Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-08-18
 • ZamawiającyWarszawski Uniwersytet Medyczny
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294865
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 57 20 316

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d60d1132-14b5-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042341/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Tonery i tusze do drukarek, fotokopiarek i inne materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240;
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXVII SWZ.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
5. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularzy ofertowych, stanowiących Załączniki nr 1.1-1.2 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. Wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-098/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. w
podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami 1 i 2:
Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym dla Pakietu 1 Załącznik nr 2.1 do SWZ.
3. Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia będą:
a) fabrycznie nowe (lub regenerowane) wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym;
b) posiadać wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany przez producentów posiadanych urządzeń oraz będą w pełni kompatybilne z posiadanymi urządzeniami, w tym w zakresie współpracy z oprogramowaniem urządzeń, monitorującym stan zasobników
(tonerów i wkładów atramentowych);
c) opakowane hermetycznie i nie będą nosić śladów użytkowania;
d) opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy oraz termin ważności;
e) w żadnym stopniu nie będą naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
4. Ilekroć w Formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający przywołał numer katalogowy tonera oraz wkładu atramentowego nadany przez producenta posiadanych urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu „równoważnego”, w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy oraz zgodnie z art. 99 ust. 6 określa nw. kryterium równoważności.
5. Przez materiał eksploatacyjny „równoważny” Zamawiający rozumie produkt (toner lub wkład atramentowy) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany
przez producenta posiadanych urządzeń drukujących i kopiujących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192112-9 - Głowice barwiące do maszyn drukujących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta która uzyska największą liczbę punktów obliczaną wg wzoru: Kc =Cmin/CO x 100 % x 100 gdzie:
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym
terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia odstąpił od wymogu ustalenia kryterium ceny nieprzekraczającego 60% (art. 246 ust. 2 ustawy), z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia tj. wymaganą kompatybilność tonerów i wkładów atramentowych z posiadanymi urządzeniami, o ustalonych standardach jakościowych i wydajności określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. w
podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami 1 i 2:
Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. (dot. innych marek niż wymienione w Pakiecie 1);
- na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym dla Pakietu 2 Załącznik nr 2.2 do SWZ.
3. Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia będą:
a) fabrycznie nowe (lub regenerowane) wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym;
b) posiadać wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany przez producentów posiadanych urządzeń oraz będą w pełni kompatybilne z posiadanymi urządzeniami, w tym w zakresie współpracy z oprogramowaniem urządzeń, monitorującym stan zasobników
(tonerów i wkładów atramentowych);
c) opakowane hermetycznie i nie będą nosić śladów użytkowania;
d) opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy oraz termin ważności;
e) w żadnym stopniu nie będą naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
4. Ilekroć w Formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający przywołał numer katalogowy tonera oraz wkładu atramentowego nadany przez producenta posiadanych urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu „równoważnego”, w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy oraz zgodnie z art. 99 ust. 6 określa nw. kryterium równoważności.
5. Przez materiał eksploatacyjny „równoważny” Zamawiający rozumie produkt (toner lub wkład atramentowy) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany
przez producenta posiadanych urządzeń drukujących i kopiujących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192112-9 - Głowice barwiące do maszyn drukujących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta która uzyska największą liczbę punktów obliczaną wg wzoru: Kc =Cmin/CO x 100 % x 100 gdzie:
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym
terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia odstąpił od wymogu ustalenia kryterium ceny nieprzekraczającego 60% (art. 246 ust. 2 ustawy), z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia tj. wymaganą kompatybilność tonerów i wkładów atramentowych z posiadanymi urządzeniami, o ustalonych standardach jakościowych i wydajności określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w § 10 ust. 2 Projektu umowy tj.:
1) zmiany oferowanego produktu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy produkt został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony produktem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak produkt oferowany, lub który został
udoskonalony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;
2) w przypadku, gdy produkt został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta produktem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego produktu, na produkt posiadający co najmniej parametry takie jak produkt oferowany, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
3) w przypadku, gdy z zachowaniem terminu określonego w § 2, umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym, a w szczególności gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co najmniej 70%
wartości określonej w § 4 ust. 1. W takim przypadku dopuszczalnym jest wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony;
4) w przypadku, gdy przed upływem terminu określonego § 2 umowy, umowa zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym. W takim przypadku dopuszczalnym jest zmiana jej wartości, jednak tylko gdy łączna wartość zmiany jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10 % wartości
pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy, w tym także, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, ofertę Wykonawcy wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy,
ofertę Wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, w związku z art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie flag - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie flag 8x1m. U góry tunel śr. 5cm, przelot z obu stron. Od strony masztu wzmocnienie materiałowe szer. 5cm (pod oczka nabijane przez nas). Z drugiej strony flagi tunel śr. 5cm, wlot od góry, zaszycie od dołu (tu wkładane jest usztywnienie). Bez karabińczyków. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Rozbudowa systemu zarządzania ruchem pojazdów w obiekcie Centrali NBP
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Kompleksowa organizacja Strefy Aktywności Europejskiego Tygodnia Sportu 2022
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI