Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby ŁOR i 21 BP w województwie łódzkim - w podziale na części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia525965-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525965-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby ŁOR i 21 BP w województwie łódzkim - w podziale na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny, krajowy numer identyfikacyjny 10613083001080, ul. Al. J. Piłsudskiego  84 , 92-202  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 756 700, e-mail lodzki@arimr.gov.pl, faks (042) 674 60 92.
Adres strony internetowej (URL): https://www.arimr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.arimr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.arimr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna byc sporządzona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby ŁOR i 21 BP w województwie łódzkim - w podziale na części
Numer referencyjny: BOR05.2610.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Część I i Część II
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zmówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby ŁOR i 21 BP w województwie łódzkim”, w podziale na 2 części: I.Część I – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Lexmark”; II. Część II – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pozostałych urządzeń” 2.Przedmiotem zamówienia jest zakup, sukcesywna dostawa oraz rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco – drukujących, eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym oraz Biurach Powiatowych ARiMR, a także bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (nabytych w ramach aktualnie prowadzonego postępowania jak również w ramach uprzednio przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań). Zużyte materiały eksploatacyjne mogą pochodzić od innych, niż wymienione w niniejszym postępowaniu, urządzeń drukujących używanych przez Zamawiającego. 3.Dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez niego, zgodnie z bieżącymi potrzebami, indywidualnego zlecenia przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem.4. Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe, oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia lub materiały równoważne w rozumieniu zapisów SIWZ. 5. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą: 1. być fabrycznie nowe; 2. zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta oraz posiadać umieszczoną na nim nazwę producenta, opis zawartości, datę przydatności do użytkowania i numer katalogowy. W przypadku dostawy materiałów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy dany materiał równoważny lub nazwy urządzeń, dla których są przeznaczone; 3. posiadać datę ważności - nie krótszą niż 24 miesiące od daty dostarczenia Zamawiającemu. 6. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie takie, które są firmowane przez producentów urządzeń, do których mają być zastosowane, oryginalnie zapakowane i opatrzone logo producenta odpowiedniego sprzętu, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane. 7. Za fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne Zamawiający uznaje materiały, do produkcji których zostały wykorzystane półprodukty w 100% nowe. 8. Za równoważny materiał eksploatacyjny Zamawiający uznaje produkt o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych niż wskazane: 1) fabrycznie nowy, nieregenerowany - przy jego produkcji musi być wykorzystane 100% nowych półproduktów; 2) w przypadku posiadania przez materiał oryginalnego inteligentnego układu elektronicznego - chipa przekazującego informację o stanie zużycia - produkt równoważny musi posiadać analogicznie działający, który nie jest wykrywany przez urządzenie jako nieoryginalny, układ; 3) hermetycznie zapakowany, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych; 4) o wydajności nie mniejszej niż wydajność produktu oryginalnego zalecanego przez producenta; 5) o jakości wydruku nie gorszej niż jakość produktu oryginalnego zalecanego przez producenta; 6) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety pozwalające na jego identyfikację; 7) nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu monitorującym stan zasobów; 8) nie narusza w żadnym stopniu praw patentowych oraz innej własności intelektualnej; 9) nie narusza praw gwarancyjnych producenta. 9. Zamawiający ma prawo żądać - w okresie obowiązywania umowy - dostarczenia dokumentów będących potwierdzeniem równoważności, tj. raportów z testów wydajności wg normy jakości ISO 19752:2017, 19798:2017, 24712:2007, 24711:2015, informujących o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą (przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczy). Dokumenty o których mowa, muszą być wystawione przez instytucje uprawnione do wydawania takich dokumentów. Przez instytucje uprawnione Zamawiający rozumie niezależne, zewnętrzne podmioty trzecie, uprawnione do kontroli oferowanych wyrobów będących przedmiotem dostawy, które powinny posiadać stosowną akredytację pod kątem przywołanych w SIWZ wymogów oraz norm ISO. Wykonawca, który zaproponuje - wykazując w formularzach cenowych nr 2.1 oraz 2.2 - produkty równoważne musi podać w kolumnie nr 2 „PRODUKT OFEROWANY” formularzy cenowych - ich oznaczenie oraz nazwę producenta produktu, a także dołączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości, powinno wynikać, że oferowany równoważny materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe jak/niż określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ostatecznej liczby zamawianych materiałów eksploatacyjnych lub do dokonania zmian ilościowych w ramach poszczególnych rodzajów materiałów eksploatacyjnych jak również prawo do zmiany ilości poszczególnych artykułów, polegającej na zwiększeniu ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego typu, kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innego typu - w ramach wartości brutto umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Ilości wskazane w załącznikach nr 2.1 oraz 2.2. do SIWZ są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca z którym zawarta zostanie umowa nie przysługuje roszczenie o realizację przedmiotu umowy w ilościach podanych w tabelach załączników nr 2.1 oraz 2.2. do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30124300-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.dla Części I - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) lub wykonuje w sposób należyty co najmniej 1 dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących, z których każda trwała/trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu/jednej umowy, każda o wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto.2. dla Części II - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) lub wykonuje w sposób należyty co najmniej 1 dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących, z których każda trwała/trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu/jednej umowy, każda o wartości nie mniejszej niż 48.000,00 zł brutto. Uwaga: 1.Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia – okres w którym realizowana była usługa (okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data/dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę: a) w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r. b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 - zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013 r.-30.09.2013 r. c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014 r. – 28.04.2014 r. - zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014 r. – 28.04.2014 r. 3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 4.W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w realizacji jednej dostawy polegającej na dostarczeniu/dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco - kopiujących, o wartości: - dla części I - nie mniejszej niż: 90.000,00 pln brutto - dla części II- nie mniejszej niż: 48.000,00 pln brutto 5.W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część - spośród cz. nr I-II zamówienia - wystarczającym będzie wykazanie spełnienia warunku opisanego w punkcie 6.3.3. dla tej części zamówienia, spośród części na które składana jest oferta, dla której warunek został określony najwyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów ( art. 25 ust.1 pkt 3 Ustawy) 1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.2.1 - 7.3.2.3. SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.2.4.1-7.3.2.4.2. SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego (...)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust.1 pkt 3 Ustawy) 1. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór formularza dotyczącego wykazu dostaw zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a) referencje; b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; c) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze zamieszczonym w Tomie II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to,że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą - sporządzony w innym języku niż język polski - winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1. 2. Formularze Cenowe - wypełnione zgodnie z Formularzem nr 2.1 oraz Formularzem nr 2.2 do SIWZ. 3.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ. 4.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ. 5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy.6. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem - w sposób określony przepisami prawa), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 5. 8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 11.Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 11.1. W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze zm.), zwanym dalej „RODO" Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w związku z zawarciem umowy jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 11.2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1; 11.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO w celu zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy; 11.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 2) organy kontrolne; 3) osoby lub podmioty, którym Administrator udzielił informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. ,poz. 1330). 4) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 11.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzania niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji; 11.6. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 11.7. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 11.8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 11.9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 11.10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Formularz nr 1 do SIWZ). 26.2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Formularz nr 1 do SIWZ). 26.2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Formularz nr 1 do SIWZ).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Lexmark
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup, sukcesywna dostawa oraz rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco – drukujących, eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym oraz Biurach Powiatowych ARiMR, a także bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (nabytych w ramach aktualnie prowadzonego postępowania jak również w ramach uprzednio przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań). Zużyte materiały eksploatacyjne mogą pochodzić od innych, niż wymienione w niniejszym postępowaniu, urządzeń drukujących używanych przez Zamawiającego. Dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez niego, zgodnie z bieżącymi potrzebami, indywidualnego zlecenia przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem.Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe, oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia lub materiały równoważne w rozumieniu zapisów SIWZ. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą: 1). być fabrycznie nowe; 2). zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta oraz posiadać umieszczoną na nim nazwę producenta, opis zawartości, datę przydatności do użytkowania i numer katalogowy. W przypadku dostawy materiałów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy dany materiał równoważny lub nazwy urządzeń, dla których są przeznaczone; 3). posiadać datę ważności - nie krótszą niż 24 miesiące od daty dostarczenia Zamawiającemu. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie takie, które są firmowane przez producentów urządzeń, do których mają być zastosowane, oryginalnie zapakowane i opatrzone logo producenta odpowiedniego sprzętu, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane. Za fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne Zamawiający uznaje materiały, do produkcji których zostały wykorzystane półprodukty w 100% nowe. Za równoważny materiał eksploatacyjny Zamawiający uznaje produkt o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych niż wskazane: 1) fabrycznie nowy, nieregenerowany - przy jego produkcji musi być wykorzystane 100% nowych półproduktów; 2) w przypadku posiadania przez materiał oryginalnego inteligentnego układu elektronicznego - chipa przekazującego informację o stanie zużycia - produkt równoważny musi posiadać analogicznie działający, który nie jest wykrywany przez urządzenie jako nieoryginalny, układ; 3) hermetycznie zapakowany, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych; 4) o wydajności nie mniejszej niż wydajność produktu oryginalnego zalecanego przez producenta; 5) o jakości wydruku nie gorszej niż jakość produktu oryginalnego zalecanego przez producenta; 6) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety pozwalające na jego identyfikację; 7) nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu monitorującym stan zasobów; 8) nie narusza w żadnym stopniu praw patentowych oraz innej własności intelektualnej; 9) nie narusza praw gwarancyjnych producenta. 9. Zamawiający ma prawo żądać - w okresie obowiązywania umowy - dostarczenia dokumentów będących potwierdzeniem równoważności, tj. raportów z testów wydajności wg normy jakości ISO 19752:2017, 19798:2017, 24712:2007, 24711:2015, informujących o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą (przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczy). Dokumenty o których mowa, muszą być wystawione przez instytucje uprawnione do wydawania takich dokumentów. Przez instytucje uprawnione Zamawiający rozumie niezależne, zewnętrzne podmioty trzecie, uprawnione do kontroli oferowanych wyrobów będących przedmiotem dostawy, które powinny posiadać stosowną akredytację pod kątem przywołanych w SIWZ wymogów oraz norm ISO. Wykonawca, który zaproponuje - wykazując w formularzu cenowym nr 2.1 - produkty równoważne musi podać w kolumnie nr 2 „PRODUKT OFEROWANY” formularza cenowego - ich oznaczenie oraz nazwę producenta produktu, a także dołączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości, powinno wynikać, że oferowany równoważny materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe jak/niż określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ostatecznej liczby zamawianych materiałów eksploatacyjnych lub do dokonania zmian ilościowych w ramach poszczególnych rodzajów materiałów eksploatacyjnych jak również prawo do zmiany ilości poszczególnych artykułów, polegającej na zwiększeniu ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego typu, kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innego typu - w ramach wartości brutto umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Ilości wskazane w załączniku nr 2.1 do SIWZ są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca z którym zawarta zostanie umowa nie przysługuje roszczenie o realizację przedmiotu umowy w ilościach podanych w tabeli załącznika nr 2.1 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pozostałych urządzeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup, sukcesywna dostawa oraz rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco – drukujących, eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym oraz Biurach Powiatowych ARiMR, a także bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (nabytych w ramach aktualnie prowadzonego postępowania jak również w ramach uprzednio przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań). Zużyte materiały eksploatacyjne mogą pochodzić od innych, niż wymienione w niniejszym postępowaniu, urządzeń drukujących używanych przez Zamawiającego. Dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez niego, zgodnie z bieżącymi potrzebami, indywidualnego zlecenia przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem.Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe, oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia lub materiały równoważne w rozumieniu zapisów SIWZ. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą: 1). być fabrycznie nowe; 2). zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta oraz posiadać umieszczoną na nim nazwę producenta, opis zawartości, datę przydatności do użytkowania i numer katalogowy. W przypadku dostawy materiałów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy dany materiał równoważny lub nazwy urządzeń, dla których są przeznaczone; 3). posiadać datę ważności - nie krótszą niż 24 miesiące od daty dostarczenia Zamawiającemu. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie takie, które są firmowane przez producentów urządzeń, do których mają być zastosowane, oryginalnie zapakowane i opatrzone logo producenta odpowiedniego sprzętu, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane. Za fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne Zamawiający uznaje materiały, do produkcji których zostały wykorzystane półprodukty w 100% nowe. Za równoważny materiał eksploatacyjny Zamawiający uznaje produkt o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych niż wskazane: 1) fabrycznie nowy, nieregenerowany - przy jego produkcji musi być wykorzystane 100% nowych półproduktów; 2) w przypadku posiadania przez materiał oryginalnego inteligentnego układu elektronicznego - chipa przekazującego informację o stanie zużycia - produkt równoważny musi posiadać analogicznie działający, który nie jest wykrywany przez urządzenie jako nieoryginalny, układ; 3) hermetycznie zapakowany, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych; 4) o wydajności nie mniejszej niż wydajność produktu oryginalnego zalecanego przez producenta; 5) o jakości wydruku nie gorszej niż jakość produktu oryginalnego zalecanego przez producenta; 6) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety pozwalające na jego identyfikację; 7) nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu monitorującym stan zasobów; 8) nie narusza w żadnym stopniu praw patentowych oraz innej własności intelektualnej; 9) nie narusza praw gwarancyjnych producenta. 9. Zamawiający ma prawo żądać - w okresie obowiązywania umowy - dostarczenia dokumentów będących potwierdzeniem równoważności, tj. raportów z testów wydajności wg normy jakości ISO 19752:2017, 19798:2017, 24712:2007, 24711:2015, informujących o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą (przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczy). Dokumenty o których mowa, muszą być wystawione przez instytucje uprawnione do wydawania takich dokumentów. Przez instytucje uprawnione Zamawiający rozumie niezależne, zewnętrzne podmioty trzecie, uprawnione do kontroli oferowanych wyrobów będących przedmiotem dostawy, które powinny posiadać stosowną akredytację pod kątem przywołanych w SIWZ wymogów oraz norm ISO. Wykonawca, który zaproponuje - wykazując w formularzu cenowym nr 2.2 - produkty równoważne musi podać w kolumnie nr 2 „PRODUKT OFEROWANY” formularza cenowego - ich oznaczenie oraz nazwę producenta produktu, a także dołączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości, powinno wynikać, że oferowany równoważny materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe jak/niż określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ostatecznej liczby zamawianych materiałów eksploatacyjnych lub do dokonania zmian ilościowych w ramach poszczególnych rodzajów materiałów eksploatacyjnych jak również prawo do zmiany ilości poszczególnych artykułów, polegającej na zwiększeniu ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego typu, kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innego typu - w ramach wartości brutto umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Ilości wskazane w załączniku nr 2.2 do SIWZ są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca z którym zawarta zostanie umowa nie przysługuje roszczenie o realizację przedmiotu umowy w ilościach podanych w tabeli załącznika nr 2.2 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę środków czystości - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę środków czystości: Domestos 0,75 l pine, Citro, Cillit Bang white, kamień i rdza, płyn do prania Bambi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI