchniowych na terenie woj. łódzkiego umożliwiających realizację bonów towarowych będących przedmiotem zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę i wykazu innych niż placówki wielkopowierzchniowe , placówek handlowych na terenie woj. łódzkiego umożliwiających realizację bonów towarowych będących przedmiotem zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę wg. Zał. nr 4 z enumeratywną liczbą porządkową biorąc pod uwagę że, poszczególne stoiska w ramach danego punktu handlowego nie są odrębna placówką , a punkty handlowe zlokalizowane na terenie jednego Centrum Handlowego z tym, że punkty handlowe należące do jednego podmiotu gospodarczego są wliczone jako jeden punkt handlowy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia ( wzór stanowi zał. nr 3) wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenie w formie faksu lub poczty elektronicznej ,pod warunkiem niezwłocznego doręczenia oświadczenia w oryginale. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ : a. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust 5 pkt. 3 w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz wstępne potwierdzenie , że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. b. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową, zobowiązanie dotyczące terminu ważności bonów (liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych) stanowiących przedmiot umowy , terminu dostawy przedmiotu umowy (liczbę dni roboczych) , ilości ( liczby ) placówek wielkopowierzchniowych realizujących bony na terenie woj. łódzkiego , ilości (liczby) innych placówek handlowych realizujących bony na terenie woj. łódzkiego, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryteriach opisanych w rozdziale XIII SIWZ. 2. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ Załączniku nr 2 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ- Załączniku nr 2 4. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 5. pozostałe inne oświadczenia wymienione w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej czy faksowej. 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku innej osoby niż wymienione w dokumentach do oferty należy przedłożyć stosowne Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w sposób opisany w siwz. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 20,00
Termin dostawy bonów – ilość dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy 40,00
liczba dodatkowych miesięcy realizacji bonów liczonych od daty 01-01-2020r 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany zawiera §5 Załącznika nr 5 do dokumentacji przetargowej stanowiący Projekt umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę środków czystości - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę środków czystości: Domestos 0,75 l pine, Citro, Cillit Bang white, kamień i rdza, płyn do prania Bambi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI