Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-10
 • Numer ogłoszenia535637-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535637-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POPW, POIR, POWER
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, krajowy numer identyfikacyjny 17181095000000, ul. Pańska  81 , 00-834  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (022) 432 80 80, e-mail biuro@parp.gov.pl, faks (022) 432 86 20.
Adres strony internetowej (URL): https://www.parp.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP
Numer referencyjny: p/242/DKM/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1: Opracowanie, realizacja i dostarczenie 3 typów produktów: • Produkt 1: transmisje internetowe wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego, • Produkt 2: webinaria eksperckie (w formie rejestracji lub transmisji internetowych), • Produkt 3: materiały instruktażowe w formie samouczków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część 2: Opracowanie, realizacja i dostarczenie filmów promocyjnych i reportaży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ. Część 3: Opracowanie, realizacja i dostarczenie animacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 92111250-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 274265,85
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2020 r, z możliwością przedłużenia terminu realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: dla części 1: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 5 transmisji internetowych zrealizowanych zgodnie ze standardami dostępności (tj. co najmniej z zsynchronizowanymi napisami zamkniętymi), których łącznie wartość wyniosła co najmniej 15 000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi). 2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: co najmniej 6 osobami, które będą realizować zamówienie: a) Kierownik produkcji – osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nadzorowała realizację co najmniej 3 usług, polegających na zrealizowaniu materiałów wideo (w tym co najmniej transmisji internetowych) oraz kierowała zespołem nie mniejszym niż 5 osób (w każdej usłudze oddzielnie) zrealizowanych zgodnie ze standardami dostępności (tj. co najmniej z zsynchronizowanymi napisami zamkniętymi). b) Dziennikarz/lektor – osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku dziennikarza telewizyjnego i realizowała materiały związane z tematyką gospodarczą i biznesową; posiadającą nienaganną dykcję. c) Dwóch operatorów kamer – osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów filmowych, realizowaniu transmisji internetowych, rejestrowaniu materiałów, prawidłowym ustawianiu dźwięku oraz oświetlenia. d) Realizator transmisji/postprodukcji – osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji transmisji internetowych oraz montażu materiałów filmowych. e) Grafik komputerowy - osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowaniu materiałów graficznych na potrzeby Internetu, który uczestniczył w tworzeniu oprawy graficznej co najmniej pięciu materiałów telewizyjnych lub animacji. dla części 2 : 1) w zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 5 filmów promocyjnych i reportaży zrealizowanych zgodnie ze standardami dostępności (tj. co najmniej z zsynchronizowanymi napisami zamkniętymi), których łącznie wartość wyniosła co najmniej 15 000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi); 2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: co najmniej 7 osobami, które będą realizować zamówienie: a) Kierownik produkcji – osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nadzorowała realizację co najmniej 3 usług, polegających na zrealizowaniu materiałów wideo (w tym co najmniej: filmów promocyjnych i reportaży) oraz kierowała zespołem nie mniejszym niż 5 osób (w każdej usłudze oddzielnie) zrealizowanych zgodnie ze standardami dostępności (tj. co najmniej z zsynchronizowanymi napisami zamkniętymi). b)Dwóch dziennikarzy/lektorów – osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku dziennikarza telewizyjnego i realizowała materiały związane z tematyką gospodarczą i biznesową; posiadające nienaganną dykcję. c) Dwóch operatorów kamer – osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów filmowych, realizowaniu transmisji internetowych, rejestrowaniu materiałów, prawidłowym ustawianiu dźwięku oraz oświetlenia. d) Realizator postprodukcji – osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji transmisji internetowych oraz montażu materiałów filmowych, która przeprowadzała postprodukcję całych materiałów telewizyjnych lub filmów oraz realizowała transmisje internetowe. e) Grafik komputerowy - osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowaniu materiałów graficznych na potrzeby Internetu, która uczestniczył w tworzeniu oprawy graficznej co najmniej dwóch materiałów telewizyjnych lub animacji. dla części 3 : 1) W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 5 animacji zrealizowanych zgodnie ze standardami dostępności, których łącznie wartość wyniosła co najmniej 25 000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi); 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 5 osobami, które będą realizować zamówienie: a) Kierownik produkcji – osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nadzorowała realizację co najmniej 3 usług, polegających na zrealizowaniu materiałów wideo (w tym co najmniej animacji) oraz kierowała zespołem nie mniejszym niż 5 osób (w każdej usłudze oddzielnie) zrealizowanych zgodnie ze standardami dostępności (tj. co najmniej z zsynchronizowanymi napisami zamkniętymi). b) Dwóch dziennikarzy/lektorów – osoby posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku dziennikarza telewizyjnego i realizowały materiały związane z tematyką gospodarczą i biznesową; posiadające nienaganną dykcję. c) Dwóch grafików komputerowych - osoby posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowaniu animacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przewiduje dokonanie, zgodnie z art. 24aa uPzp, w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane; 3) dowodów określających, czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zostały wykonane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - są wykonywane należycie, przy czym dowody potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzory wykazów, o którym mowa powyżej, zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniana najwyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę/ oferty w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia Zamawiający udostępni wraz informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: na część 1 w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) zł na część 2 w wysokości 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł na część 3 w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) zł - przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 15 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
2. Zaleca się sporządzenie Oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi odpowiednio: 1) Załącznik nr 5 do SIWZ dla części 1 zamówienia, 2) Załącznik nr 6 do SIWZ dla części 2 zamówienia, 3) Załącznik nr 7 do SIWZ dla części 3 zamówienia. 3. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy: a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ; b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie; c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp; d) elementy, o których mowa w ust. 4. 4. Do oferty Wykonawca załączy : Część 1: 4.1. Próbki zrealizowanych materiałów: 4.1.1. 1 materiał prezentujący zrealizowaną przez Wykonawcę transmisję internetową, o długości 5-10 minut, zawierający m.in. intro, outro, ekran przerwy, belkę z podpisem prelegenta, podkład muzyczny, napisy zamknięte zsynchronizowane. 4.1.2. 1 materiał prezentujący zrealizowane przez Wykonawcę webinarium eksperckie, o długości 5-10 minut, zawierający m.in. intro, outro, ekran przerwy, belkę z podpisem prelegenta, podkład muzyczny, napisy zamknięte zsynchronizowane. 4.1.3. 1 materiał prezentujący zrealizowany przez Wykonawcę materiał instruktażowy w formie samouczka, o długości 5-10 minut, zawierający m.in. intro, outro, podkład muzyczny, napisy zamknięte zsynchronizowane. Próbkę Wykonawca dostarczy wraz z ofertą w formacie pliku MP4 lub AVI, na nośniku: pamięć USB typu pendrive lub CD/DVD. 4.2. Koncepcję realizacji zamówienia, zawierającą m.in: 4.2.1. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy osoby realizujące zamówienie, 4.2.2. opis ryzyk i zagrożeń związanych z realizacją prac, 4.2.3. propozycje przeciwdziałania i zapobiegania ryzykom oraz wskazane zasoby możliwe do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia, które Wykonawca może oddelegować w przypadku wystąpienia ryzyka, środki i procedury przewidziane przez Wykonawcę celem zapewnienia niezagrożonej realizacji całości prac, 4.2.4. opis metod kontroli zapewniających najwyższą jakość prowadzonych prac. Próbka zrealizowanych materiałów, koncepcja realizacji zamówienia powinny zawierać wszystkie elementy, pozwalające Zamawiającemu dokonać oceny, zgodnie z opisanym Kryterium oceny ofert w Rozdziale XV SIWZ. W przypadku braku w ofercie próbki zrealizowanych materiałów, koncepcji realizacji zamówienia lub w przypadku braku możliwości odczytania próbki przez Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca dostarczy uszkodzony plik lub nośnik, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp jako niezgodną z treścią SIWZ. 4.3. Propozycje rozwiązań proekologicznych możliwych do zastosowania podczas realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Na podstawie powyższych informacji, które Wykonawca przygotowuje w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i w zgodzie z danymi wynikającymi z OPZ, Zamawiający dokona oceny ofert w kryteriach opisanych w Rozdziale XV. Część 2: 4.1. Próbki zrealizowanych materiałów: 4.1.1. 2 materiały prezentujące zrealizowane przez Wykonawcę filmy promocyjne, o długości do 15 minut, zawierające m.in. intro, outro, belkę z podpisem prelegenta, podkład muzyczny, napisy zamknięte zsynchronizowane. 4.1.2. 2 materiały prezentujące zrealizowane przez Wykonawcę reportaże, o długości do 15 minut, zawierające m.in. intro, outro, belkę z podpisem prelegenta, podkład muzyczny, napisy zamknięte zsynchronizowane. Próbkę Wykonawca dostarczy wraz z ofertą w formacie pliku MP4 lub AVI, na nośniku: pamięć USB typu pendrive lub CD/DVD. 4.2. Koncepcję realizacji zamówienia, zawierającą m.in: 4.2.1. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy osoby realizujące zamówienie, 4.2.2. opis ryzyk i zagrożeń związanych z realizacją prac, 4.2.3. propozycje przeciwdziałania i zapobiegania ryzykom oraz wskazane zasoby możliwe do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia, które Wykonawca może oddelegować w przypadku wystąpienia ryzyka, środki i procedury przewidziane przez Wykonawcę celem zapewnienia niezagrożonej realizacji całości prac, 4.2.4. opis metod kontroli zapewniających najwyższą jakość prowadzonych prac. Próbka zrealizowanych materiałów, koncepcja realizacji zamówienia powinny zawierać wszystkie elementy, pozwalające Zamawiającemu dokonać oceny, zgodnie z opisanym Kryterium oceny ofert w Rozdziale XV SIWZ. W przypadku braku w ofercie próbki zrealizowanych materiałów, koncepcji realizacji zamówienia lub w przypadku braku możliwości odczytania próbki przez Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca dostarczy uszkodzony plik lub nośnik, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp jako niezgodną z treścią SIWZ. 4.3. Propozycje rozwiązań proekologicznych możliwych do zastosowania podczas realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Na podstawie powyższych informacji, które Wykonawca przygotowuje w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i w zgodzie z danymi wynikającymi z OPZ, Zamawiający dokona oceny ofert w kryteriach opisanych w Rozdziale XV. Część 3: 4.1. Próbki zrealizowanych materiałów: 4.1.1. 4 materiały prezentujące zrealizowane przez Wykonawcę animacje, o długości do 5 minut. Próbkę Wykonawca dostarczy wraz z ofertą w formacie pliku MP4 lub AVI, na nośniku: pamięć USB typu pendrive lub CD/DVD. 4.2. Koncepcję realizacji zamówienia, zawierającą m.in: 4.2.1. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy osoby realizujące zamówienie, 4.2.2. opis ryzyk i zagrożeń związanych z realizacją prac, 4.2.3. propozycje przeciwdziałania i zapobiegania ryzykom oraz wskazane zasoby możliwe do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia, które Wykonawca może oddelegować w przypadku wystąpienia ryzyka, środki i procedury przewidziane przez Wykonawcę celem zapewnienia niezagrożonej realizacji całości prac, 4.2.4. opis metod kontroli zapewniających najwyższą jakość prowadzonych prac. Próbka zrealizowanych materiałów, koncepcja realizacji zamówienia powinny zawierać wszystkie elementy, pozwalające Zamawiającemu dokonać oceny, zgodnie z opisanym Kryterium oceny ofert w Rozdziale XV SIWZ. W przypadku braku w ofercie próbki zrealizowanych materiałów, koncepcji realizacji zamówienia lub w przypadku braku możliwości odczytania próbki przez Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca dostarczy uszkodzony plik lub nośnik, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp jako niezgodną z treścią SIWZ. 4.3. Propozycje rozwiązań proekologicznych możliwych do zastosowania podczas realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Na podstawie powyższych informacji, które Wykonawca przygotowuje w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i w zgodzie z danymi wynikającymi z OPZ, Zamawiający dokona oceny ofert w kryteriach opisanych w Rozdziale XV.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie, realizacja i dostarczenie 3 typów produktów: • Produkt 1: transmisje internetowe wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego, • Produkt 2: webinaria eksperckie (w formie rejestracji lub transmisji internetowych), • Produkt 3: materiały instruktażowe w formie samouczków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92111250-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 120082,11
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 10,00
3 Próbki zrealizowanych materiałów (transmisja/webinarium/materiał instruktażowy) 80,00
Koncepcja realizacji zamówienia 6,00
Kryterium społeczne - Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby niepełnosprawnej 2,00
Rozwiązania proekologiczne 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Umowa będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2020 r, z możliwością przedłużenia terminu realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie, realizacja i dostarczenie filmów promocyjnych i reportaży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92111250-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40817,89
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 10,00
4 Próbki zrealizowanych materiałów (filmy promocyjne, reportaże) 80,00
Koncepcja realizacji zamówienia 6,00
Kryterium społeczne - Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby niepełnosprawnej 2,00
Rozwiązania proekologiczne 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Umowa będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2020 r, z możliwością przedłużenia terminu realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.


Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie, realizacja i dostarczenie animacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92111250-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 113365,85
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 10,00
4 Próbki zrealizowanych animacji 80,00
Koncepcja realizacji zamówienia 6,00
Kryterium społeczne - Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby niepełnosprawnej 2,00
Rozwiązania proekologiczne 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Umowa będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2020 r, z możliwością przedłużenia terminu realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę kierownicy do gry - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę kierownicy do gry Thrustmaster t-gt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.