Dostawa sukcesywna: część 1 – artykułów papierniczo-biurowych; część 2 – papieru

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sukcesywna: część 1 – artykułów papierniczo-biurowych; część 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-09-21
 • ZamawiającyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00347332
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sukcesywna: część 1 – artykułów papierniczo-biurowych; część 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gagarina 11

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 611 49 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sukcesywna: część 1 – artykułów papierniczo-biurowych; część 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7f10a52-3289-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00280951/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa sukcesywna artykułów papierniczo - biurowych, papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) poczty elektronicznej: dzp@umk.pl, lub
2) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, lub
3) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1)poczty elektronicznej: dzp@umk.pl, lub 2)miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, lub 3) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu.5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB.
7.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 2247), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”.8.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.9.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 1).zip; 2).7Z.10.Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.11.Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.12.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.13.Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.14.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.15.Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.16.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 17.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.18.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
19.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Zamawiający, działając na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale X ust. 4 SWZ.
2. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki), o których mowa w rozdziale X ust. 4 SWZ muszą być złożone przez wykonawcę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w terminie i miejscu wskazanym zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 2.
3. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki towarów) należy:
1) ponumerować zgodnie z liczbą porządkową załącznika nr 2a i/lub 2b do SWZ,
2) umieścić w zbiorczym opakowaniu (np. kartonie/kartonach) i oznakować w następujący sposób:

„Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dział Zaopatrzenia i Transportu
ul. Wieleńska 1, pok. 5
87 - 100 Toruń
Przedmiotowe środki dowodowe na: dostawę sukcesywną /wpisać nr i nazwę zadania/
(nr ref.: 90-DZP.261.114.2022)”,

3) opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
4) złożyć przed upływem terminu składania ofert na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zaopatrzenia i Transportu, ul. Wileńska 1 pok. 5.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Pan Jakub Rutkowski, kontakt: iod@umk.pl, telefon 656 611 27 42;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty – również zawarciem i realizacją umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania, a także nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 90-DZP.261.114.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna artykułów papierniczo-biurowych (część 1 zamówienia) i papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania (część 2 zamówienia) zwanych dalej „towarem”, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia, jego zakres oraz wymagania jakościowe określone zostały
w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowią załączniki nr 2a oraz 2b do SWZ - odpowiednio do części.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 5a oraz nr 5b do SWZ – odpowiednio do części.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30192000-1, 30199760-5, 30199230-1, 30197644-2, 30197630-1.
5. Każda dostawa (Zamawiający przewiduje około 1200 dostaw dla części 1 i ok. 500 dostaw dla części 2), niezależnie od wielkości, będzie zrealizowana przez Wykonawcę w terminie zgodnym z ofertą, jednak nie dłuższym niż 5 dni (roboczych dla Zamawiającego) od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przekazanego przez Zamawiającego na piśmie lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Towar dostarczany będzie bezpośrednio do jednostki Zamawiającego zlokalizowanej w Toruniu lub w Piwnicach k/Torunia (poczta: 87-148 Łysomice) albo w Bachotku (kod pocztowy 87-313 Brzozie). Zamawiający posiada około 50 jednostek organizacyjnych.
6. Ilości poszczególnych towarów, chociaż określone zostały z należytą starannością, mają charakter szacunkowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy i opakowany. Pod pojęciem towaru fabrycznie nowego Zamawiający rozumie towar nieużywany i nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych.
8. Z uwagi na liczbę pozycji (obszerność załącznika) Zamawiający prosi o załączenie do oferty szczegółowego zestawienia kalkulacyjnego w Excelu (załącznik nr 2a i/lub załącznik nr 2b do SWZ), co pozwoli Zamawiającemu na ocenę oferty pod względem rachunkowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199760-5 - Etykiety

30199230-1 - Koperty

30197644-2 - Papier kserograficzny

30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Termin realizacji każdej dostawy” – D;
2. Całkowitą liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta, stanowić będzie suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji każdej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna artykułów papierniczo-biurowych (część 1 zamówienia) i papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania (część 2 zamówienia) zwanych dalej „towarem”, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia, jego zakres oraz wymagania jakościowe określone zostały
w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowią załączniki nr 2a oraz 2b do SWZ - odpowiednio do części.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 5a oraz nr 5b do SWZ – odpowiednio do części.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30192000-1, 30199760-5, 30199230-1, 30197644-2, 30197630-1.
5. Każda dostawa (Zamawiający przewiduje około 1200 dostaw dla części 1 i ok. 500 dostaw dla części 2), niezależnie od wielkości, będzie zrealizowana przez Wykonawcę w terminie zgodnym z ofertą, jednak nie dłuższym niż 5 dni (roboczych dla Zamawiającego) od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przekazanego przez Zamawiającego na piśmie lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Towar dostarczany będzie bezpośrednio do jednostki Zamawiającego zlokalizowanej w Toruniu lub w Piwnicach k/Torunia (poczta: 87-148 Łysomice) albo w Bachotku (kod pocztowy 87-313 Brzozie). Zamawiający posiada około 50 jednostek organizacyjnych.
6. Ilości poszczególnych towarów, chociaż określone zostały z należytą starannością, mają charakter szacunkowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy i opakowany. Pod pojęciem towaru fabrycznie nowego Zamawiający rozumie towar nieużywany i nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych.
8. Z uwagi na liczbę pozycji (obszerność załącznika) Zamawiający prosi o załączenie do oferty szczegółowego zestawienia kalkulacyjnego w Excelu (załącznik nr 2a i/lub załącznik nr 2b do SWZ), co pozwoli Zamawiającemu na ocenę oferty pod względem rachunkowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199760-5 - Etykiety

30199230-1 - Koperty

30197644-2 - Papier kserograficzny

30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Termin realizacji każdej dostawy” – D;
2. Całkowitą liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta, stanowić będzie suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji każdej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają niżej określony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej:
1) dot. części 1 zamówienia - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2. dostawy art. papierniczo-biurowych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) każda;
2) dot. części 2 zamówienia - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2. dostawy papieru kserograficznego i/lub papieru foto i folii do drukowania o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy, 00/100) każda.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć niżej wskazane przedmiotowe środki dowodowe:
1) dot. części 1 zamówienia – tylko w przypadku zaoferowania towarów innych niż wskazane jako przykładowe spełniające wymagania Zamawiającego – próbki towarów (po 1. szt.), ponumerowanych zgodnie z liczbą porządkową załącznika nr 2a do SWZ;
2) dot. części 2 zamówienia – próbkę towaru (po 1. kartce) oraz kartę charakterystyki oferowanego towaru w pozycjach od 1 do 4 załącznika nr 2b do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć niżej wskazane przedmiotowe środki dowodowe:
1) dot. części 1 zamówienia – tylko w przypadku zaoferowania towarów innych niż wskazane jako przykładowe spełniające wymagania Zamawiającego – próbki towarów (po 1. szt.), ponumerowanych zgodnie z liczbą porządkową załącznika nr 2a do SWZ;
2) dot. części 2 zamówienia – próbkę towaru (po 1. kartce) oraz kartę charakterystyki oferowanego towaru w pozycjach od 1 do 4 załącznika nr 2b do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) dla części 1 zamówienia: 3 500,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące pięćset, 00/100)
2) dla części 2 zamówienia: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące, 00/100)
- przed upływem terminu składania ofert;
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze:
PL 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137 kod BIC (SWIFT): BIGBPLPW, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ref.: 90-DZP.261.114.2022 – Dostawa sukcesywna /wpisać nr i tytuł części/.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej w ust. 3 niniejszego rozdziału, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa pzp.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy z którego zostało wniesione.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiące załącznik nr 3a składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a oświadczenie na załączniku nr 3b składa wykonawca lub wykonawcy spełniający warunki udziału, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferta musi się składać z pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowi załącznik nr 5a i 5b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-08

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opracowanie koncepcji i produkcję od 8 do 10 filmów i social video
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania26-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opracowanie koncepcji i produkcję od 8 do 10 filmów i social video dotyczących innowacji społecznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Toruń: Dostawa podkładów chłonnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Toruń: Dostawa mikroskopu optycznego z torem wizyjnym i systemem rejestracji obrazu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI