Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Obsługi Cudzoziemców w budynku Opolskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Obsługi Cudzoziemców w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-09-30
 • ZamawiającyOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-21
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00358354
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Obsługi Cudzoziemców w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514325

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opole.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Obsługi Cudzoziemców w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ed1aad7-3975-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062163/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mebli biurowych na potrzeby Centrum Obsługi Cudzoziemca (zadanie realizowane w ramach FAMI 10)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 12/10-2019/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji – etap II”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opole-uw.logintrade.net/zapytania_email,93909,4cfd158c4a8894b07b5dd245343609e0.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://opole-uw.logintrade.net/zapytania_email,93909,4cfd158c4a8894b07b5dd245343609e0.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz.2452).
2.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie
dostępnej pod adresem https://opole-uw.logintrade.net/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym
postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej: a) rekomendowane przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26,Opera 18, b) pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, zainstalowana wtyczka flash -flash player - dotyczy kupca, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany AcrobatReader,
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
4. Rekomendowane formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp,application/msword, application/drafting,
image/gif, application/xcompressed, application/xgzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf,
image/pict, image/png,application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel,application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel,
text/xml, application/x-zip-compressed,
pplication/zip,application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/xmsvideo, audio/x-mswma,
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad,application/xacad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad,image/vnd.dwg, drawing/dwg
5.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@opole.uw.gov.pl
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz.2415).
7.Pozostałe wymagania zostały opisane w Regulaminie portalu PZP24 (Logintrade)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w zakresie RODO Zamawiający realizuje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOU.V.272.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem mebli biurowych, gabinetowych, konferencyjnych, kuchennych oraz sprzętu AGD

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39153000-9 - Meble konferencyjne

39151000-5 - Meble różne

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Maksymalna wartość opcji określona została przedmiotowo i ilościowo w § 4 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, jest uzyskanie współfinansowania z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i zabezpieczenie przez Zamawiającego środków w budżecie oraz przedłożenie Wykonawcy oświadczenia woli w tym przedmiocie nie później, niż do 30.11.2022 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca dostarczy do oceny następujące meble pokazowe :
a) biurko pracownicze ( wg załącznika nr 1.1 do SWZ) wraz z zamontowaną dostawką oraz osłoną dolną do biurka ( wg załącznika nr 1.1 do SWZ),
b) kontener mobilny pracowniczy (wg załącznika nr 1.1 do SWZ) wraz z wyposażeniem - 4x kółka 50 mm, w tym dwa z hamulcem, zamek centralny z kluczem składanym (klucze i bębny numerowane), 3x uchwyty frontowe – poziome, matowe z aluminium identyczne jak w szafach pracowniczych, górna szuflada z wkładką piórnikową,
c) szafa aktowa pracownicza (wg załącznika nr 1.1 do SWZ),
d) krzesło obrotowe pracownicze (wg załącznika nr 1.1 do SWZ),
e) krzesło dostawne konferencyjne (wg załącznika nr 1.1 do SWZ)
2. Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe opisane szczegółowo w załączniku 1.1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postaci, kart katalogowych, certyfikatów , próbników tkanin itp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w punkcie 7.10 zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.
11.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 4 do SWZ)
UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w szczególności w następujących sytuacjach:
1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
2) w sytuacji zmiany określonego modelu, typu mebli bądź ich elementów, jeżeli jest ona wynikiem zakończenia, wstrzymania lub wycofania ich z produkcji (po przedstawieniu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora), z tym że wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 4 ust. 1 Umowy nie może ulec podwyższeniu, a w wyniku zmiany dochodzi do poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla całości lub dla danego elementu dostawy tudzież zmiany technologii na równoważną albo przynajmniej dochodzi do wprowadzenia mebli o parametrach technicznych lub funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w pierwotnej ofercie Wykonawcy,
3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
4) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
5) przyczyn losowych, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia. Pod pojęciem „siły wyższej” należy zrozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani którego strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno dokładnie tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane tymi okolicznościami;
6) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; w takim przypadku Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie o tyle dni, o ile jest to efektem działania osób trzecich;
7) zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu
i istoty Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://opole-uw.logintrade.net/zapytania_email,93909,4cfd158c4a8894b07b5dd245343609e0.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Zamawiający wykluczy:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę domu jednorodzinnego - Nysa
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania03-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domu jednorodzinnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI