Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru biurowego, na potrzeby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru biurowego, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-02-26
 • ZamawiającyUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-12
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00100576
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru biurowego, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126633905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mateusz.zielinski@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru biurowego, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03cd4419-c973-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.37.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru biurowego, zwanego dalej „papierem”, „asortymentem” bądź „artykułem”, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wykaz asortymentowo – ilościowy) wraz z podaniem wymaganych wartości, określonych parametrów i wymagań technicznych zamawianego papieru zawiera Załącznik A do niniejszej SWZ, stanowiący równocześnie formularz do sporządzenia kalkulacji cenowej oferowanego przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

30199310-6 - Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonują zamówienia co najmniej 2 (dwie) dostawy papieru biurowego o łącznej wartości wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do formularza oferty.
1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do formularza oferty.
1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany
do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.1. w części dotyczącej podwykonawców.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów je udostępniających:
3.1. Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty,
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3.2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
4.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.1.1. wykazu dostaw zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt. 4 SWZ.
4.1.2. dowodów określających czy dostawy, wskazane przez Wykonawcę w przedłożonym wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. A jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– dowodem jest oświadczenie wykonawcy.
4.1.3. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegółowe regulacje w rozdziale IV SWZ:
1. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) karty charakterystyki, opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e producenta, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca musi w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą materiały.
2) Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, zgodnie z zasadami niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe, które nie potwierdzają równoważności co do kryteriów i cech określonych w opisie kryteriów oceny ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty
i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
8.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
8.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
8.3. oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy
(o ile dotyczy) tj.:
- oświadczenie o udostępnieniu zasobów Wykonawcy wraz ze stosownym zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/;
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim go dotyczą;
8.4. indywidualną kalkulację ceny oferty, według załącznika A do SWZ,
8.5. dokumenty dla pozycji (1-11 Załącznika A do SWZ), potwierdzające, iż papier został wyprodukowany bez użycia chloru pierwiastkowego (ECF) lub bez użycia związków chloru (TCF), w przypadku gdy Wykonawca ubiega się o uzyskanie punktów w kryterium środowiskowym.
8.6. przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdziałem IV SWZ,
8.7. pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
8.8. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1. upływu terminu związania ofertą;
5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6.2. którego oferta została odrzucona;
6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela
z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określone w rozdziale VIII SWZ ust. 2.1. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

Szczegółowo określone w rozdziale XII ust. 6 - W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. - 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu do umowy, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 2 umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w następujących przypadkach:
1.1 zmiany terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 1, poprzez jego przedłużenie w przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego w ciągu 18 miesięcy realizacji umowy kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, jednak nie dłużej niż o maksymalnie kolejne 6 miesiący;
1.2 zmiany terminu realizacji poszczególnych zamówień (poszczególnych dostaw) tj. terminu na dostawę poszczególnych artykułów, określonego w § 2 ust. 3, poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące:
1.2.1 po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania do realizacji zamówienia, braku osoby odpowiedzialnej za nadzór i odbiór danego zamówienia lub
1.2.2 po stronie Wykonawcy np. związane z terminem realizacji i otrzymaniem dostawy od producenta lub dystrybutora, hurtownika - pod warunkiem wykonania wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających realizację niniejszej umowy w terminie nią określonym (np. zgłoszenia do producenta zamówienia obejmującego przedmiot niniejszej umowy w terminie umożliwiającym jego odbiór przez Wykonawcę i niezakłóconą, terminową dostawę do Zamawiającego),
1.2.3 oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 8 umowy;
1.3 poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów;
1.4 aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
1.5 zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert określone w są w Rozdziale IX SWZ ust. 2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-21 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowo, zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie (przygotowanie i produkcja) filmu edukacyjno-promocyjnego - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie (przygotowanie i produkcja) filmu edukacyjno-promocyjnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI