Dostawa materiałów biurowych z podziałem na 4 części

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów biurowych z podziałem na 4 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSulęcin
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-07-06
 • Zamawiający45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00228321
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów biurowych z podziałem na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów biurowych z podziałem na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ca19074-f6d7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00236492/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa matriałów biurowych z podziałem na cztery części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (Podmioty uczestniczące w realizacji umowy)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 34/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 221101,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części:
Część nr 1 Zakup kalendarzy i terminarzy,
Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:
a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienione
w formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane.
b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, które
w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczy
to obudowy);
c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

4.2.5.) Wartość części: 37185,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, w ramach którego zakłada że:
1) Szacunkowa wielkość prawa opcji nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego
2) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienia podstawowe, w czasie trwania umowy.
3) Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę.
4) Ilości oraz rodzaj opcji został określony w § 1 ust. 2.( wzoru umowy)
5) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1 ust. 2 ( wzoru umowy) , po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Wykonawcę z jednoczesnym wskazaniem asortymentu podlegającego zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w § 1 ust. 2. ( wzoru umowy). W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
6) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
Maksymalna wartość opcji wynosi: 12 395,00 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów wynikających z przyjętych kryteriów (cena + termin dostawy), wyliczoną wg wzoru:
W = wc + wd gdzie:

a) W - suma punktów otrzymanych przez daną ofertę.
b) wc - ilość punktów otrzymanych za cenę oferty.
c) wd - ilość punktów otrzymanych za termin dostawy.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów od dnia złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części: Część nr 2 Zakup artykułów biurowych,
Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:
a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienione
w formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane.
b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, które
w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczy
to obudowy);
c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

4.2.5.) Wartość części: 130647,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, w ramach którego zakłada że:
1) Szacunkowa wielkość prawa opcji nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego
2) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienia podstawowe, w czasie trwania umowy.
3) Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę.
4) Ilości oraz rodzaj opcji został określony w § 1 ust. 2.( wzoru umowy)
5) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1 ust. 2 ( wzoru umowy) , po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Wykonawcę z jednoczesnym wskazaniem asortymentu podlegającego zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w § 1 ust. 2. ( wzoru umowy). W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
6) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
Maksymalna wartość opcji wynosi: 43 549,30 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów wynikających z przyjętych kryteriów (cena + termin dostawy), wyliczoną wg wzoru:
W = wc + wd gdzie:

a) W - suma punktów otrzymanych przez daną ofertę.
b) wc - ilość punktów otrzymanych za cenę oferty.
c) wd - ilość punktów otrzymanych za termin dostawy.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów od dnia złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części:
Część nr 3 Zakup folii biurowych,
Część nr 4 Zakup materiałów archiwizacyjnych,

Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:
a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienione
w formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane.
b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, które
w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczy
to obudowy);
c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

4.2.5.) Wartość części: 9768,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, w ramach którego zakłada że:
1) Szacunkowa wielkość prawa opcji nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego
2) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienia podstawowe, w czasie trwania umowy.
3) Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę.
4) Ilości oraz rodzaj opcji został określony w § 1 ust. 2.( wzoru umowy)
5) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1 ust. 2 ( wzoru umowy) , po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Wykonawcę z jednoczesnym wskazaniem asortymentu podlegającego zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w § 1 ust. 2. ( wzoru umowy). W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
6) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
Maksymalna wartość opcji wynosi: 3 256,10 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów wynikających z przyjętych kryteriów (cena + termin dostawy), wyliczoną wg wzoru:
W = wc + wd gdzie:

a) W - suma punktów otrzymanych przez daną ofertę.
b) wc - ilość punktów otrzymanych za cenę oferty.
c) wd - ilość punktów otrzymanych za termin dostawy.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów od dnia złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części:
Część nr 4 Zakup materiałów archiwizacyjnych,
Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:
a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienione
w formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane.
b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, które
w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczy
to obudowy);
c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

4.2.5.) Wartość części: 43500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, w ramach którego zakłada że:
1) Szacunkowa wielkość prawa opcji nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego
2) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienia podstawowe, w czasie trwania umowy.
3) Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę.
4) Ilości oraz rodzaj opcji został określony w § 1 ust. 2.( wzoru umowy)
5) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1 ust. 2 ( wzoru umowy) , po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Wykonawcę z jednoczesnym wskazaniem asortymentu podlegającego zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w § 1 ust. 2. ( wzoru umowy). W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
6) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
Maksymalna wartość opcji wynosi: 14 500,00 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów wynikających z przyjętych kryteriów (cena + termin dostawy), wyliczoną wg wzoru:
W = wc + wd gdzie:

a) W - suma punktów otrzymanych przez daną ofertę.
b) wc - ilość punktów otrzymanych za cenę oferty.
c) wd - ilość punktów otrzymanych za termin dostawy.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów od dnia złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
a) dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
 Część 1 – 30 000,00 zł brutto,
 Część 2 – 107 000,00 zł brutto,
 Część 3 – 8 000,00 zł brutto,
 Część 4 – 35 000,00 zł brutto,

ważnej przez cały okres realizacji umowy . W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu.
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczeniową na kwotę, nie mniejszą niż suma części na którą składa ofertę.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
a) wykaże (załącznik nr 9 do SWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał w sposób należyty, wykonał dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości każdej z nich, nie mniej niż:
Część 1 – 30 000,00 zł brutto,
Część 2 – 107 000,00 zł brutto,
Część 3 – 8 000,00 zł brutto,
Część 4 – 35 000,00 zł brutto,
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać minimum dwie dostawy związane z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż suma poszczególnych części na które składa ofertę. Zastrzeżeniem, że przez jedną dostawę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu/umowy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części dostawy, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i zostanie potwierdzona dowodem o jej należytym wykonaniu. Z dowodu musi wynikać na jaki towar / asortyment były dostarczony.
Nie dopuszcza się sumowania wartości dostaw zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4.- załącznik nr 11 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129.) - załącznik nr 8
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 6
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykazu dostaw załącznik nr 9 do SWZ na którym wykaże, że zrealizował dostawy zgodnie z zapisami w dziale V pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy - załącznik nr 9 do SWZ.
b) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
Część 1 – 30 000,00 zł brutto,
Część 2 – 107 000,00 zł brutto,
Część 3 – 8 000,00 zł brutto,
Część 4 – 35 000,00 zł brutto,

ważnej przez cały okres realizacji umowy . W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu.
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia na sumę nie mniejszą niż suma części na którą składa ofertę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4.- załącznik nr 11 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przed przystąpieniem do podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę papieru kserograficznego i materiałów biurowych - Międzyrzecz
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania27-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę papieru kserograficznego i materiałów biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI