Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla SGGW w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla SGGW w Warszawie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-08-10
 • ZamawiającySZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-01
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00286565
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla SGGW w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowoursynowska 166

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-787

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 59 313 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grzegorz_kushnir@sggw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla SGGW w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bd40e2a-1192-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021234/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla SGGW w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.sggw.edu.pl/zamowienie-publiczne/sukcesywna-dostawa-tuszy-i-tonerow-do-drukarek-kserokopiarek-i-faksow-dla-sggw-w-warszawie/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.
5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Kushnir, tel. (22) 59 313 98, email: grzegorz_kushnir@sggw.edu.pl. Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu: codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
10. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (lub ID postępowania). Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: grzegorz_kushnir@sggw.edu.pl (nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
12. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@sggw.edu.pl;
3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla SGGW w Warszawie”, nr SZP.250.36.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5);:
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
11) Wzory oświadczeń wymaganych od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zostały uwzględnione w załączniku nr 1 do SWZ – formularzu ofertowym.
12) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) oraz przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.250.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia cpv: 30192113-6.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów, realizowana dla SGGW w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup materiałów tuszy i tonerów wraz z dostarczaniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego.
4. Szczegółowy wykaz materiałów wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją.
5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały niżej wymienione wymagania:
a) powinny posiadać min. 24 miesięczną gwarancję
b) powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu),
c) nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia oraz winny posiadać również wymagane prawem atesty i badania,
d) powinny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy),
e) muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny),
f) materiały dedykowane do jednego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta,
g) muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, tj. Zamawiający posiada urządzenia następujących producentów: CANON, DEVELOP, EPSON, HP, KYOCERA, KYOCERA-MITA, KYOCERA MINOLTA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, XEROX,
h) powinny być wyprodukowane zgodnie z normami ISO – 9001:2008 oraz ISO -14001:2004 (lub równoważnymi).
6. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Za materiały równoważne Zamawiający uzna materiały fabrycznie nowe o wydajności nie mniejszej niż określona w SWZ, potwierdzonej dokumentem z przeprowadzonych badań wydajnościowych zgodnie z normami określonymi w SWZ.
8. Zastosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń, powodować utraty gwarancji oraz zastrzeżeń patentowych producentów urządzeń drukujących.
9. Oferowane materiały równoważne nie mogą ograniczać funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera/tuszu – jeśli urządzenie posiada takie możliwości. W przypadku kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne innych producentów niż wskazanych w SWZ pod warunkiem dołączenia do każdego proponowanego materiału dokumentów, o których mowa w rozdz. V niniejszej SWZ.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń spowodowane używaniem zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia stanu pierwotnego urządzeń drukujących Zamawiającego, które uległy uszkodzeniu ze względu na dostarczony i zastosowany wadliwy materiał eksploatacyjny, w szczególności:
a) dokonania naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta, a także do dostarczenia nowych materiałów eksploatacyjnych tj.: Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko odebrać urządzenie od Zamawiającego, dokonać jego naprawy w autoryzowanym serwisie oraz dostarczyć naprawione urządzenie do siedziby Zamawiającego, przedkładając Zamawiającemu raport dokonanych napraw przez autoryzowany serwis urządzenia. W sytuacji gdy uszkodzone urządzenie posiada gwarancję producenta, dokonane naprawy nie mogą powodować utraty przedmiotowej gwarancji,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca uzna, iż uszkodzenie urządzenia nie nastąpiło z winy dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych, zobowiązany jest on do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej uzasadnienia (ekspertyzy) dotyczącego uszkodzenia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania,
c) w sytuacji spornej co do przyczyny uszkodzenia urządzenia, Zamawiający ma prawo zwrócić się do autoryzowanego serwisu urządzenia o sporządzenie ekspertyzy dotyczącej przyczyn uszkodzenia urządzenia, celem zweryfikowania stanu faktycznego,
d) w przypadku uzyskania z autoryzowanego serwisu producenta urządzenia ekspertyzy potwierdzającej, iż uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych (dostarczonych przez Wykonawcę), Zamawiający:
- powiadamia Wykonawcę o przyczynach uszkodzenia urządzenia
- obciąża Wykonawcę kosztami sporządzenia ekspertyzy technicznej przez autoryzowany serwis producenta uszkodzonego urządzenia,
- obciąża Wykonawcę kosztami naprawy urządzenia drukującego, lub w sytuacji braku możliwości jego naprawy - kosztami nowego urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych.
- w przypadku naprawy urządzenia z winy wadliwych wkładów drukujących (tj. dłuższego niż 5 dni kalendarzowych od daty wydania ekspertyzy przez autoryzowany serwis), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na okres naprawy urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych w następnym dniu roboczym od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
- w przypadku gdy dostarczony materiał eksploatacyjny wykazuje wady, powodując obniżenie jakości, wydajności, lub stwierdzenia uszkodzenia dostarczanych materiałów eksploatacyjnych oraz jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia wkładu i daty poprawnej eksploatacji - Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić bezpłatnie na nowy, wolny od wad - w terminie 5 dni roboczych od daty zwrotu uszkodzonego wkładu drukującego.
- w sytuacji uzyskania przez Zamawiającego ekspertyzy od autoryzowanego serwisu urządzenia potwierdzającego jego uszkodzenie ze względu na zastosowane wadliwe materiały eksploatacyjne Wykonawca w przypadku stwierdzenia, że jest uszkodzony lub wadliwy materiał eksploatacyjny dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
3. Cena oferty stanowić będzie:
- cenę całkowitą podaną w ofercie,
4. Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:
- umowne,
5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6. Informację w zakresie, o którym mowa w ust. 5 wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
- CENA – 60%
- Ilość dni rozpatrzenia reklamacji dostarczonych wadliwych materiałów eksploatacyjnych – 30%
- Termin dostawy jednostkowej – 10%
2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert
A. Kryterium: CENA P(C) – maksymalna liczba punktów: 60

W ramach kryterium „CENA” Wykonawcy zostaną przyznane punkty według poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.

P(C) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

B. Kryterium: Ilość dni rozpatrzenia reklamacji dostarczonych wadliwych materiałów eksploatacyjnych P(R) – maksymalna liczba punktów: 30

5 dni – 0 pkt
4 dni – 5 pkt
3 dni – 10 pkt
2 dni – 20 pkt
1 dzień – 30 pkt

UWAGA!
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje ilość dni rozpatrzenia reklamacji dłuższy niż 5 dni, lub który nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie odrzucona.
C. Kryterium: Termin dostawy jednostkowej P(T) – maksymalna liczba punktów: 10

5 dni – 0 pkt
4 dni – 4 pkt
3 dni – 7 pkt
2 dni – 10 pkt

UWAGA!
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy jednostkowej dłuższy niż 5 dni, lub który nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu dostawy jednostkowej zostanie odrzucona.

Każda oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku sumaryczną ilość punktów P(S) wynikającą z następującej zależności:

P(S) = P(C) + P(R) + P(T)

gdzie:
P(S) – sumaryczna ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta;
P(C) – sumaryczna ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta za kryterium cena;
P(R) - sumaryczna ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta za kryterium „Ilość dni rozpatrzenia reklamacji dostarczonych wadliwych materiałów eksploatacyjnych”;
P(T) – sumaryczna ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta za kryterium „Termin dostawy jednostkowej”;

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dni rozpatrzenia reklamacji dostarczonych wadliwych materiałów eksploatacyjnych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednostkowej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale IX SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania.
2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych na wezwanie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych na wezwanie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
a) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego Raporty z testów ISO/IEC wykonane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed składaniem ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) spełniające wszystkie wymogi norm: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007 lub równoważnych, potwierdzające, że wydajność oferowanego materiału równoważnego jest taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnego, produkowanego przez producenta sprzętu do którego jest przeznaczony.
b) Właściwymi normami, według których określona zostanie wydajność są stosowane przez producentów sprzętu normy:
- ISO/IEC 19752:2004 (lub równoważna) – norma pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 19798:2007 (lub równoważna) – norma wydajności kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 24711:2007 (lub równoważna) – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np.: wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe).
- przy wykorzystaniu normy ISO/IEC 24712:2007 (lub równoważnej) norma pomiarów wydajności kartridży atramentowych lub tonerowych dla kolorowych drukarek atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe).
c) Raporty z testów ISO/IEC muszą być wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowną akredytację w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia, przeprowadzone z użyciem najnowszego, aktualnego dla danego urządzenia oprogramowania, przeprowadzone na każdym modelu urządzenia, w którym może on zostać użyty.
d) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych będzie należało złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego listę urządzeń kompatybilnych wraz z podaniem typu i modelu urządzenia oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oraz dla każdego urządzenia Wykonawca ma obowiązek dołączenia: próbki wydruków przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona konfiguracji drukarki, raport o stanie drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o urządzeniu itp.) z użyciem oferowanych materiałów eksploatacyjnych na papierze o grubości 80 g/m2, na których będzie informacja o systemie dostarczania tonera/tuszu, informacja o produkcie.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane materiały spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 15 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-08

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie flag - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie flag 8x1m. U góry tunel śr. 5cm, przelot z obu stron. Od strony masztu wzmocnienie materiałowe szer. 5cm (pod oczka nabijane przez nas). Z drugiej strony flagi tunel śr. 5cm, wlot od góry, zaszycie od dołu (tu wkładane jest usztywnienie). Bez karabińczyków. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI