Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZblewo
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-09-02
 • ZamawiającyGMINA ZBLEWO
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00317580
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.5.2.) Miejscowość: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-991085b1-2386-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00317580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040253/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania
zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wyłącznie w sytuacjach
awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez
email:zamowieniapubliczne@zblewo.pl lub gmina@zblewo.pl. Adres strony internetowej do
komunikacji to:https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf 3. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerzeń:3.1. .zip 3.2. .7Z 4. Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
maksymalnie10MB,orazna ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej
do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez
wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwościprzekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich
podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.6.2. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem
w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania
pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8.Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9. Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.10. Ofertę należy przygotować z należytą
starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert.11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o
rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzuceniaoferty.13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznego:13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go zawiążący,13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
podlinkiem:https://drive.google.eom/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76IZVKPbkyD/view
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania zplatformazakupowa.pl. 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie , w pkt. 7.9 SWZ określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zblewo reprezentowana przez Wójta
Gminy (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z Administratorem
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 8) Administrator Danych wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
- drogą elektroniczną: iod@zblewo.pl
- telefonicznie: +48 58 588 43 81 w.38
- osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy w Zblewie przy ul. Głównej 40, 83-210 Zblewo.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, (dostępu do danych osobowych) zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
Korzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Publicznego Przedszkola w
Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą
towarzyszącą", tj. w zakresie dostawy i montażu mebli zabudowy oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w
Zblewie;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich części zawiera załącznik nr 5 do SWZ wraz z załącznikami
rysunkowymi do SWZ.
Określone w załączniku nr 5 do SIWZ parametry techniczne i funkcjonalności stanowią minimalne wymagania
Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. Wykonawca może zaoferować
przedmiot zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach wyższych.
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy własne, znaki towarowe, określenia
charakteryzujące konkretny produkt, to podano je jedynie przykładowo, dla wyznaczenia wymaganych funkcjonalności i
przeznaczenia przedmiotu dostawy. Wykonawcy przysługuje prawo zaoferowania produktów równoważnych, tzn. o
przeznaczeniu i funkcjonalności takiej jak opisany produkt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu – wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
minimum jedno
zamówienie, na dostawę mebli, o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł brutto każde.
10.2. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 108 ust. 1 i 2 u.p.z.p. oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 u.p.z.p oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia
2022 r. poz. 835), Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p zamawiający żąda odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12.3. Ofertę wraz z formularzem składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz 1a do SWZ. Wraz z
ofertą i formularzem cenowym wykonawca jest zobowiązany złożyć:
12.3.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ,
12.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
12.3.3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.2 SWZ (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie),
12.3.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.3 SWZ (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby),
12.3.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
12.3.5.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w
formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17. Wymagania dotyczące wadium.
17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
– 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100).
17.2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7
ustawy Pzp:
17.2.1. pieniądzu,
17.2.2. gwarancjach bankowych,
17.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. -Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
17.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
17.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 17.1 SWZ należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 28 8342 0009 4000 0101 2000 0003 z dopiskiem: „wadium - nr
postępowania RO.271.31.2022.”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 17.2.2 - 17.2.4 SWZ,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
17.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
17.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 10 do
SWZ.
20.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

24.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli w umowie nie
przewidziano inaczej.
24.2. Istotne zmiany umowy, mogą dotyczyć:
1) warunków płatności,
2) poszczególnych elementów dostawy
3) sposobu dostawy,
4) terminu dostawy.
24.3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w przypadku:
1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ lub ofercie rozwiązań, w szczególności:
wycofania danego produktu z produkcji i zastąpienia go modelem nowszym, lub braku produktu na rynku i zastąpienia go
produktem równoważnym; w przypadku wystąpienia konieczności takiej zmiany, do zachowania formy pisemnej
wystarczający jest pisemny wniosek do Zamawiającego z opisem proponowanego produktu i uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiającego na zmianę, z zachowaniem postanowień ust. 4.
2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, przez
co rozumie się: epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie,
osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, katastrofy budowlane i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia
poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec,
3) zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych,
4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
24.4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia
zmian do umowy.
24.5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych
zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wywóz gruzu - Bojano
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wywóz gruzu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI