Sukcesywna dostawa trumien sarkofagów i krzyży w 2020 roku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa trumien sarkofagów i krzyży w 2020 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-12-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Cmentarzy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-05
 • Numer ogłoszenia632947-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 632947-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy: Sukcesywna dostawa trumien sarkofagów i krzyży w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Cmentarzy, krajowy numer identyfikacyjny 85003357600000, ul. ul. Bernardyńska  24 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 621 27 89, e-mail mzc@poczta.okay.pl, faks 14 627 44 77.
Adres strony internetowej (URL): www.mzc.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.mzc.tarnow.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Cmentarzy, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa trumien sarkofagów i krzyży w 2020 roku
Numer referencyjny: MZC.272-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
I, II, III
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien, sarkofagów i krzyży w 2020 roku, zgodnie z ich poniższymi określeniami: a) Trumna – skrzynia drewniana z pełnym wyposażeniem, tzn. wnętrzem (wieko i spód trumny) wybitym atłasem, pikowane, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami, wizerunkiem i innymi ozdobami oraz krzyżem; wieko oraz boki wykonane z drewna liściastego twardego i miękkiego lub iglastego, sezonowanego, suchego, klasy I o gr. 22 mm poddane pełnej obróbce stolarskiej, krawędzie elementów zaokrąglone; dno i poduszka z warstwą materiału chłonnego, dno i ścianki boczne nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć i szczelin; b) Krzyż – krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami, wykonany z drewna olchowego. 2.Parametry techniczne: a) Warunki dla wykonania przedmiotów dostaw: Wszystkie trumny muszą: - być wykonane z drewna litego suchego, dębowego lub innego liściastego – zgodnie ze złożonym zamówieniem, posiadać dno i boki pokryte materiałem nieprzepuszczalnym dla płynów oraz warstwę płynochłonną z materiału biodegradowalnego o grubości min. 5 cm; Zamawiający nie dopuszcza stosowania okleiny zewnętrznej. - posiadać wybicie trumny oraz wkłady z poduszką; - posiadać krzyż estetycznie dopasowany do rodzaju i kształtu trumny, w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonany z plastiku lub metalu; - posiadać zakrętki do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów oraz podkładki pod zakrętki, w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać uchwyty w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać dno i ścianki nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; - posiadać powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwukrotnie metodą natryskową w kolorach: naturalny dąb, jasny dąb, ciemny dąb, jasny orzech, ciemny orzech, mahoń, palisander, heban, cieniowane oraz wykończenie powłoki lakierniczej: matowe, połysk, wysoki połysk. Wyboru sposobu wykończenia oraz koloru powłoki lakierniczej dokonuje Zamawiający w trakcie składania zamówienia. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej oraz w wykończeniach tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, nie może posiadać żadnych szczelin; Trumna drewniana „tania” posiada pełne wyposażenie, wykonana jest z drewna liściastego lub sosnowego. Krzyże: - muszą być wykonane z drewna liściastego, suszonego klasy co najmniej II o gr. min. 22 mm, malowane minimum dwa razy, bez wad powłoki; - muszą posiadać elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. b) wymiary zewnętrzne oraz waga trumny: Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: - długość- 200 - 210 cm, - szerokość - 60 - 70 cm, - wysokość- 50 - 60 cm. Waga trumny dębowej dla osoby dorosłej powinna wynosić do 60 kg. Waga trumny z drewna liściastego lub sosnowego dla osoby dorosłej powinna wynosić do 45 kg. Trumna do pochowania dziecka wykonana jest z drewna dębowego o długości od 40 cm do 150 cm. Trumna do ekshumacji wykonana jest z drewna olcha lub topola, bejcowana, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, o wymiarach zewnętrznych: długość od 60 cm do 205 cm, szerokość 30 cm lub 60 cm, wysokość 30 cm. c) zamówienia niestandardowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiarach np. dłuższych, szerszych, w zależności od indywidualnych zamówień klienta. Realizacja takiego zamówienia ma być dokonana w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze Zamawiającego. Zamówienie może zostać złożone w formie telefonicznej, elektronicznej lub faksem. Minimalna wielkość dostawy trumien niestandardowych – 1 szt. d) miejsce realizacji zamówień Biuro Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 24 lub magazyn na cmentarzu komunalnym w Klikowej przy ul. Zagumnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. e) pozostałe warunki dostaw Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zamówionego towaru na czas transportu do Zamawiającego w celu ochrony przed uszkodzeniem, zabrudzeniem (np. folią). Dostawa obejmuje dostarczenie zamówionego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego łącznie z rozładowaniem do wskazanego pomieszczenia oraz usunięciem zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym złożeniu zamówienia telefonicznie, elektronicznie lub faksem w zależności od potrzeb, sukcesywnie, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie. f) gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia minimum dwunastomiesięcznej gwarancji na dostarczany towar. Bieg terminu rozpoczyna się od daty odbioru towaru. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami jakie zaistnieją w roku 2020, na które Zamawiający nie ma wpływu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w danej kategorii towarów, jak również pomiędzy poszczególnymi wzorami, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, określonego w formularzu ofertowym. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego towaru wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Powyższe założenia dotyczą I, II oraz III części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39296100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39296000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: brak
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, minimum 2 dostawy trumien, sarkofagów i krzyży o wartości brutto min. 150.000,00 zł każda – Zamawiający wymaga załączenia dowodów (poświadczeń) potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw ciągłych lub okresowych, tj. będących wciąż w realizacji na podstawie jednej umowy, zakres już wykonany do dnia składania ofert musi opiewać na kwotę min. 150.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu tj.: a) Wykaz zawierający minimum 2 dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. minimum 2 dostawy trumien, sarkofagów i krzyży, o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł (słowie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) brutto każda, wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. b) Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wymienione w wykazie dostaw były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07). 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie Wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony wraz z informacją, o której mowa w zdaniu pierwszym. 2.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa wyłącznie w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów: 3.1. musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument powinien być załączony do oferty. 3.2. na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126) na wezwanie Zamawiającego przedstawia Zamawiającemu w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia. 3.3. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.2 niniejszej sekcji: 3.3.1. lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, 3.3.2. lit. b – d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.3 ppkt. 3.3.1 ppkt. 3.3.2 lit. b niniejszej sekcji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.3 ppkt. 3.3.2 lit. a niniejszej sekcji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.3 niniejszej sekcji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 pkt. 3.4 niniejszej sekcji stosuje się odpowiednio. 3.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt. 3.2 lit a niniejszej sekcji, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.3 ppkt. 3.3.1 niniejszej sekcji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 pkt. 3.4 niniejszej sekcji zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Zamawiający określa wadium w stosunku do wartości zamówienia dla każdej części i wynosi odpowiednio: a) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości zł – 4.800,00 zł dla I części zamówienia. b) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości zł – 750,00 zł dla II części zamówienia. c) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości zł – 570,00 zł dla III części zamówienia. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość i estetyka wykonania 30,00
termin realizacji dostaw 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadkach, gdy: a) Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) Wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) np. pogoda uniemożliwiająca wykonanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a niepowstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu dostaw wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert, ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Cmentarzy, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów; - inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Cmentarzy jest Pani Bogusława Marzec, kontakt: iod@mzc.tarnow.pl; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Sukcesywna dostawa trumien, sarkofagów i krzyży w 2020 r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.); - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Trumny tradycyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien, sarkofagów i krzyży w 2020 roku, zgodnie z ich poniższymi określeniami: a) Trumna – skrzynia drewniana z pełnym wyposażeniem, tzn. wnętrzem (wieko i spód trumny) wybitym atłasem, pikowane, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami, wizerunkiem i innymi ozdobami oraz krzyżem; wieko oraz boki wykonane z drewna liściastego twardego i miękkiego lub iglastego, sezonowanego, suchego, klasy I o gr. 22 mm poddane pełnej obróbce stolarskiej, krawędzie elementów zaokrąglone; dno i poduszka z warstwą materiału chłonnego, dno i ścianki boczne nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć i szczelin; b) Krzyż – krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami, wykonany z drewna olchowego. 2.Parametry techniczne: a) Warunki dla wykonania przedmiotów dostaw: Wszystkie trumny muszą: - być wykonane z drewna litego suchego, dębowego lub innego liściastego – zgodnie ze złożonym zamówieniem, posiadać dno i boki pokryte materiałem nieprzepuszczalnym dla płynów oraz warstwę płynochłonną z materiału biodegradowalnego o grubości min. 5 cm; Zamawiający nie dopuszcza stosowania okleiny zewnętrznej. - posiadać wybicie trumny oraz wkłady z poduszką; - posiadać krzyż estetycznie dopasowany do rodzaju i kształtu trumny, w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonany z plastiku lub metalu; - posiadać zakrętki do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów oraz podkładki pod zakrętki, w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać uchwyty w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać dno i ścianki nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; - posiadać powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwukrotnie metodą natryskową w kolorach: naturalny dąb, jasny dąb, ciemny dąb, jasny orzech, ciemny orzech, mahoń, palisander, heban, cieniowane oraz wykończenie powłoki lakierniczej: matowe, połysk, wysoki połysk. Wyboru sposobu wykończenia oraz koloru powłoki lakierniczej dokonuje Zamawiający w trakcie składania zamówienia. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej oraz w wykończeniach tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, nie może posiadać żadnych szczelin; Trumna drewniana „tania” posiada pełne wyposażenie, wykonana jest z drewna liściastego lub sosnowego. Krzyże: - muszą być wykonane z drewna liściastego, suszonego klasy co najmniej II o gr. min. 22 mm, malowane minimum dwa razy, bez wad powłoki; - muszą posiadać elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. b) wymiary zewnętrzne oraz waga trumny: Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: - długość- 200 - 210 cm, - szerokość - 60 - 70 cm, - wysokość- 50 - 60 cm. Waga trumny dębowej dla osoby dorosłej powinna wynosić do 60 kg. Waga trumny z drewna liściastego lub sosnowego dla osoby dorosłej powinna wynosić do 45 kg. Trumna do pochowania dziecka wykonana jest z drewna dębowego o długości od 40 cm do 150 cm. Trumna do ekshumacji wykonana jest z drewna olcha lub topola, bejcowana, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, o wymiarach zewnętrznych: długość od 60 cm do 205 cm, szerokość 30 cm lub 60 cm, wysokość 30 cm. c) zamówienia niestandardowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiarach np. dłuższych, szerszych, w zależności od indywidualnych zamówień klienta. Realizacja takiego zamówienia ma być dokonana w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze Zamawiającego. Zamówienie może zostać złożone w formie telefonicznej, elektronicznej lub faksem. Minimalna wielkość dostawy trumien niestandardowych – 1 szt. d) miejsce realizacji zamówień Biuro Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 24 lub magazyn na cmentarzu komunalnym w Klikowej przy ul. Zagumnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. e) pozostałe warunki dostaw Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zamówionego towaru na czas transportu do Zamawiającego w celu ochrony przed uszkodzeniem, zabrudzeniem (np. folią). Dostawa obejmuje dostarczenie zamówionego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego łącznie z rozładowaniem do wskazanego pomieszczenia oraz usunięciem zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym złożeniu zamówienia telefonicznie, elektronicznie lub faksem w zależności od potrzeb, sukcesywnie, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie. f) gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia minimum dwunastomiesięcznej gwarancji na dostarczany towar. Bieg terminu rozpoczyna się od daty odbioru towaru. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami jakie zaistnieją w roku 2020, na które Zamawiający nie ma wpływu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w danej kategorii towarów, jak również pomiędzy poszczególnymi wzorami, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, określonego w formularzu ofertowym. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego towaru wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Powyższe założenia dotyczą I, II oraz III części zamówienia. 1. trumna dębowa łamana – wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny ozdobiony zagłębionym frezowaniem, z koronką wypuszczoną na zewnątrz szt. 20 2.trumna dębowa podwyższana łamana – wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki szt. 20 3. trumna dębowa ośmiokąt – wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny z ozdobnym warkoczem wokół wieka, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki szt. 20 4. trumna dębowa ośmiokąt – kopuła – wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz szt. 20 5. trumna dębowa płaska łamana – wieko trumny podwyższone profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż drewniany na całości wieka, a na nim krzyż metalizowany z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz szt. 20 6. trumna dębowa stopniowana prosta – (wieko i spód trumny są podobnej wielkości), wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki szt. 20 7. trumna dębowa płaska prosta – (prostokątna) wieko trumny podwyższone profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki szt. 20 8. trumna dębowa prosta przystosowana do wkładu metalowego – (wieko i spód trumny są podobnej wielkości), wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki szt. 4 9. trumna z drzewa sosnowego lub liściastego tradycyjna łamana – wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz szt. 10 10. trumna „tania” łamana – wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz. szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 160412,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość i estetyka wykonania 30,00
termin realizacji dostaw 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Trumny o podwyższonym standardzie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien, sarkofagów i krzyży w 2020 roku, zgodnie z ich poniższymi określeniami: a) Trumna – skrzynia drewniana z pełnym wyposażeniem, tzn. wnętrzem (wieko i spód trumny) wybitym atłasem, pikowane, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami, wizerunkiem i innymi ozdobami oraz krzyżem; wieko oraz boki wykonane z drewna liściastego twardego i miękkiego lub iglastego, sezonowanego, suchego, klasy I o gr. 22 mm poddane pełnej obróbce stolarskiej, krawędzie elementów zaokrąglone; dno i poduszka z warstwą materiału chłonnego, dno i ścianki boczne nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć i szczelin; b) Krzyż – krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami, wykonany z drewna olchowego. 2.Parametry techniczne: a) Warunki dla wykonania przedmiotów dostaw: Wszystkie trumny muszą: - być wykonane z drewna litego suchego, dębowego lub innego liściastego – zgodnie ze złożonym zamówieniem, posiadać dno i boki pokryte materiałem nieprzepuszczalnym dla płynów oraz warstwę płynochłonną z materiału biodegradowalnego o grubości min. 5 cm; Zamawiający nie dopuszcza stosowania okleiny zewnętrznej. - posiadać wybicie trumny oraz wkłady z poduszką; - posiadać krzyż estetycznie dopasowany do rodzaju i kształtu trumny, w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonany z plastiku lub metalu; - posiadać zakrętki do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów oraz podkładki pod zakrętki, w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać uchwyty w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać dno i ścianki nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; - posiadać powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwukrotnie metodą natryskową w kolorach: naturalny dąb, jasny dąb, ciemny dąb, jasny orzech, ciemny orzech, mahoń, palisander, heban, cieniowane oraz wykończenie powłoki lakierniczej: matowe, połysk, wysoki połysk. Wyboru sposobu wykończenia oraz koloru powłoki lakierniczej dokonuje Zamawiający w trakcie składania zamówienia. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej oraz w wykończeniach tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, nie może posiadać żadnych szczelin; Trumna drewniana „tania” posiada pełne wyposażenie, wykonana jest z drewna liściastego lub sosnowego. Krzyże: - muszą być wykonane z drewna liściastego, suszonego klasy co najmniej II o gr. min. 22 mm, malowane minimum dwa razy, bez wad powłoki; - muszą posiadać elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. b) wymiary zewnętrzne oraz waga trumny: Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: - długość- 200 - 210 cm, - szerokość - 60 - 70 cm, - wysokość- 50 - 60 cm. Waga trumny dębowej dla osoby dorosłej powinna wynosić do 60 kg. Waga trumny z drewna liściastego lub sosnowego dla osoby dorosłej powinna wynosić do 45 kg. Trumna do pochowania dziecka wykonana jest z drewna dębowego o długości od 40 cm do 150 cm. Trumna do ekshumacji wykonana jest z drewna olcha lub topola, bejcowana, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, o wymiarach zewnętrznych: długość od 60 cm do 205 cm, szerokość 30 cm lub 60 cm, wysokość 30 cm. c) zamówienia niestandardowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiarach np. dłuższych, szerszych, w zależności od indywidualnych zamówień klienta. Realizacja takiego zamówienia ma być dokonana w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze Zamawiającego. Zamówienie może zostać złożone w formie telefonicznej, elektronicznej lub faksem. Minimalna wielkość dostawy trumien niestandardowych – 1 szt. d) miejsce realizacji zamówień Biuro Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 24 lub magazyn na cmentarzu komunalnym w Klikowej przy ul. Zagumnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. e) pozostałe warunki dostaw Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zamówionego towaru na czas transportu do Zamawiającego w celu ochrony przed uszkodzeniem, zabrudzeniem (np. folią). Dostawa obejmuje dostarczenie zamówionego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego łącznie z rozładowaniem do wskazanego pomieszczenia oraz usunięciem zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym złożeniu zamówienia telefonicznie, elektronicznie lub faksem w zależności od potrzeb, sukcesywnie, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie. f) gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia minimum dwunastomiesięcznej gwarancji na dostarczany towar. Bieg terminu rozpoczyna się od daty odbioru towaru. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami jakie zaistnieją w roku 2020, na które Zamawiający nie ma wpływu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w danej kategorii towarów, jak również pomiędzy poszczególnymi wzorami, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, określonego w formularzu ofertowym. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego towaru wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Powyższe założenia dotyczą I, II oraz III części zamówienia. 1. sarkofag dębowy prosty – wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 szt. zakrętek metalowych, 6 szt. uchwytów metalowych mocowanych w zagłębieniach, dół trumny wykonany z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia, powłoka poliestrowa zakrywająca pory drzewa tworząca jednolitą gładką powierzchnię, bez koronki szt. 15 2. sarkofag dębowy prosty – wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalowych, dół trumny wykonany z litego drzewa, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba głowy Pana Jezusa niosącego krzyż, z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia, powłoka poliestrowa zakrywająca pory drzewa tworząca jednolitą gładką powierzchnię, bez koronki szt. 15 3. trumna dębowa podwyższana łamana – wieko profilowane schodzące się wzdłuż wieka w szpic, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalowych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz, dół trumny wykonany z litego drzewa, powłoka poliestrowa zakrywająca pory drzewa tworząca jednolitą gładką powierzchnię szt. 15 4. trumna dębowa łamana – wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalowych, dół trumny wykonany z litego drzewa, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba głowy Pana Jezusa niosącego krzyż, bez koronki, powłoka poliestrowa zakrywająca pory drzewa tworząca jednolitą gładką powierzchnię szt. 15 5. trumna dębowa łamana – wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, warkocz, 6 szt. zakrętek metalowych, 6 szt. uchwytów metalowych, dół trumny wykonany z litego drzewa, bez koronki, powłoka poliestrowa zakrywająca pory drzewa tworząca jednolitą gładką powierzchnię szt. 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25317,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość i estetyka wykonania 30,00
termin realizacji dostaw 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Trumny do pochowania dziecka, trumny ekshumacyjne, krzyże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien, sarkofagów i krzyży w 2020 roku, zgodnie z ich poniższymi określeniami: a) Trumna – skrzynia drewniana z pełnym wyposażeniem, tzn. wnętrzem (wieko i spód trumny) wybitym atłasem, pikowane, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami, wizerunkiem i innymi ozdobami oraz krzyżem; wieko oraz boki wykonane z drewna liściastego twardego i miękkiego lub iglastego, sezonowanego, suchego, klasy I o gr. 22 mm poddane pełnej obróbce stolarskiej, krawędzie elementów zaokrąglone; dno i poduszka z warstwą materiału chłonnego, dno i ścianki boczne nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć i szczelin; b) Krzyż – krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami, wykonany z drewna olchowego. 2.Parametry techniczne: a) Warunki dla wykonania przedmiotów dostaw: Wszystkie trumny muszą: - być wykonane z drewna litego suchego, dębowego lub innego liściastego – zgodnie ze złożonym zamówieniem, posiadać dno i boki pokryte materiałem nieprzepuszczalnym dla płynów oraz warstwę płynochłonną z materiału biodegradowalnego o grubości min. 5 cm; Zamawiający nie dopuszcza stosowania okleiny zewnętrznej. - posiadać wybicie trumny oraz wkłady z poduszką; - posiadać krzyż estetycznie dopasowany do rodzaju i kształtu trumny, w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonany z plastiku lub metalu; - posiadać zakrętki do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów oraz podkładki pod zakrętki, w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać uchwyty w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym, wykonane z plastiku lub metalu; - posiadać dno i ścianki nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko; - posiadać powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwukrotnie metodą natryskową w kolorach: naturalny dąb, jasny dąb, ciemny dąb, jasny orzech, ciemny orzech, mahoń, palisander, heban, cieniowane oraz wykończenie powłoki lakierniczej: matowe, połysk, wysoki połysk. Wyboru sposobu wykończenia oraz koloru powłoki lakierniczej dokonuje Zamawiający w trakcie składania zamówienia. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej oraz w wykończeniach tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, nie może posiadać żadnych szczelin; Trumna drewniana „tania” posiada pełne wyposażenie, wykonana jest z drewna liściastego lub sosnowego. Krzyże: - muszą być wykonane z drewna liściastego, suszonego klasy co najmniej II o gr. min. 22 mm, malowane minimum dwa razy, bez wad powłoki; - muszą posiadać elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. b) wymiary zewnętrzne oraz waga trumny: Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: - długość- 200 - 210 cm, - szerokość - 60 - 70 cm, - wysokość- 50 - 60 cm. Waga trumny dębowej dla osoby dorosłej powinna wynosić do 60 kg. Waga trumny z drewna liściastego lub sosnowego dla osoby dorosłej powinna wynosić do 45 kg. Trumna do pochowania dziecka wykonana jest z drewna dębowego o długości od 40 cm do 150 cm. Trumna do ekshumacji wykonana jest z drewna olcha lub topola, bejcowana, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, o wymiarach zewnętrznych: długość od 60 cm do 205 cm, szerokość 30 cm lub 60 cm, wysokość 30 cm. c) zamówienia niestandardowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiarach np. dłuższych, szerszych, w zależności od indywidualnych zamówień klienta. Realizacja takiego zamówienia ma być dokonana w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze Zamawiającego. Zamówienie może zostać złożone w formie telefonicznej, elektronicznej lub faksem. Minimalna wielkość dostawy trumien niestandardowych – 1 szt. d) miejsce realizacji zamówień Biuro Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 24 lub magazyn na cmentarzu komunalnym w Klikowej przy ul. Zagumnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. e) pozostałe warunki dostaw Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zamówionego towaru na czas transportu do Zamawiającego w celu ochrony przed uszkodzeniem, zabrudzeniem (np. folią). Dostawa obejmuje dostarczenie zamówionego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego łącznie z rozładowaniem do wskazanego pomieszczenia oraz usunięciem zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym złożeniu zamówienia telefonicznie, elektronicznie lub faksem w zależności od potrzeb, sukcesywnie, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie. f) gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia minimum dwunastomiesięcznej gwarancji na dostarczany towar. Bieg terminu rozpoczyna się od daty odbioru towaru. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami jakie zaistnieją w roku 2020, na które Zamawiający nie ma wpływu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w danej kategorii towarów, jak również pomiędzy poszczególnymi wzorami, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, określonego w formularzu ofertowym. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego towaru wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Powyższe założenia dotyczą I, II oraz III części zamówienia. 1. trumna do pochowania dziecka – dł. 40 cm - 60 cm, dębowa, łamana, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz – Zamawiający określi rodzaj przy składaniu zamówienia szt. 5 2. trumna do pochowania dziecka – dł. 80 cm, dębowa, łamana, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz szt. 1 3. trumna do pochowania dziecka – dł. 120 cm, dębowa, łamana, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz szt. 1 4. trumna do pochowania dziecka – dł. 150 cm, dębowa, łamana, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, z koronką wypuszczoną na zewnątrz szt. 1 5. krzyż z drewna olchowego – z wizerunkiem Pana Jezusa wykonanym z plastiku, w kolorze białym, o wymiarach: wysokość 150 cm, szerokość 50 cm, grubość 5 cm lub pal z drewna olchowego w kolorze białym, o wymiarach: wysokość 150 cm, grubość 5 cm – Zamawiający określi rodzaj przy składaniu zamówienia szt. 10 6. trumna ekshumacyjna – wymiary: dł. 60 cm, szer. 30 cm wysokość 30 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych szt. 5 7. trumna ekshumacyjna – wymiary: dł. 80 cm, szer. 30 cm, wysokość 30 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych szt.6 8. trumna ekshumacyjna - wymiary: dł. 100 cm, szer. 30 cm wysokość 30 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych szt. 6 9. trumna ekshumacyjna – wymiary: dł. 120 cm, szer. 30 cm, wysokość 30 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych szt. 6 10. trumna ekshumacyjna – wymiary: dł. 150 cm, szer. 30 cm, wysokość 30 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 4 szt. zakrętek plastikowych szt. 6 11. trumna ekshumacyjna – wymiary: dł. 180 cm, szer. 30 cm, wysokość 30 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych szt. 8 12. trumna ekshumacyjna – wymiary: dł. 205 cm, szer. 60 cm, wysokość 30 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych szt. 8 13. krzyż z drewna olchowego – z wizerunkiem Pana Jezusa wykonanym z plastiku, o wymiarach: wysokość 200 cm, szerokość 60 cm, grubość 5 cm w kolorze jasny lub ciemny orzech lub pal z drewna olchowego o wymiarach 200 cm i grubość 5 cm w kolorze jasny lub ciemny orzech – Zamawiający określi rodzaj przy składaniu zamówienia szt. 89
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4, 39296000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19085,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość i estetyka wykonania 30,00
termin realizacji dostaw 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie balustrady - Łęg Tarnowski
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania26-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie balustrady 10 metrów, drewno plus stal nierdzewna lub drewno plus szkło. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI