"Wykonanie treści multimedialnych w formatach VR oraz AR oraz wykonanie dwóch kiosków...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Wykonanie treści multimedialnych w formatach VR oraz AR oraz wykonanie dwóch kiosków AR"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZagórz
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-07-07
 • ZamawiającyGMINA ZAGÓRZ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-06-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00098084
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Wykonanie treści multimedialnych w formatach VR oraz AR oraz wykonanie dwóch kiosków AR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAGÓRZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Zagórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-540

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zagorz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wykonanie treści multimedialnych w formatach VR oraz AR oraz wykonanie dwóch kiosków AR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbb03730-d8b9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003379/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Przygotowanie treści multimedialnej w formacie rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz przygotowanie treści multimedialnej w formacie rzeczywistości wirtualnej (VR).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach mikroprojektu pn. „Cyfowe oko”- Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25188,29672/29672/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zp@zagorz.pl (nie dotyczy składania ofert);
2) poprzez dedykowany formularz: „Formularz do komunikacji” udostępniony w systemie, dostępny pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl;
3) platformie usług administracji publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta
na ePUAP.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows,
Mac i Linux.
Pozostałe postanowienia dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zagórz;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@zagorz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie treści multimedialnych w formatach VR oraz AR oraz wykonanie dwóch kiosków AR. Zadanie realizowane jest w ramach mikroprojektu pn. „Cyfrowe oko” - Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) preprodukcję, produkcję i postprodukcję filmu w technologii rzeczywistości wirtualnej, który będzie możliwy do wyemitowania na goglach VR. Wykonawca zorganizuje casting do filmu i sfinansuje koszty zatrudnienia aktorów/statystów wybranych w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca w ramach usługi zapewni także kostiumy – zgodne z wymaganiami Zamawiającego, jak również sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji usługi. Produkcja filmu zostanie oparta na opracowanym scenariuszu. Przed rozpoczęciem realizacji zdjęć ustalony zostanie harmonogram prac. Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpośrednie uzgodnienie terminów realizacji materiału we wskazanych lokalizacjach poszczególnych scen filmów. Wykonawca zorganizuje spotkanie przedprodukcyjne (pre-production meeting, PPM), w czasie którego podjęte zostaną decyzje dotyczące sposobu realizacji filmu, ustalony zostanie szczegółowy harmonogram realizacji, omówiona i ewentualnie zmodyfikowana zostanie szczegółowa rozpiska wszystkich kolejnych ujęć zdjęciowych, wybrane zostaną ostateczne lokalizacje ustalone przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, wybrani zostaną aktorzy spośród kandydatów biorących udział w castingu, a także wybrane zostaną kostiumy i ustalony zostanie sposób charakteryzacji. Szacuje się, że realizacja filmu nie powinna przekroczyć 3 dni zdjęciowych. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zezwolenia wszystkich osób, których wizerunki zostaną utrwalone w materiale filmowym na ich rozpowszechnianie. Wykonawca na zakończenie umowy przekaże Zamawiającemu finalne materiały produkcyjne, jak również materiały źródłowe w postaci plików otwartych (projektów, mediów, ścieżki dźwiękowej oraz surowego materiału filmowego).
UWAGA! Gogle VR zostaną dostarczone w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a ich minimalne parametry to: Rozdzielczość:2x 2560x1440, Pole widzenia min. 110 stopni, Wyświetlacz: Dual CLPL (Customized low persistence liquid), Prędkość reakcji MTP: <15 ms, częstotliwość odświeżania: 90/120 Hz, Wsparcie Brainwarp, Struktura soczewek: Dual Fresnel lenses, Kompatybilność: PC, Fizyczna regulacja IPD: Tak, Moduły rozszerzalne: Tak, Porty: USB 2.0/3.0 DisplayPort 1.4, Audio: 3.5mm wyjście audio, zintegrowany mikrofon, Wymiary: 28.1x10.8x13.6, Materiał: bardzo lekki sztywny plastik, Sensory: SteamVR tracking, G sensor, żyroskop, ruchy rąk (Opcjonalne). Zakup gogli zostanie przeprowadzony w osobnym postępowaniu i nie podlega wycenie w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiego filmu w technologii rzeczywistości wirtualnej aby bez przeszkód funkcjonował na goglach VR o ww. parametrach i lepszych.
2) wykonanie dwóch stanowisk rozszerzonej rzeczywistości, wraz z wykonaniem i wdrożeniem oprogramowania w technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w Centrum Kultury przy Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzu. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje instalację w oparciu o wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości AR oraz następujące elementy:
a) dwa stanowiska AR bazujące na wyświetlaczu technologii rzeczywistości rozszerzonej;
b) dedykowanej scenografii zabudowy stanowiska w nawiązaniu o projekt aranżacji przestrzeni centrum Foresterium opracowany przez BZB Partners sp. z o.o.;
c) przygotowania aplikacji multimedialnej w oparciu o prezentację 3D zespołu klasztornego w technologii AR. Eksploracja modelu będzie odbywać się poprzez przesuwanie nośnika technologii nad podestem scenograficznym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji stanowiącej jednolicie załącznik Nr 9 do SWZ, w skład której wchodzi:
1) Projekt wykonawczy, Obiekt: Dwa kioski rozszerzonej rzeczywistości „Cyfrowe Oko”, Temat: Dokumentacja techniczno-projektowa w zakresie wykonania instalacji multimedialnej na technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR)
2) Koncepcja merytoryczno-techniczna instalacji multimedialnych VR/AR w obrębie Sali Wirtualnej Rzeczywistości w Zagórskim Foresterium. Koncepcja Wystawy
3) Projekt aranżacji przestrzeni Foresterium w Zagórzu

4.2.6.) Główny kod CPV: 92100000-2 - Usługi kinematograficzne oraz wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości (W) - waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości (W) - waga 40%

W o
W = ------------------- x 40 pkt
W maks

gdzie:
W maks – długość gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości oferty najkorzystniejszej w tym kryterium
Wo – długość gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości oferty ocenianej

Uwaga!
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy, za którą przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium „długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości”. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji jakości krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie „długości okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości”, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 36-miesięczny okres gwarancji. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń w zakresie kryterium długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości” wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + W
gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
W - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości”
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na zamontowane kioski rozszerzonej rzeczywistości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem produkcję filmową 360 stopni wyświetlaną na goglach VR lub wykonaniu aplikacji VR, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto za usługę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie ze wzorem stanowiącym – na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VIII pkt ust, 2 pkt 4) SWZ. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotycz);
4) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
5) dowód wniesienia wadium;
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I Oddział Sanok, nr rachunku: 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 z dopiskiem "Wadium – PZP.271.12.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Zagórz
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. Oświadczenie przekazuje się
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub jako
cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony
własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w
postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który
został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez Wykonawcę lub przez notariusza.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-06-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę komory chłodniczej na pojeździe - Markowa
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę komory chłodniczej na pojeździe.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI