Dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyWojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00417623
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kujawska 4

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Inspekcja Sanitarna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7d09118-56b4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00030541/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające pracę na platfomazakupowa.pl, tj.
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf,
5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
2. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem korzystania z elektronicznej platformy zakupowej pn. platformazakupowa.pl Wykonawca zapoznał się z Regulaminem platformazakupowa.pl, Instrukcją dla wykonawców (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył je bezpłatnie. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone kluczowe funkcjonalności działania platformy.
3. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
5. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 Mb każda (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w WSSE w Bydgoszczy jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
Bydgoszczy - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mający siedzibę przy ul.
Kujawskiej 4, (85 -031) Bydgoszcz. Można się z nami kontaktować listownie: ul. Kujawska 4, 85-031
Bydgoszcz, przez adres skrzynki do e-doręczeń, lub e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
2. Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@pwisbydgoszcz.pl adres: WSSE w Bydgoszczy, ul.
Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od
dnia za-kończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku projektów
dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres przetwarzania wynikał będzie z zasad
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały
profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz WSSE Bydgoszczy, w
szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych
oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.272.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 58100,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy o łącznej wartości nominalnej: 58 100 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100) w następujących nominałach:
- 170 sztuk o nominałach 100 zł,
- 822 sztuk o nominałach 50 zł.
1. Termin ważności bonów - minimum 1 rok.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości sztuk bonów towarowych o wskazanej wyżej wartości nominalnej, nie powodującej zmiany łącznej wartości nominalnej bonów.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych).
4. Koszt dostawy przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
5. Przez bony towarowe należy rozumieć emitowanie i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022, poz.1233 z poźń. zm.).
6. Szczegółowy wykaz punktów akceptujących bony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostanie dołączony do umowy z wybranym wykonawcą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ilości punktów realizacji bonów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w oparciu o następujący algorytm:
1) cena oferty brutto - znaczenie kryterium 60%
2) ilość punktów realizacji bonów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – znaczenie kryterium 40%.
Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ilości punktów realizacji bonów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w oparciu o następujący algorytm:
O = K1 + K2
gdzie:
O – oferta
K1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ilość punktów realizacji bonów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) w kryterium cena (K1) – punkty zostaną obliczone - wg poniższego wzoru:

K1 = cena oferty najniższej X 60 % x 100
cena badanej oferty

2) w kryterium ilość punktów realizacji bonów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (K2) – punkty zostaną obliczone - wg poniższego wzoru:

ilość punktów realizacji bonów na terenie
województwa kujawsko – pomorskiego badanej oferty
K2 = ------------------------------------------------------------------------------------------- X 40 % x 100
największa ilość punktów realizacji bonów na terenie województwa kujawsko - pomorskiego spośród złożonych ofert
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość punktów realizacji bonów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik,
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz , w zakładce dedykowanej postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wydruki - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wydruki. Format: A5 pionowo Liczba stron tekstu pisanego w języku polskim: 48 (liczone z okładką), zadrukowane strony okładki: 2 z 4 Kolor: min. CMYK 4 + 4, pełny kolor, dwustronny, Rodzaj papieru wydawnictwa: kreda matowa min. 170g/m2 , lakier offsetowy, Rodzaj papieru okładka: kredowy mat, min. 350g/m2 + folia uszlachetniająca mat (tylko po stronie zewnętrznej okładki), Klejone. W sumie różnych wersji językowych w nakładach: - 1 x 100 szt. - 1 x 900 szt. - 1 x 2000 szt. - 1 x 2000 szt. - 1 x 300 szt. - 1 x 1000 szt. - 1 x 700 szt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI