Promocja i informacja o projekcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Promocja i informacja o projekcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 66”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-09-15
 • ZamawiającyGmina Miasta Gdańska
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00336609
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Promocja i informacja o projekcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 66”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja i informacja o projekcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 66”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-600b4e9d-2e6d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033560/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Działania informacyjno-promocyjne dot. budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal: „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się wewnętrznym numerem postępowania (BZP.271.46.2022).
5. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w ust. 1 pkt. 1.3. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny dotyczący RODO w dokumentach zamówienia. Klauzula informacyjna zawarta jest w Rozdziale 16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.46.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja i informacja o projekcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 66”.
2. Na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu składać się będą następujące elementy:
2.1. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla gdańszczan dot. Projektu oraz odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym także zapobiegania ich powstawaniu
2.1.1. Kampania w prasie drukowanej
2.1.2. Kampania radiowa
2.1.3. Kampania outdoorowa
2.1.4. Facebook Ads oraz komunikacja w mediach społecznościowych
2.1.5. Konferencja merytoryczna dot. projektu
2.1.6. Konkurs dla szkół podstawowych pn. Moja EKO-szkoła
2.1.7. Spoty promocyjne
2.2. Wyprodukowanie i opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów kreatywnych i merytorycznych
2.3. Raport końcowy kampanii.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. dla kryterium „Cena” (PK1)
PK1 = [CN / CR x 60%] x 100
PK1 - ilość punktów badanej oferty dla kryterium cena
CN - najniższa oferowana cena,
CR - cena oferty rozpatrywanej

2. dla kryterium „Doświadczenie osoby zarządzającej projektem / lidera zespołu” (PK2) przyjmuje się następujący mechanizm punktowy:

Ilość kampanii medialnych i/lub promocyjnych ilość punktów
koordynowanych przez kierownika zespołu*
1-2 kampanie 0 pkt
3-5 kampanii 20 pkt
6-7 kampanii 30 pkt
8 i więcej kampanii 40 pkt

*dotyczy kampanii medialnych i/lub promocyjnych, o których mowa w Rozdz. 3, ust. 1, pkt 1.4, ppkt 1.4.2 SWZ (tj. kampanii o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa składania ofert).

Podstawą do przyznania punktów, jakie otrzyma oferta Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie osoby zarządzającej projektem / lidera zespołu”, będzie Wykaz osób, o których mowa w Rozdz. 3, ust. 1, pkt 1.4.2 SWZ (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ).

UWAGA:
• W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Wykazu osób, o których mowa w Rozdz. 3, ust. 1, pkt 1.4.2 SWZ Zamawiający uzna, że doświadczenie osoby zarządzającej projektem to minimalne wymagane 2 kampanie medialne i/lub promocyjne i przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach tego kryterium. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia Wykazu osób w celu przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
• W przypadku, gdy Wykonawca w Wykazie osób złożonym wraz z ofertą wskaże doświadczenie osoby zarządzającej projektem mniejsze niż minimalne wymagane 2 kampanie medialne i/lub promocyjne, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.

PK2 = [DR / DN x 40%] x 100
PK2 - ilość punktów badanej oferty dla kryterium doświadczenie kierownika zespołu
DN - najwyższa liczba punktów za doświadczenie kierownika zespołu spośród badanych ofert,
DR - punkty za doświadczenie kierownika zespołu oferty rozpatrywanej

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = PK1 + PK2 .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby zarządzającej projektem / lidera zespołu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie kampanie medialne i/lub promocyjne o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, który zrealizuje usługę, do której realizacji te zdolności są wymagane.
1.4.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum 1 osobą zarządzającą projektem, która będzie koordynować realizację zamówienia i która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zarządzała minimum dwoma projektami o charakterze medialnym i/lub promocyjnym (kampania medialna i/lub promocyjna) o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każdy.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy- wg załączonego wzoru- załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 3, ust. 1, pkt 1.4, ppkt 1.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca złożył wykaz osób wraz z ofertą w celu przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert i potwierdza on spełnianie warunków udziału w postępowaniu, to nie jest zobowiązany do składania go ponownie, w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. W celu przyznania punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby zarządzającej projektem / lidera zespołu” Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Wykaz osób, o których mowa w Rozdz. 3, ust. 1, pkt 1.4.2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Wykazu osób, o których mowa w Rozdz. 3, ust. 1, pkt 1.4.2 SWZ Zamawiający uzna, że doświadczenie osoby zarządzającej projektem to minimalne wymagane 2 kampanie medialne i/lub promocyjne i przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach tego kryterium.
Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia Wykazu osób w celu przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zgodnie z zapisami ust. 5 poniżej, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w tym wykazu osób, o których mowa w Rozdz. 3, ust. 1, pkt 1.4.2 SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca w Wykazie osób złożonym wraz z ofertą wskaże doświadczenie osoby zarządzającej projektem mniejsze niż minimalne wymagane 2 kampanie medialne i/lub promocyjne, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej może zostać spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.2. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.1 powyżej musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje usługę, do której realizacji te zdolności są wymagane.
4.3. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 powyżej może zostać spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.4. brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdz. 4 SWZ musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- wg załączonego wzoru- załącznik nr 1B do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, wynikających z następujących okoliczności:
1) siła wyższa
2) zmiany przepisów obowiązującego prawa
3) zmiany sposobu finansowania Umowy, w tym z uwagi na wymagania prawne odnoszące się do źródła finansowania kosztów realizacji Umowy przez Zamawiającego
4) zmiana zasad realizacji działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2012-2020
5) zmiana terminu oddania do użytkowania PSZOK-u i/lub terminu realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym
2. W każdym z przypadków wskazanych w ust.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy dotyczących:
1) terminu realizacji umowy, i/ lub
2) sposobu wykonywania umowy, i/ lub
3) warunków płatności, i/lub
4) wysokości wynagrodzenia,
o ile przyczyna zmiany ma wpływ na zmieniane postanowienie Umowy
3. Zmiana umowy następują w formie aneksu na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany, jej zakresu i warunków obowiązywania. Zmiana będzie obowiązywała w terminie uzgodnionym przez Strony stosownie do charakteru i przyczyn zmiany.
4. Niezależnie od możliwości odstąpienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 456 PZP Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy na piśmie. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/ )

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Harmonogram realizacji zadań w ramach Umowy:
1.1. Przygotowanie koncepcji merytorycznej i kreatywnej kampanii - do 7 dni od dnia zawarcia umowy
1.2. Przygotowanie harmonogramu wdrażania działań kampanii (w tym emisji reklam) - do 10 dni od dnia zawarcia umowy
1.3. Przygotowanie key visuala kampanii - do 14 dni od dnia zawarcia umowy
1.4. Przygotowanie i ogłoszenie konkursu dla szkół – do 14 dni od dnia zawarcia umowy
1.5. Rozpoczęcie kampanii - do 21 dni od dnia zawarcia umowy (uwaga! nie wszystkie działania muszą toczyć się równolegle i dokładnie w tym samym czasie, zależne to jest od czynników zewnętrznych, np. dostępności nośników outdoor; dlatego szczegółowy plan wdrażania kampanii zostanie ustalony w toku współpracy - patrz: punkt 2)
1.6. Zakończenie kampanii i działań przewidzianych umową (z wyjątkiem raportu końcowego) - do 8 listopada 2022 r.
1.7. Przedłożenie raportu końcowego do weryfikacji - do 9 listopada 2022 r. (Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) zgłosi uwagi do raportu lub go zaakceptuje, co będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru całości prac).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roboty wod-kan oraz sanitarne - Nowy Targ, Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania25-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam firm wykonujących roboty instalacyjne sieci wodociągowe i sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Praca od zaraz na terenie Gdańska, Nowego Targu. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI