Usługi filmowe

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi filmowe
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-03-22
 • ZamawiającyUniwersytet Śląski w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-10
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00082093
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi filmowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0323591334

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi filmowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99238e19-9f8a-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00082093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

dzp.us.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
.
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/us;
.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy;
.
4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl.
.
5) Rekomendacje.
.
a) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów.
.
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
.
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednegozformatów:-.zip - .7Z;
.
d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą:.rar.gif.bmp.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;
.
e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
.
f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;
.
g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
.
h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
.
6) Forma oferty.
.
a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
.
b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia;
.
c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.006.2022.UGS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług postprodukcyjnych prac dydaktycznych oraz etiud praktycznych studentów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice.
.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
.
3)Przedmiot umowy realizowany będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
.
4) Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wartość umowy) w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej;
.
5) Miejsce realizacji: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy materiały do obróbki oraz odbierał materiały po wykonaniu usługi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania prac montażowych, Wykonawca zapewni dla studentów obecnych w trakcie procesu montażowego pomieszczenie wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem, niezbędną do należytego wykonania dodatkowych prac montażowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111000-2 - Usługi produkcji filmów kinowych i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Cena brutto (C) 60%
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie bieżącego wsparcia studentów (D) 35%
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N) 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie bieżącego wsparcia studentów

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
.
- Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej-

1) Wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej 3 ( trzy) usługi, których przedmiotem były/są prace postprodukcyjne obrazu lub dźwięku filmów fabularnych pełnometrażowych:
-w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
-przez 1 usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na podstawie 1 umowy (1 usługa = 1 umowa);
-Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt. 1) - tj. wykaz usług, stanowiący załącznik nr 1D do SWZ.
.
2) Dysponuje lub będzie dysponował zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi w zakresie bieżącego wsparcia studentów w procesie postprodukcji studenckich etiud filmowych oraz prowadzenie edukacji studentów w tym zakresie, w szczególności poprzez umożliwienie dostępu do nowatorskich treści w standardach międzynarodowych tj. dostępu do zasobów wiedzy i doświadczeń, obejmujących znajomość różnorodnych workflow, zgodnych z zaleceniami określonymi przez międzynarodowe normy ITU (International Telecommunication Union) oraz SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), w tym m.in. umiejętność wdrożenia rekomendacji BT.709 oraz SMPTE-EG-0432-1:2010 (DCI-P3).
-co najmniej 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która to osoba posiada doświadczenie w pracy ze studentami kierunków filmowych lub okołofilmowych tj. przeprowadziła co najmniej dwie usługi lub działania z zakresu współpracy z filmowym i okołofilmowym środowiskiem akademickim;
-przez usługę Zamawiający rozumie przeprowadzenie przez wskazaną osobę warsztatów/ wykładów/ zajęć/ laboratoriów/ szkoleń skierowanych ściśle dla studentów.;
-przez działania Zamawiający rozumie wsparcie przez wskazaną osobę procesu produkcji studenckich etiud filmowych;
-Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt. 2) - tj. wykaz osób, stanowiący załącznik nr 1E do SWZ.
.
3) Dysponuje salą kinową przeznaczoną do korekcji barwnej. W przypadku korekcji barwnej filmu z przeznaczeniem do wyświetlania w kinie cyfrowym z kopii DCP, korekcja musi odbywać się wyłącznie na ekranie kinowym i skalibrowanym projektorze do normy DCI, wedle standardu SMPTE RP 431-2:2011, o rozdzielczości min. 2K.
- Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt. 3) - tj. wykaz narzędzi, stanowiący załącznik nr 1F do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
.
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
-W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1);
-Wzór wykazu stanowi załącznik 1D do SWZ.
.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
-W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 2);
-Wzór wykazu stanowi załącznik 1E do SWZ.
.
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
-W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 3);
-Wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik 1F do SWZ.
.
Wymagana forma i moment złożenia- Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
.
1)
Deklaracja (Wykonawcy) skierowania do realizacji zamówienia w zakresie bieżącego wsparcia studentów, osoby, która posiada doświadczenie zawodowe określone w rozdz. XIII ust. 1 pkt. 2 lit. b) SWZ, w ramach kryterium oceny ofert: „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie bieżącego wsparcia studentów” , wraz z informacją o ilości usług wykonanych przez tę osobę, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania tą osobą). Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).
.
2.)
Deklaracja Wykonawcy zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach kryterium: „Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ ust. 1 pkt. 2 lit. c) SWZ. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Wymagana forma: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą.

.
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wymagana forma: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz ofertą.
.
3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 1B i 1 C do SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenia składane wraz z ofertą.
.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik 1G do SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez
notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia
wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik1A);
.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem bezskuteczności wymagają formy aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a) zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia, zmiany umowy o dofinansowanie itp.,
c) w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych.
2) w sytuacji przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich modyfikacja jest wynikiem udzielenia zamówień dodatkowych;
3) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 12;
4) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom;
6) zmiany osób zapewniających bieżące wsparcie studentów, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wymaganych od osób skierowanych do realizacji zamówienia, określonych w dokumentacji postępowania DZP.381.006.2022.UGS, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zmiany Wykonawcy);
7) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron,
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:
1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,
2) zmiany danych rejestrowych,
3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-22 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej: Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Przegranie kasety vhs na pendrive -Zawiercie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania29-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Czy przegra mi Pan kasetę VHS z wesela na pendrive? Jaka byłaby cena i gdzie miałbym dostarczyć kasetę? A może na płytę!!! Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI