Dostawa foteli obrotowych, krzeseł konferencyjnych i mebli szkolnych dla jednostek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa foteli obrotowych, krzeseł konferencyjnych i mebli szkolnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-11-07
 • ZamawiającyPolitechnika Gdańska
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-21
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00404874
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa foteli obrotowych, krzeseł konferencyjnych i mebli szkolnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa foteli obrotowych, krzeseł konferencyjnych i mebli szkolnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82912a13-5123-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty
elektronicznej.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania.
Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Kasperowicz , email:
dzp@pg.edu.pl
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem
formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji Zamawiający uzna datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do
konkretnego wykonawcy.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r.
nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233
Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel.
+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ 281/055/D/22 pn.
Dostawa foteli obrotowych, krzeseł konferencyjnych i mebli szkolnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp::
1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są
dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy
dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia);
2)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/281/055/D/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fotele obrotowe i krzesła konferencyjne zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SWZ
Zamówienie w części A dotyczy również prawa opcji. Liczby zamawianych sztuk krzeseł Wykonawcy winni wycenić na oddzielnym formularzu rzeczowo-cenowym( zał. 3.1A do SWZ) dotyczącym prawa opcji . Jednak ostateczna cena zamówienia w części A musi być podana łącznie Wartość brutto zamówienia podstawowego + Wartość brutto zamówienia z prawa opcji .
Umowa w części A zostanie zawarta na okres 4 miesięcy od dnia jej zawarcia w którym to realizowane będzie prawo opcji na zasadach dotyczących zamówienia podstawowego.

4.2.5.) Wartość części: 318129 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie w części A dotyczy również prawa opcji. Liczby zamawianych sztuk krzeseł Wykonawcy winni wycenić na oddzielnym formularzu rzeczowo-cenowym( zał. 3.1A do SWZ) dotyczącym prawa opcji . Jednak ostateczna cena zamówienia w części A musi być podana łącznie Wartość brutto zamówienia podstawowego + Wartość brutto zamówienia z prawa opcji .
Umowa w części A zostanie zawarta na okres 4 miesięcy od dnia jej zawarcia w którym to realizowane będzie prawo opcji na zasadach dotyczących zamówienia podstawowego.
Maksymalna wartość : 55 542 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są meble szkolne opisane szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 4466 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe:

a) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych przez oferowane urządzenia.
b) Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów sprzętu, karty produktu albo karty katalogowe produktu, wydruki ze stron internetowych producenta/dystrybutora. Dokumentacja musi potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów wyspecyfikowanych w załącznikach nr 3.1/3.1A i 3.2 do SWZ
c) Specyfikacje techniczne lub inne dokumenty ponadto muszą zawierać nazwę producenta zaoferowanego sprzętu oraz model lub typ lub inne dane identyfikujące produkt u producenta, oraz wskazanie pozycji formularza rzeczowo-cenowego której dotyczą.
d) Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku angielskim. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
e) Atest/sprawozdanie z badań potwierdzający odporność na ścieranie tkaniny tapicerskiej dla zaoferowanych tkanin – wymagany dla tych tkanin przy których, Zamawiający w załączniku nr 6 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 4 (opis tkaniny tapicerskiej) wskazał, że taki atest jest wymagany i opisał tkaniny po przez wskazanie liczby cykli.
f) Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 lub normami równoważnymi. dla zaoferowanych krzeseł w przypadku gdy Zamawiający wskazał w załączniku nr 6 do SWZ w kolumnie nr 2, że taki atest jest wymagany.

g) Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie ich do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów sprzętu, karty produktu albo karty katalogowe produktu, wydruki ze stron internetowych producenta/dystrybutora. Dokumentacja musi potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów wyspecyfikowanych w załącznikach nr 3.1/3.1A i 3.2 do SWZ
- Atest/sprawozdanie z badań potwierdzający odporność na ścieranie tkaniny tapicerskiej dla zaoferowanych tkanin – wymagany dla tych tkanin przy których, Zamawiający w załączniku nr 6 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 4 (opis tkaniny tapicerskiej) wskazał, że taki atest jest wymagany i opisał tkaniny po przez wskazanie liczby cykli.
- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 lub normami równoważnymi. dla zaoferowanych krzeseł w przypadku gdy Zamawiający wskazał w załączniku nr 6 do SWZ w kolumnie nr 2, że taki atest jest wymagany.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka
spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za
podpisanie i wykonanie umowy,
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z
Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich
współpracę,
6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 2 SWZ
7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty- składa Pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia
stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki
VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
b) zmiany terminu - terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone w umowie mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia
siły wyższej, której zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego
do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającego realizację dostawy w terminie określonym w umowie. W
okoliczności wyżej wymienionej Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że wielkość zmiany musi być powiązana z
przyczyną jaka ją spowodowała;
c) zmiany w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia - w przypadku, gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu
dostawy oferowane urządzenie nie będzie dostępne na rynku lub zaprzestano jego produkcji, Wykonawca może
zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych lub o wyższej
funkcjonalności, w cenie nie większej niż w ofercie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania
Zamawiającego o konieczności dokonania zamiany towaru oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub
producenta sprzętu o braku na rynku zamienianego sprzętu. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze
strony Zamawiającego.
d) zmiany osób reprezentujących strony umowy - w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania
Zamawiającego lub Wykonawcy, Strony niezwłocznie powiadomią siebie nawzajem i dokonają stosownych zmian w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-07 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-07 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
3. Zamawiający ponadto wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109
ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp.
5. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
zwana dalej „ustawą” – (Dz.U. pod poz. 835) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę,
o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Ustawy Pzp.
6. 1 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6.2 W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego
wykonawcy.
6.3 Ocena Wykonawcy pod kątem wykluczenia z tytułu powyższych przesłanek nastąpi w oparciu o wskazane powyżej
wykazy i listy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pomocy domowej - Somonino
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam gosposi do zajmowania się domem. Zakres prac: sprzątanie, pranie, gotowanie, zakupy, odbieranie dzieci z przedszkola/szkoły, 5 dni w tygodniu 6h lub 8 h dziennie. Samochód do dyspozycji, miejsce pracy Somonino. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI