Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie kartami płatniczymi i gotówką z wykorzystaniem urządzeń .
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2022-08-26
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Toruniu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-16
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00305829
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie kartami płatniczymi i gotówką z wykorzystaniem urządzeń .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571493

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piekary 51

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: finanse@torun.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie kartami płatniczymi i gotówką z wykorzystaniem urządzeń .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af807f96-1cd1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021305/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w
jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. System jest
dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F-351-4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie kartami płatniczymi i gotówką z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaż e-znaków opłaty sądowej w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zamawiający wymaga zaopatrzenia każdej w/w jednostki w jeden terminal plus dodatkowy w Sądzie Okręgowym w Toruniu (łącznie pięć urządzenia).
Zaoferowany przez Wykonawcę samoobsługowy terminal płatniczy musi posiadać możliwość:
1) przyjmowania wpłat bezgotówkowych i gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne w sprawach dotyczących postępowania sądowego - dochody budżetowe, sumy na zlecenie, wpłaty dotyczące Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,
2) przyjmowania wpłat bezgotówkowych i gotówkowych dokonywanych przez pracowników jednostek Zamawiającego z tytułu należności na rzecz Skarbu Państwa - dochody budżetowe, należności na rzecz ZFŚS,
3) sprzedaż elektronicznych znaków opłaty sądowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady świadczenia usługi określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30144400-4 - Automaty do pobierania opłat

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na usunięcie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) w przypadku instytucji bankowych – aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.)
b) w przypadku krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów, oddziałów tych podmiotów, kas oszczędnościowo kredytowych, ich oddziałów oraz innych instytucji, których działania regulują odrębne przepisy, np. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.)
c) w przypadku podmiotów będącymi krajowymi instytucjami płatniczymi, na które ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada obowiązek posiadania zezwolenia – zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie:
- wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców,
- aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych.
d) W przypadku podmiotów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, na które art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 924 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia – zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie :
- wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców
- aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru finansowego na utworzenie kasy oszczędnościowo – kredytowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) lub
aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.) lub
- wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców,
- aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych lub
- wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców
- aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru finansowego na utworzenie kasy oszczędnościowo – kredytowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – załącznik nr 6 do SWZ
- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ (jeśli dotyczy).
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Uwaga! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X
SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu, dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl (na profilu przedmiotowego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wydruki - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wydruki. Format: A5 pionowo Liczba stron tekstu pisanego w języku polskim: 48 (liczone z okładką), zadrukowane strony okładki: 2 z 4 Kolor: min. CMYK 4 + 4, pełny kolor, dwustronny, Rodzaj papieru wydawnictwa: kreda matowa min. 170g/m2 , lakier offsetowy, Rodzaj papieru okładka: kredowy mat, min. 350g/m2 + folia uszlachetniająca mat (tylko po stronie zewnętrznej okładki), Klejone. W sumie różnych wersji językowych w nakładach: - 1 x 100 szt. - 1 x 900 szt. - 1 x 2000 szt. - 1 x 2000 szt. - 1 x 300 szt. - 1 x 1000 szt. - 1 x 700 szt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI