Dostawa mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJanowiec Kościelny
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-18
 • ZamawiającyGMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-07
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00538998
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 62

1.5.2.) Miejscowość: Janowiec Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-111

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896262061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janowiec.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: janowiec.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d69eef36-9501-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032364/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna „Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie” Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny
oraz poczty elektronicznej: gmina@janowiec.com.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu platformy zakupowej zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale XVIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny 62, nr tel. 89 626 202 02, adres e-mail: gmina@janowiec.com.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – pana Michała Cupiała, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania danych na adres e-mail: iod@janowiec.com.pl lub na adres Administratora (z dopiskiem IOD).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: GT.271.19.2023, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli do punktu przedszkolnego
w Janowcu Kościelnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”, jak również podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora, takie jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia dostarczenia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, dostawcy systemów informatycznych wyłącznie w celu zapewnienia zgodnego
z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przysługujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może on zwrócić się o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W celu realizacji wykonania praw wskazanych w pkt. a-c należy kontaktować się z Administratorem na podane wyżej dane teleadresowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GT.271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym”, w asortymencie i ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ. Adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 61.
2. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nie mogą posiadać defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych, ani innych wynikających
z zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
3. Oferowane meble przeznaczone do użytku przez dzieci muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1604 ze zm.) w zakresie posiadania odpowiednich atestów i certyfikatów.
4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble na zasadach opisanych w SWZ oraz w ogólnych warunkach gwarancji, które stanowią załącznik Nr 4 do projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia, w tym m.in. określenie minimalnych wymagań dot. mebli zostały przedstawione w załączniku Nr 4 do SWZ, a także w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ.
6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie: SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami prawa.
7. Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna „Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie” Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23.
8. Jest to zamówienie na dostawę o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV:
9. 39161000-8 - Meble przedszkolne
39112000-0 – Krzesła
39111100-4 - Siedziska obrotowe
39121000-6 – Biurka i stoły
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do jednej lokalizacji tj. do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym. Zakupione meble będą stanowić wyposażenie sal przedszkolnych w ww. obiekcie. Całość zamówienia nie powinna być zrealizowana
w częściach, gdyż taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału na części nie wpływa na krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i nie stanowi bariery do ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Na rynku znajduje się wiele podmiotów, których głównym spektrum działalności jest dostawa kompleksowego wyposażenia meblowego dla przedszkoli i szkół. Ponadto niniejsze zamówienie jest częścią głównego zamówienia polegającego na dostawie różnego rodzaju wyposażenia do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna „Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie” Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23, które udzielane jest w częściach w odrębnych postępowaniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39121000-6 - Biurka i stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania (określone w załączniku Nr 4 do SWZ tj. opisu przedmiotu zamówienia), zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego tj. kart katalogowych produktów, zawierających informacje wskazane
w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w załączniku Nr 4 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe produktów, zawierające informacje wskazane
w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w załączniku Nr 4 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim wypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 11 PPU, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie (wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik Nr 2 do
SWZ, 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale V ust. 11 SWZ.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2023 poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pracowników lub brygady do prac murarskich - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Firma poszukuje pracowników lub brygady do prac murarskich. Szczegóły do ustalenia po kontakcie tel. Realizacja: na terenie Olsztyna, Budynki wielorodzinne. Rozpoczęcie prac możliwe od zaraz. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Janowiec Kościelny: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Janowiec Kościelny: Dostawa sprzętu multimedialnego i biurowego do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Dostawa środków czystości dla potrzeb przejść granicznych w województwie lubelskim
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI