Dostawa artykułów biurowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa artykułów biurowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-07-08
 • ZamawiającyDowództwo 1 Brygady Logistycznej
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-30
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00232868
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093171090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Warszawy 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 261411601

1.5.8.) Numer faksu: 261411234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1blog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1blog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c69d9ec-f84b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058365/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa artykułów biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/1blog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/1blog
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy bądź utrudnień związanych z dostępem do środków elektronicznych dopuszcza się komunikację pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, za pomocą poczty elektronicznej na adres e mail: 1blog.zampub@ron.mil.pl ( nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
Platformy, o której mowa w rozdziale II SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie Platformy
dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania
za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje.
3. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: 1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem platformazakupowa.pl .
5. Formaty plików: 1)Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez
wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 2)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg .
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf, 3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeń: A) .zip B) .7Z 4)Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
tj. platformazakupowa.pl
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, 6)Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7)
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Informacje ogólne 1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 2)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisywanym. 3)Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 4)Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 5) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo1 Brygady Logistycznej (D1.Blog), 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 261 411 600;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w D1.BLog jest Pani Agnieszka Piórkowska, kontakt: tel. 261 411 292, email: 1blog.ido@ron.mil.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 02/Szkol/D/22 prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/Szkol/D/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192131-8 - Ołówki automatyczne

30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków

30192130-1 - Ołówki

30192133-2 - Temperówki do ołówków

30192100-2 - Gumki

30192123-9 - Długopisy z końcówką z włókna

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30192125-3 - Pisaki

30192160-0 - Korektory

37822100-7 - Kredki

30192122-2 - Pióra wieczne

30125100-2 - Wkłady barwiące

22816000-3 - Bloki papierowe

30199410-7 - Papier samoprzylepny

22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki

22815000-6 - Notatniki

22990000-6 - Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych

30199230-1 - Koperty

30195911-1 - Akcesoria do tablic do pisania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych
za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły biurowe (materiały biurowo-administracyjne)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22612000-3 - Tusz kreślarski

30192111-2 - Poduszki z tuszem

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

22852100-8 - Okładki na akta

30192500-6 - Okładki przezroczyste

39292500-0 - Linijki

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

22850000-3 - Skoroszyty i podobne wyroby

30192150-7 - Datowniki

39541130-6 - Sznurek

30197330-8 - Dziurkacze

39241200-5 - Nożyczki

39241130-3 - Noże specjalistyczne

39263000-3 - Wyposażenie biurek

30197320-5 - Zszywacze

30192000-1 - Wyroby biurowe

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197110-0 - Klamry

30195000-2 - Tablice

30191130-4 - Podkładki z klipsem

30195911-1 - Akcesoria do tablic do pisania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania za wyjątkiem
oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy aktualnego na dzień składania ofert, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował równoważny produkt zobowiązany jest udowodnić, że oferowany produkt spełnia wymogi oraz cechy określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SWZ poprzez przedstawienie stosownego dokumentu. Treść dokumentów powinna potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi oraz cechy określone przez Zamawiającego. Dokument powinien wystawić producent, dystrybutor lub uprawniony urzędowo organ.
2. Wykonawca zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy wraz z ofertą składa ww. przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą
1. Na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), zwanym dalej rozporządzeniem w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do
oferty.4 .W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. W przypadku
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej pełnomocnictwa poświadczenia zgodności może dokonać
mocodawca bądź notariusz. Poświadczenie notarialne zdolności musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Istotne zmiany (w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy) zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 455 Ustawy.
3. W przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji oferowanych wyrobów przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zamiany na równoważny asortyment oferowany po cenie jak w ofercie oraz
z zachowaniem parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od wyrobów przyjętych do oferty. Warunkiem będzie bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o powstałej obiektywnej, nieprzewidywalnej sytuacji wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających:
1) okoliczności tej sytuacji
2) równoważność wyrobu w stosunku do wymagań określonych w postępowaniu o zamówienie publiczne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Sposób sporządzenia oraz podpisywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.2415). 3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4. Wykonawca w
trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam hydraulika - Świnoujście
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Potrzebuje hydraulika w celu naprawy zamknięcia w wannie ponieważ gdy się zamyka woda nadal ucieka. Najprawdopodobniej będzie to wymiana zamknięcia. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Modernizacja budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Czynna ochrona łąk, muraw kserotermicznych i torfowisk
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Dostawa pieczątek, opraw i poduszek zastępczych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI