Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie w podziale na części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2022-10-05
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00366225
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Daszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-064

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opole.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sądownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfdae1b4-3e4d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077857/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa mebli na sale rozpraw dla Sądu Okręgowego w Opolu

1.2.6 Dostawa mebli do sekretariatów i gabinetów dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie

1.2.7 Dostawa szaf metalowych dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfdae1b4-3e4d-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się
przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem https//:ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy.
2. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Platformy uniemożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym poprzez
Platformę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@opole.so.gov.pl , pod rygorem utraty prawa powoływania się na konsekwencje awarii lub błędów lub niedostępności
Platformy w toku niniejszego postępowania.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2502-8/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładowanie, wniesienie, zmontowanie oraz ustawienie mebli na salach rozpraw znajdujących się w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1a do SWZ.
3.3. Wykaz mebli na sale rozpraw stanowi Załącznik Nr 1b do SWZ.
3.4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy – Część Nr 1 wraz z jej załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładowanie, wniesienie, zmontowanie oraz ustawienie mebli do sekretariatów i gabinetów znajdujących się w: budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy: pl. Daszyńskiego 1, pl. Daszyńskiego 3 oraz ul. Plebiscytowej 3a; budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 oraz budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie przy ul. Sądowej 3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2a do SWZ.
3. Wykaz mebli do sekretariatów i gabinetów stanowi Załącznik Nr 2b do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy – Część Nr 2 wraz z jej załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39131000-9 - Regały biurowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładowanie, wniesienie, zmontowanie oraz ustawienie szaf metalowych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a, budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 oraz budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie przy ul. Sądowej 3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 3a do SWZ.
3. Wykaz szaf metalowych stanowi Załącznik Nr 3b do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy – Część Nr 3 wraz z jej załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga wpisu do rejestrów zawodowych lub handlowych. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
2. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
dla Części Nr 1 – za odpowiadającą rodzajem i wartością Zamawiający uzna minimum 2 dostawy, zrealizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje dostawę mebli biurowych i/lub mebli gabinetowych i/lub mebli sądowych przy czym wartość każdej z takich dostaw nie jest mniejsza niż 100 000,00 złotych brutto;
dla Części Nr 2 – za odpowiadającą rodzajem i wartością Zamawiający uzna minimum 2 dostawy, zrealizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje dostawę mebli biurowych i/lub mebli gabinetowych i/lub mebli sądowych, przy czym wartość każdej z takich dostaw nie jest mniejsza niż 200 000,00 złotych brutto.
dla Części Nr 3 – za odpowiadającą rodzajem i wartością Zamawiający uzna minimum 2 dostawy, zrealizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje dostawę szaf metalowych, przy czym wartość każdej z takich dostaw nie jest mniejsza niż 10 000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy – Grupa kapitałowa, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie Wykonawcy–Grupa kapitałowa, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw, wykonanych należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie Wykazu dostaw zawierającego wykonanie dostaw mebli spełniających warunki określone przez Zamawiającego, dla każdej z części osobno tj.:
dla Części Nr 1 – za odpowiadającą rodzajem i wartością Zamawiający uzna minimum 2 dostawy, zrealizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje dostawę mebli biurowych i/lub mebli gabinetowych i/lub mebli sądowych przy czym wartość każdej z takich dostaw nie jest mniejsza niż 100 000,00 złotych brutto;
dla Części Nr 2 – za odpowiadającą rodzajem i wartością Zamawiający uzna minimum 2 dostawy, zrealizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje dostawę mebli biurowych i/lub mebli gabinetowych i/lub mebli sądowych, przy czym wartość każdej z takich dostaw nie jest mniejsza niż 200 000,00 złotych brutto.
dla Części Nr 3 – za odpowiadającą rodzajem i wartością Zamawiający uzna minimum 2 dostawy, zrealizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje dostawę szaf metalowych, przy czym wartość każdej z takich dostaw nie jest mniejsza niż 10 000,00 złotych brutto.
Dowodami są:
- referencje;
- inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego były one wykonane lub są wykonywane;
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać wyżej wskazanych dokumentów.
W razie konieczności, szczególnie gdy Wykaz dostaw lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
W przypadku, gdy wartości podawane w dowodach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu będą wyrażone w innych walutach niż złoty, muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych NBP, aktualnej na dzień wystawienia dowodu i wpisane na tym samym dowodzie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe – Część Nr 1:
a) dla biurek (stołów):
- PN–EN 527–2:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 527–2:2017-02 Meble biurowe - Stoły robocze : Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości;
- PN–EN 527–1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka: Wymiary;
- PN–EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań.
b) dla krzeseł:
- PN–EN 1335–1:2020-09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy: Wymiary - Oznaczanie wymiarów;
- PN–EN 1335–2:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy: Wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 1023–2:2002 Meble biurowe: Przegrody - Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- Fotele powinny posiadać atest z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii. Wg: PN–EN 1335-1:2004;
- Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN–EN 161399:2013, PN–EN 1728:2012, PN–EN 1022:2007.
2. Przedmiotowe środki dowodowe – Część Nr 2:
a) dla biurek (stołów), szaf biurowych:
- PN–EN 14073–2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 14073–3:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania – Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;
- PN–EN 527–2:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 527–1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiar;
- PN–EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań;
- PN–EN 527-3:204 Meble biurowe – Stoły, biurka – Wytrzymałość konstrukcji.
b) dla krzeseł:
- PN–EN 1335-1:2020–09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy: Wymiary - Oznaczanie wymiarów;
- PN–EN 1023–1:2001 Meble biurowe: Przegrody – Wymiary;
- PN–EN 1023–2:2002 Meble biurowe: Przegrody – Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- Fotele powinny posiadać atest z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii. Wg: PN–EN 1335–1:2004;
- Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN–EN 161399:2013, PN–EN 1728:2012, PN–EN 1022:2007.
3. Przedmiotowe środki dowodowe – Część Nr 3:
a) PN–EN 14073–2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;
b) PN–EN 14073–3:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Przedmiotowe środki dowodowe – Część Nr 1:
a) dla biurek (stołów):
- PN–EN 527–2:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 527–2:2017-02 Meble biurowe - Stoły robocze : Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości;
- PN–EN 527–1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka: Wymiary;
- PN–EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań.
b) dla krzeseł:
- PN–EN 1335–1:2020-09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy: Wymiary - Oznaczanie wymiarów;
- PN–EN 1335–2:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy: Wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 1023–2:2002 Meble biurowe: Przegrody - Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- Fotele powinny posiadać atest z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii. Wg: PN–EN 1335-1:2004;
- Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN–EN 161399:2013, PN–EN 1728:2012, PN–EN 1022:2007.
2. Przedmiotowe środki dowodowe – Część Nr 2:
a) dla biurek (stołów), szaf biurowych:
- PN–EN 14073–2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 14073–3:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania – Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;
- PN–EN 527–2:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- PN–EN 527–1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiar;
- PN–EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań;
- PN–EN 527-3:204 Meble biurowe – Stoły, biurka – Wytrzymałość konstrukcji.
b) dla krzeseł:
- PN–EN 1335-1:2020–09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy: Wymiary - Oznaczanie wymiarów;
- PN–EN 1023–1:2001 Meble biurowe: Przegrody – Wymiary;
- PN–EN 1023–2:2002 Meble biurowe: Przegrody – Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
- Fotele powinny posiadać atest z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii. Wg: PN–EN 1335–1:2004;
- Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN–EN 161399:2013, PN–EN 1728:2012, PN–EN 1022:2007.
3. Przedmiotowe środki dowodowe – Część Nr 3:
a) PN–EN 14073–2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;
b) PN–EN 14073–3:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na wzorze Formularza oferty – Część Nr 1.
a) do oferty należy dołączyć:
- jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (ofertę składa pełnomocnik) – pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
- Formularz cenowy oferty – Część Nr 1;
- Oświadczenie, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
- Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz Oświadczenie -podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy.
- Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 3.1. SWZ.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę na wzorze Formularza oferty – Część Nr 2.
a) do oferty należy dołączyć:
- jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (ofertę składa pełnomocnik) – pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
- Formularz cenowy oferty – Część Nr 2;
- Oświadczenie, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
- Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz Oświadczenie -podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy.
- Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 3.2. SWZ.
3. Wykonawca przygotowuje ofertę na wzorze Formularza oferty – Część Nr 3.
a) do oferty należy dołączyć:
- jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (ofertę składa pełnomocnik) – pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
- Formularz cenowy oferty – Część Nr 3;
- Oświadczenie, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
- Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz Oświadczenie -podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy.
- Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 3.3. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej (opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (np. skanu) sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
3. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez tych wykonawców.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia.
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy dla każdej Części:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Umowy.
4. Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Wykonawca wprowadzi nową stawkę z dniem jej wejścia w życie, pod warunkiem iż zmiana stawki nastąpiła przed datą wystawienia dokumentu księgowego;
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
c) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu lub wykładni zapisów albo pojęć użytych w umowie lub w dokumentach zamówienia, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
d) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;
e) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie opróżnienie szamba - Hajduki Nyskie
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie opróżnienie szamba. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI