Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-25
 • ZamawiającyWojewództwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00250944
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 342-15-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b749efff-010a-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00250944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032447/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 Zakup materiałów eksploatacyjnych

1.2.26 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i nośników danych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, projekt „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,92330,4eb6720c6cd70ee9e67ca6e4dc12e3df.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma) opisane zostały w instrukcji użytkowników pn.
„Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 2. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. 3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne. 4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,.jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 6. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; email: helpdesk@logintrade.net. 7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej „rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe
środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa powyżej w pkt 4 i 5, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa powyżej w pkt 4 i 5 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy. 10. Oferty w tym, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 11. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II ust. 8 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II ust. 8 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych
wraz z ich dostarczeniem i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego w Kielcach, tj. al. IX Wieków Kielc 3,
w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
2. Szczegółowy opis i zakres ilościowy przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ. Cenę oferty
wykonawca oblicza w Dodatku nr 2 do SWZ – „Formularz cenowy”. Wypełniony zgodnie z wymaganiami zamawiającego i
podpisany przez wykonawcę dokument stanowić będzie załącznik do oferty składanej przez wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia w kilku cząstkowych dostawach i zastrzega sobie prawo do zmian
ilościowych poszczególnych materiałów w ramach ceny zaoferowanej przez wykonawcę wybranego do realizacji
zamówienia.
4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie przez zamawiającego zamówienia w ilości określonej jako
planowana.
5. Do rozliczania będą miały zastosowanie ceny jednostkowe netto wskazane w ofercie wykonawcy.
6. Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady wynosi minimum 24 miesiące licząc od dnia odbioru ostatniej z
dostaw.
7. Przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości, fabrycznie nowy i kompletny. Materiały eksploatacyjne – oryginalne lub
równoważne muszą być wyprodukowane z nowych elementów, nie mogą pochodzić z recyklingu, czy też wcześniej być
użyte lub modyfikowane, bez śladów uszkodzenia, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników, muszą
pochodzić z bieżącej produkcji i w chwili dostawy muszą posiadać minimum 12 miesięcy gwarancji, muszą być opakowane
w oryginalne, nienaruszone opakowania, w tym wewnętrzne opakowanie hermetyczne i zewnętrzne opakowanie tekturowe
z naniesionym logo i nazwą producenta, opisem zawartości i numerem katalogowym produktu oraz listą urządzeń, do
których dany artykuł jest przystosowany. Materiały te muszą zapewniać bezawaryjną pracę sprzętu będącego w posiadaniu
zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych.
8. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SWZ.
Wskazane tam ewentualne znaki towarowe są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie
jego jakości i wydajności. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uważane będą
oferty zawierające materiały eksploatacyjne do urządzeń kompatybilne ze wskazanym sprzętem, spełniające opisane
wymagania. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie
wykonawcy. Wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ wymagania dotyczące wydajności należy traktować jako minimalne.
Podane w tabeli parametry wydajności odnoszą się do norm producentów drukarek.
9. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia był zgodny z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego w niniejszym rozdziale, a także aby oferowane materiały eksploatacyjne wchodzące w
skład przedmiotu zamówienia były zgodne z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji określonymi przez
producentów sprzętu będącego w posiadaniu zamawiającego.
10. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, wyprodukowanych przez producentów nie
będących producentami poszczególnych urządzeń, wykonawca dołącza do oferty dokumenty, wskazane w rozdziale XIV pkt
3 SWZ, potwierdzające, że materiały te są fabrycznie nowe, oraz że spełniają wymogi co do wymaganej jakości oraz
wydajności. Wydajność produktów równoważnych dla urządzeń określonych w „Formularzu cenowym” musi zostać
stwierdzona przeprowadzonymi testami wydajnościowymi /badaniami.
11. Zakres zamówienia (ilości planowane):
1) Toner czarny do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C224e, Develop INEO+284e - szt. 30;
2) Toner cyan do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C224e, Develop INEO+284e - szt. 14;
3) Toner magenta do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C224e, Develop INEO+284e - szt. 14;
4) Toner yellow do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C224e, Develop INEO+284e - szt. 12;
5) Pojemnik tonera resztkowego do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C224e, C368, INEO+284e - szt. 50;
6) Toner czarny do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C368 - szt. 70;
7) Toner cyan do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C368 - szt. 16;
8) Toner magenta do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C368 - szt. 16;
9) Toner yellow do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C368 - szt. 16;
10) Pojemnik tonera resztkowego do urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SL-X7600LX - szt. 8;
11) Kaseta z czarnym tonerem do drukarki HP CLJ 4700/HPQ5950A/643A - szt. 4;
12) Czarny toner do urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SL-X7600LX - szt. 6;
13) Toner kit czarny do drukarki Kyocera TaskAlfa 350/351ci - szt. 10;
14) Toner kit cyan do drukarki Kyocera TaskAlfa 350/351ci - szt. 4;
15) Toner kit magenta do drukarki Kyocera TaskAlfa 350/351ci - szt. 4;
16) Toner kit yellow do drukarki Kyocera TaskAlfa 350/351ci - szt. 4;
17) Toner kit czarny do urządzenia Triumph-Adler P-C3562i MFP - szt. 10;
18) Toner kit cyan do urządzenia Triumph-Adler P-C3562i MFP - szt. 4;
19) Toner kit magenta do urządzenia Triumph-Adler P-C3562i MFP - szt. 4;
20) Toner kit yellow do urządzenia Triumph-Adler P-C3562i MFP - szt. 4;
21) Toner czarny do urządzenia wielofunkcyjnego Triumph-Adler 3207ci - szt. 20;
22) Toner cyan do urządzenia wielofunkcyjnego Triumph-Adler 3207ci - szt. 8;
23) Toner magenta do urządzenia wielofunkcyjnego Triumph-Adler 3207ci - szt. 8;
24) Toner yellow do urządzenia wielofunkcyjnego Triumph-Adler 3207ci - szt. 8;
25) Pojemnik tonera resztkowego do urządzenia wielofunkcyjnego Triumph-Adler 3207ci - szt. 40;
26) Toner czarny do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC332dn - szt. 6;
27) Toner czarny do drukarki OKI C530dn,MC561 - szt. 4;
28) Toner czarny do drukarki OKI C830dn,C810 - szt. 4;
29) Pojemnik na zużyty toner Xerox Work Center 7120/7225 - szt. 4.
12. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale XIII ust. 1, tj.:
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w dodatku nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych (nie dotyczy pozycji 5, 10, 25 i 29 Załącznika nr 1 do SWZ), wyprodukowanych przez producentów nie będących producentami poszczególnych urządzeń, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca
zobowiązany jest do dołączenia do oferty:
1.1 dokumentacji świadczącej o ich równoważności – odrębnie dla każdego materiału, wystawionej przez producenta albo odpowiednie niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości produktów;
1.2 Dokumentacja, o której mowa w pkt 1.1, dla materiałów do wszystkich urządzeń wymienionych w „Formularzu cenowym” składać się musi z:
1) dokumentów (opisy, karty charakterystyki itp.) wystawionych oddzielnie dla każdego zaoferowanego materiału potwierdzających, że:
a) są fabrycznie nowe,
b) są kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez zamawiającego,
c) zapewniają jakość wydruku przynajmniej równą materiałom oryginalnym,
d) spełniają wymogi co do wymaganej jakości oraz wydajności.
2) raportów z testów wydajności lub wyników badań przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798,
ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 lub inną równoważną, przy czym muszą one dotyczyć każdego produktu oddzielnie i zawierać informacje wymagane przez wskazane normy, gdzie m.in. uwzględniono:
a) średnią ilość wydruków;
b) odchylenie standardowe;
c) dolną granica przedziału ufności (90%);
d) datę testowania;
e) liczbę testowanych kaset;
f) liczbę kaset użytych do obliczeń;
g) typ kasety;
h) czy stosowano procedurę wstrząsania;
i) tryb drukowania;
j) liczbę urządzeń użytych w teście;
k) użyty nośnik;
l) format papieru;
m) orientację podawania papieru;
n) system operacyjny;
o) oprogramowanie;
p) wersję sterownika drukarki;
q) wersję strony testowej;
r) kody testowanych wkładów;
s) numery użytych urządzeń;
t) temperaturę;
u) wilgotność;
v) sposób połączenia komputera z testową drukarką;
w) zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków, w jakich odbyło się badanie.
Każdy dokument i raport badań powinien zostać oznaczony przez wykonawcę odpowiednim numerem pozycji „Formularza cenowego”, którego dotyczy.
UWAGA:
Wykonawcy oferujący oryginalne materiały eksploatacyjne (wyprodukowane przez producentów poszczególnych urządzeń) nie dołączają do ofert w/w dokumentacji.
2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt 5.8) podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SWZ, gdzie wykonawca oblicza cenę oferty. Wykonawca zobowiązany jest także wskazać nazwę producenta i symbol, a w przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada takiego symbolu – nazwę producenta i nazwę oferowanego produktu, w odpowiednich pozycjach wypełnianego Formularza cenowego - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SWZ, który stanowić będzie załącznik do oferty wykonawcy. Wskazanie to musi umożliwić jednoznaczną identyfikację produktu i ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z postawionymi przez zamawiającego wymaganiami.
3) Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w
Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy na podstawie:
1) art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku:
a) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadkach strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
b) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.
2) art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.
3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,92330,4eb6720c6cd70ee9e67ca6e4dc12e3df.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych - Starachowice
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania21-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI