Dostawa specjalistycznej zabudowy meblowej do Zakładu Patologii Szpitala Klinicznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa specjalistycznej zabudowy meblowej do Zakładu Patologii Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z W-MCO w Olsztynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2023-10-24
 • ZamawiającySzpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-14
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00444529
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa specjalistycznej zabudowy meblowej do Zakładu Patologii Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z W-MCO w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510022366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-228

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: KDP@poliklinika.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Doradztwo-Przetargi sp. z o.o

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 521916709

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Wały Piastowskie 1/ 1508

1.11.4.) Miejscowość: Gdańsk

1.11.5.) Kod pocztowy: 80-855

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: KDP@poliklinika.net

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://doradztwo-przetargi.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa specjalistycznej zabudowy meblowej do Zakładu Patologii Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z W-MCO w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-654fd956-6a7a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444529

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099956/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Wyposażenie Zakładu Patologii w specjalistyczne zabudowy meblowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zakupowej
4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w rozdz. XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Szpitalu Klinicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z W-MCO w Olsztynie, kontakt: Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, adres e-mail, iod@poliklinika.net;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPZ-61/09/23 pn.: „Dostawa specjalistycznej zabudowy meblowej do Zakładu Patologii Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z W-MCO w Olsztynie”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, który udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm), dalej „Ustawa Pzp” oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, adres e-mail iod@opennexus.com, jako administrator platformy zakupowej, na której Szpital prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn ;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPZ-61/09/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż specjalistycznych mebli na potrzeby Zakładu Patologii Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z W-MCO w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część 1 obejmuje dostawę specjalistycznej zabudowy meblowej szczegółowo opisanej w formularzu asortymentowo-cenowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż specjalistycznych mebli na potrzeby Zakładu Patologii Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z W-MCO w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część 2 obejmuje dostawę mebli biurowych szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty charakterystyki, foldery lub katalogi potwierdzające spełnianie przez oferowane meble wymagań Zamawiającego opisanych w załączniku nr 2 – formularzu asortymentowo – cenowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiotowe środki dowodowe muszą zawierać zdjęcia (lub wizualizacje) oraz rysunki techniczne wraz z wymiarami oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi parametry oferowanych mebli.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. karty charakterystyki, foldery lub katalogi potwierdzające spełnianie przez oferowane meble wymagań Zamawiającego opisanych w załączniku nr 2 – formularzu asortymentowo – cenowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.
2. zdjęcia (lub wizualizacje) oraz rysunki techniczne wraz z wymiarami oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi parametry oferowanych mebli.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu zawartego przez Strony.
2. Możliwość zmian Umowy, bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania, istnieje w razie:
1) zaistnienia siły wyższej,
2) wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności
3) wystąpienia omyłek pisarskich lub rachunkowych;
3. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku
z terminem wykonania umowy.
4. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu, zaistnienie określonej okoliczności, nie należy interpretować jako udzielenie zgody na roszczenie o zmianę Umowy, a jedynie możliwość jej dokonania.
5. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.
6. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności:
1) niezawinione przez żadną ze Stron i na które Strony nie mają wpływu,
2) przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
3) których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć.
7. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
8. Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia obowiązkom umownym, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
9. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później
niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia, powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie,
w jakim będzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej.
10. Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-22

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pracowników lub brygady do prac murarskich - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Firma poszukuje pracowników lub brygady do prac murarskich. Szczegóły do ustalenia po kontakcie tel. Realizacja: na terenie Olsztyna, Budynki wielorodzinne. Rozpoczęcie prac możliwe od zaraz. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI