Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-10-14
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00379250
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 24,26

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-333

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 365 24 03

1.5.8.) Numer faksu: 71 365 27 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.wroclaw@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

finanse publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baf9712f-431f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086201/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj. 0201 ILZ.260.31.2022, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace. marketplanet.pl.
3. Ofertę, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ składa się, pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dopuszczalnym formatem, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES,
lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
- kwalifikowany podpis elektroniczny - https://www.nccert.pl/,
- podpis zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany,
- podpis osobisty - https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
4. Ofertę, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji, w szczególności, w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 6.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w ogólnie dostępnych formatach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż preferowanym formatem jest .pdf.
3) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest
w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – „zegarem Głównego Urzędu Miar”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26,
53-333 Wrocław
tel. 71 36 52 403; fax 71 36 52 782
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu pod adresem e-mail: iod.wroclaw@mf.gov.pl.
3) Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na IAS we Wrocławiu jako jednostce sektora finansów publicznych.
4) Informacje o odbiorcach danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5) Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach art. 18 i art. 19 ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Inne informacje
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.
Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0201-ILZ.260.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 243180,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - Dostawa mebli biurowych do obiektów Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu zlokalizowanych na terenie Wrocławia

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli biurowych wskazanych w załączniku nr 2.1. – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia.
b) Miejsca dostawy przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.1. – Zestawienie miejsc dostawy dla części 1 zamówienia.
c) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w danym rodzaju był jednorodny pod względem parametrów technicznych oraz kolorystyki wymaganych przez Zamawiającego.
d) Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, kompletne, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta wyposażenia, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

4.2.5.) Wartość części: 40741,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 60%,
2) okres gwarancji - 40%.
3. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia - Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego w Oławie, Urzędu Skarbowego w Miliczu i Urzędu Skarbowego w Oleśnicy

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli biurowych wskazanych w załączniku nr 2.2. – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia.
b) Miejsca dostawy przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.2. – Zestawienie miejsc dostawy dla części 2 zamówienia.
c) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w danym rodzaju był jednorodny pod względem parametrów technicznych oraz kolorystyki wymaganych przez Zamawiającego.
d) Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, kompletne, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta wyposażenia, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

4.2.5.) Wartość części: 45325,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39113100-8 - Fotele

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 60%,
2) okres gwarancji - 40%.
3. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia - Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego
w Jaworze, Urzędu Skarbowego w Świdnicy i Oddziału Celnego w Wałbrzychu

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli biurowych wskazanych w załączniku nr 2.3. – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia.
b) Miejsca dostawy przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.3. – Zestawienie miejsc dostawy dla części 3 zamówienia.
c) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w danym rodzaju był jednorodny pod względem parametrów technicznych oraz kolorystyki wymaganych przez Zamawiającego.
d) Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, kompletne, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta wyposażenia, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

4.2.5.) Wartość części: 82154,47 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 60%,
2) okres gwarancji - 40%.
3. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 zamówienia - Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego
w Kłodzku i Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli biurowych wskazanych w załączniku nr 2.4. – Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia.
b) Miejsca dostawy przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.4. – Zestawienie miejsc dostawy dla części 4 zamówienia.
c) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w danym rodzaju był jednorodny pod względem parametrów technicznych oraz kolorystyki wymaganych przez Zamawiającego.
d) Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, kompletne, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta wyposażenia, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

4.2.5.) Wartość części: 18292,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39113100-8 - Fotele

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 60%,
2) okres gwarancji - 40%.
3. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 zamówienia - Dostawa szaf aktowych metalowych

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli biurowych wskazanych w załączniku nr 2.5. – Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia.
b) Miejsca dostawy przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.5. – Zestawienie miejsc dostawy dla części 5 zamówienia.
c) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w danym rodzaju był jednorodny pod względem parametrów technicznych oraz kolorystyki wymaganych przez Zamawiającego.
d) Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, kompletne, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta wyposażenia, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

4.2.5.) Wartość części: 56666,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 60%,
2) okres gwarancji - 40%.
3. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ,
2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 8)-10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835): oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w oświadczeniu dotyczącym braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6
do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
1) dla części 1 zamówienia – 611,00 zł brutto (słownie: sześćset jedenaście złotych 00/100),
2) dla części 2 zamówienia – 604,00 zł brutto (słownie: sześćset cztery złote 00/100),
3) dla części 3 zamówienia – 1 232,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dwa złote 00/100),
4) dla części 4 zamówienia - 274,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100),
5) dla części 5 zamówienia - 850,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - na konto bankowe Zamawiającego wskazane w ust. 3,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu:
NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Nr 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000
Informacja dla Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
• Nazwa Banku Zamawiającego: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
• Kod BIC: NBPLPLPW
• Numer rachunku w standardzie IBAN: PL 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000
Uwaga! W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca musi wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, opisując: „Wadium – postępowanie nr 0201-ILZ.260.31.2022, „Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, część ….. zamówienia”, bądź w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego wadium dotyczy.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale VIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono dotyczy.
Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej, będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie przewidzianym w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę elewacji metodą lekko-mokrą na styropianie - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę elewacji metodą lekko-mokrą na styropianie, ilość ok. 1000 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI