Dostawy artykułów biurowych w okresie 1 roku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy artykułów biurowych w okresie 1 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-07-08
 • ZamawiającyŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00227124
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów biurowych w okresie 1 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291150544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Leonarda 10

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-311

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scrmits@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów biurowych w okresie 1 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35a63e8f-f6ba-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032477/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawy materiałów biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.scrmits.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.
1i2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.wsprawieochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i
wsprawieswobodnegoprzepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnerozporządzenie odanych) (Dz. U.UE L119 z dnia4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”)informujemy, że:1)administratoremPani/Pana danychosobowych jestŚwiętokrzyskie
CentrumRatownictwa Medycznego iTransportuSanitarnego WKielcach2)administrator wyznaczył
InspektoraDanych Osobowych, z którymmożna siękontaktowaćpodadresem e-mail: jod@scrmits.pl3)
Pani/Panadane osobowe przetwarzanebędą napodstawie art.6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
zprzedmiotowym postępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego, prowadzonym w trybie
przetargunieograniczonego.4)odbiorcamiPani/Panadanychosobowych będą osoby lub podmioty,
którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania woparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana
daneosobowebędąprzechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dniazakończeniapostępowania oudzieleniezamówienia, a jeżeliczas trwania umowy przekracza 4
lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana
danychosobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jestwymogiem ustawowym
określonymwprzepisanych ustawy P.Z.P.,związanym z udziałem wpostępowaniu o
udzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu doPani/Pana danychosobowychdecyzje nie
będąpodejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowniedo art. 22RODO.8) posiadaPani/Pan:a)
napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danychosobowychPani/Pana dotyczących(w
przypadku,gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby postronieadministratora niewspółmierniedużego
wysiłkumoże zostaćPani/Pan zobowiązana dowskazaniadodatkowych informacji mającychna celusprecyzowanie żądania,w
szczególności podanianazwy lubdaty postępowania o
udzieleniezamówieniapublicznego lubkonkursu albo sprecyzowanienazwy lubdaty
zakończonegopostępowania o udzieleniezamówienia);b)na podstawie art. 16 RODOprawo
dosprostowaniaPani/Pana danych osobowych(skorzystanie z prawado sprostowania
niemożeskutkować zmianąwyniku postępowania o udzieleniezamówieniapublicznego ani
zmianąpostanowieńumowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz niemożenaruszać
integralnościprotokołu orazjegozałączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawożądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemokresutrwaniapostępowania oudzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, októrychmowa wart. 18 ust. 2RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniudoprzechowywania,w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celuochronyprawinnej osobyfizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznegoUniiEuropejskiejlubpaństwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do
PrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowychPani/Panadotyczącychnarusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust.3lit.b,dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo
oprzenoszeniadanychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO
prawosprzeciwu,wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzaniaPani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/143/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy materiałów biurowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, złożenia zamówienia na dostawy w zakresie przekraczającym maksymalną wartość zamówienia, jednakże nie więcej niż o 20 % maksymalnej wartości zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy tonerów i bębnów

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, złożenia zamówienia na dostawy w zakresie przekraczającym maksymalną wartość zamówienia, jednakże nie więcej niż o 20 % maksymalnej wartości zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy papieru termoczułego

4.2.6.) Główny kod CPV: 22993200-9 - Papier termoczuły lub tektura

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, złożenia zamówienia na dostawy w zakresie przekraczającym maksymalną wartość zamówienia, jednakże nie więcej niż o 20 % maksymalnej wartości zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przyużyciu aplikacji dostępnej na Miniportalu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych - Starachowice
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania21-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI