Dostawa artykułów biurowych do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa artykułów biurowych do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-07-22
 • ZamawiającyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00255964
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów biurowych do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011136395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-777

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfo.ursynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów biurowych do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7cd0312-0370-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048025/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy art. biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla DBFO Ursynów m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dbfo-ursynow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Na podstawie art. 61 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami – odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://dbfo-ursynow.ezamawiajacy.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z częścią IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO/SAZ/193/2022/W

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 128530,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów biurowych

4.2.5.) Wartość części: 113569,8 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24910000-6 - Kleje

30141000-9 - Maszyny liczące

30192000-1 - Wyroby biurowe

30193000-8 - Organizatory i akcesoria

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197200-8 - Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru

30197320-5 - Zszywacze

30197330-8 - Dziurkacze

30197610-5 - Papier i tektura złożone

30197620-8 - Papier do pisania

30199000-0 - Papeteria i inne wyroby

37820000-2 - Wyroby artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty we wszystkich częściach zamówienia Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) cena brutto (C) – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tablic flipchart, korkowych i suchościeralno-magnetycznych

4.2.5.) Wartość części: 14960,71 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30195900-1 - Tablice do pisania i tablice magnetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty we wszystkich częściach zamówienia Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) cena brutto (C) – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania odpowiednich zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie na dostawę artykułów biurowych o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł. W przypadku gdy Wykonawca wykaże się dostawą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) na dzień składania ofert wartość dostawy już wykonanej będzie warta nie mniej niż 30 000 zł brutto; oraz
2) dowody o których mowa w części XVI sekcji B ust. 2 pkt 2 potwierdzą, że dotychczas zrealizowana dostawa została należycie wykonana.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
f) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach,
- którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w lit. a i c dla podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Dowody określające, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa są złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub, jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, lub
b) wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy są wykonywane, lub
c) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a-b, oświadczenie Wykonawcy wraz
z wyjaśnieniem przyczyny braku możliwości uzyskania tych dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W części I zamówienia karty charakterystyki lub karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez produkty z pozycji nr 1.20., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32., 2.33., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.46., 3.49., 3.50., 3.51., 4.4., 4.6., 4.7. i 4.44. w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W części I zamówienia karty charakterystyki lub karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez produkty z pozycji nr 1.20., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32., 2.33., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.46., 3.49., 3.50., 3.51., 4.4., 4.6., 4.7. i 4.44. w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2a do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z częścią XVI SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z częścią XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze aneksu w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:
1) zmiany nazwy, NIP, Regonu, numeru rachunku, adresu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy;
2) zmiany nazwy, NIP, Regonu, adresu Zamawiającego lub Odbiorców wskazanych w Rozdzielniku, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy;
3) działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
5) powierzenia na warunkach określonych w § 5 Umowy wykonania części przedmiotu Umowy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dbfo-ursynow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie flag - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie flag 8x1m. U góry tunel śr. 5cm, przelot z obu stron. Od strony masztu wzmocnienie materiałowe szer. 5cm (pod oczka nabijane przez nas). Z drugiej strony flagi tunel śr. 5cm, wlot od góry, zaszycie od dołu (tu wkładane jest usztywnienie). Bez karabińczyków. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI